Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) er et viktig forum for dialog og samarbeid i hele det euroasiatiske området, der landene i Europa og Eurasia, USA og Canada, samt Russland deltar. OSSE har nå 57 deltakerland, det siste er Mongolia som ble tatt opp i 2012.

Organisasjonen, som har hovedsete i Wien, arbeider innenfor tre dimensjoner, den politisk-militære dimensjon, den økonomisk-miljømessige dimensjon og den såkalte menneskelige dimensjon som fokuserer på å fremme demokrati, godt styresett og menneskerettigheter.

Sentralt i dette arbeidet er de tre uavhengige institusjonene – Kontoret for demokratiske institusjoner og rettigheter (ODIHR) i Warszawa, høykommissæren for nasjonale minoriteter (HCNM) i Haag og Kontoret til representanten for frie medier (RFOM) i Wien. I tillegg har OSSE et omfattende feltnærvær med 15 såkalte sendelag på Vest-Balkan, i Sør-Kaukasus, Øst-Europa og Sentral-Europa.

Det overordnede målet for Norges innsats i OSSE er å fremme stabilitet og sikkerhet i vår del av verden, hvor OSSE for Norges del utfyller den rolle NATO og andre internasjonale organisasjoner spiller. Norske interesser er videre knyttet til særskilte områder, hvor menneskerettigheter, demokrati og godt styresett har en sentral plass. Likestilling og beskyttelse av minoriteter har også høy prioritet. For øvrig vil Norge bidra til å fremme følgende av organisasjonens mål:

  • forebygging av konflikter,
  • håndtering av transnasjonale sikkerhetstrusler, som organisert kriminalitet, menneskehandel, terrorisme og smugling av narkotika,
  • nedrustning og tillitsskapende tiltak, 
  • stabile demokratier med respekt for menneskerettighetene 
  • oppfyllelse av det enkelte lands medlemskapsforpliktelser