Singapore - reiseinformasjon

Reisende fra Norge til Singapore kan reise uten karantene. Avreisetest er fremdeles obligatorisk for uvaksinerte reisende over 13 år. For mer informasjon om situasjonen med koronavirus, se punktene Innreise/mellomlanding/utreise og Helse.

Med covid-19-pandemien har Singapore innført reiserestriksjoner både for innreise og transitt. Reisende til Singapore, eller med mellomlanding på Changi flyplass i Singapore, bør derfor på forhånd sette seg inn i reglene som til enhver tid gjelder. Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg uten forvarsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

F.o.m 29. august 2022 slipper alle reisende til Singapore karantene. Innreisetillatelse er ikke lenger nødvendig. Avreisetest tatt innen 48 timer kommer til å fortsette å være obligatorisk for alle uvaksinerte reisende over 13 år. Se avsnittet om helse for øvrig informasjon knyttet til covid-19-pandemien.

Covid-19 forsikring.  De som søker innreise til Singapore må være forsikret for minst S$ 30.000 for eventuelle covid-19-relaterte kostnader. For mer informasjon se nettsiden Covid-19 Travel Insurance.

SG Arrival Card. Alle reisende er nødt til å sende inn SG-ankomstkortet (SG Arrival Card) for å komme inn i Singapore. SG Arrival Card åpnes for elektronisk registrering 72 timer før ankomst på Changi flyplassen, se nettsiden ICA | SG Arrival Card (SGAC) with Electronic Health Declaration. Vær oppmerksom på at SG Arrival card ikke er et visum. 

Transitt-reisende som ikke må gå gjennom passkontroll behøver ikke å sende inn SG Arrival Card. 

Visum. Det er visumfrihet for borgere fra Norge i Singapore for turistreiser. Ved ankomst vil det normalt sett bli gitt tillatelse til opphold i 30-90 dager. Forlengelse av visum kan søkes på Immigration & Checkpoints Authority.

Pass. Pass må være gyldig i seks måneder ved innreise til Singapore. Hvis du mister pass, må du melde tapet til singaporsk politi og kontakte ambassaden. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte og kan i noen tilfeller ta flere dager.

Forsikring. Norske borgere bør ha gyldig reiseforsikring for å reise til Singapore.

Innførsel av tobakk. Det er forbudt å bringe inn snus til Singapore, heller ikke med fortolling. Det er tillatt å medbringe, men ikke benytte, snus i transittområdet på Changi flyplass.

Alle sigaretter som importeres til, selges, tilbys for salg eller distribueres i Singapore, må overholde nye standardiserte emballasjekrav. Det er i teorien mulig å fortolle sigaretter ved ankomst, men i praksis vil ikke utenlandske sigaretter oppfylle disse kravene. Det vil derfor si at det ikke er mulig å medbringe utenlandske sigaretter lovlig til Singapore.

Mer informasjon finnes på listen over Controlled & Prohibited Goods for Import.

Innførsel av medisiner. Alle reisende anbefales å gjøre seg kjent med singaporsk lovgivning om innførsel av personlige medisiner til Singapore. Dersom du har behov for å innføre medisiner til eget bruk, må du ha en legeerklæring som dokumenterer behovet. Denne må ha underskrift og stempel fra legen og være på engelsk. For enkelte medisiner kreves i tillegg at tillatelse innhentes på forhånd, og dette må søkes om minst ti virkedager før ankomst. Mer informasjon finnes på nettsiden Bringing personal medications to Singapore.

Reiseregistrering. Det anbefales at man benytter «Reiseklar», Utenriksdepartementets app for reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering.

Øvrig. For ytterligere informasjon om innreisebestemmelser til Singapore, vennligst se hjemmesiden til Immigration and Checkpoint Authority (ICA) eller kontakt Singapores honorære generalkonsulat i Oslo eller Singapores nærmeste ambassade (London eller Berlin).

Taiwan. Norge har ikke diplomatiske forbindelser med Taiwan og har derfor begrenset mulighet til å bistå norske borgere som befinner seg der. Det er ikke visumplikt for norsk borgere ved innreise til Taiwan for opphold på inntil 90 dager. Ved innreise må passet være gyldig i minst seks måneder.  

Norske myndigheter kan ikke utstede pass på Taiwan. Har du behov for nytt pass må du reise til en norsk utenriksstasjon som ligger utenfor Taiwan. Du kan også fornye passet eller få nytt pass utstedt av politiet i Norge. Dersom du trenger nødpass kan du kontakte den norske ambassaden i Singapore.

Taiwan godtar norske nødpass så lenge passet har gyldighet over seks måneder ved innreise. Den reisende er pålagt å fylle ut et immigrasjonsskjema ved ankomst på flyplassen Taiwan Taoyuan International.

De fleste reiser til Singapore gjennomføres uten spesielle sikkerhetsmessige utfordringer.

Trafikk. Singapore har et godt utbygd offentlig transportsystem. Det er likevel noe risiko knyttet til ferdsel på veiene og trafikksikkerhet.

Terror. Risikoen for terrorhendelser i Singapore ansees som lav, men det har vært flere terrorangrep i andre deler av Sørøst-Asia. Singaporske myndigheter har høy beredskap mot eventuelle terroranslag.

Koronavirus (covid-19): Bruk av munnbind er valgfritt unntatt i helseinstitusjoner og på offentlig transport. For oppdatert informasjon om covid-19 i Singapore, se Ministry of Health, Singapore. Det er opp til hver enkelt å til enhver tid holde seg oppdatert på gjeldende regler.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsesituasjonen. Standarden på helsetjenester i Singapore er høy og den generelle helsesituasjonen er god. Singapore har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Vann fra springen kan drikkes.

Haze. Skog- og torvbranner i Indonesia og Malaysia som medfører kraftig dis («haze») kan forekomme i sommer- og høstmånedene. Brannene kan påvirke luftkvaliteten i Singapore. Dersom konsentrasjonen av forurensing er høy, kan disen være irriterende og helseskadelig for personer med luftveisproblemer.

Vaksine. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Denguefeber. Reisende og bosatte i Singapore bør være oppmerksomme på at denguefeber forekommer og at det i 2022 har vært en økning i antall tilfeller. Viruset smitter via mygg som hovedsakelig biter om dagen i urbane områder. Det anbefales derfor å være nøye med myggmiddel og andre preventive tiltak - også på dagtid. Det finnes ikke spesifikk behandling for viruset når man først er smittet, og komplikasjoner kan oppstå. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Det er generelt lite kriminalitet i Singapore, men generell aktsomhet bør utvises. Singapore har generelt strengere straffer enn Norge. Se mer informasjon om lovbrudd under punktet Lokale lover og sedvaner.

Naturforhold. Singapores geografiske beliggenhet og klima gjør at landet generelt er vernet mot naturkatastrofer, men uforutsette hendelser kan oppstå.

Beredskap. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det singaporske myndigheter som er ansvarlige for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Taiwan. Det er risiko for jordskjelv på Taiwan. Tyfonsesongen er normalt fra mai til november. Det forekommer sterk vind og kraftig nedbør når tyfoner treffer land. Vi anbefaler at du følger råd fra lokale myndigheter og registrerer deg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar før du reiser til Taiwan.

Lovbrudd. Singapore praktiserer dødsstraff for svært alvorlige lovbrudd. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika anses som alvorlige lovbrudd og medfører svært strenge straffer. Sedelighetsovertredelser straffes også strengt, blant annet med stokkeslag. Små lovbrudd som for eksempel forsøpling, spytting og røyking på offentlig sted kan straffes med bøter.

Fengselsforholdene er tøffere enn de er i Norge. Ved overtredelser kan man også risikere å miste eller bli nektet å fornye visum.

Seksuell omgang mellom menn er forbudt ved lov, men bestemmelsen håndheves ikke i praksis. Dette har også myndighetene offentlig uttalt at de ikke vil. Det synes å være økende oppslutning blant interesseorganisasjoner og yngre for LHBTI-rettigheter i Singapore.

Taiwan. Det er strenge straffer for narkotikalovbrudd på Taiwan, inkludert befatning med cannabis.

I en nødsituasjon kan den norske ambassaden i Singapore kontaktes på +65 68 18 20 00 eller emb.singapore@mfa.no.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no

Telefon til politi er 999, ambulanse og brannvesen 995.

Ambassadens hjemmeside

 

Singapore. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Singapore.