Finn aktuelt

Viser 161-180 av 30201 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nye ambassadører fra Sør-Korea, Romania, Serbia og Nederland

  03.09.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fire nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til H.M. Kongen 2. september 2021:

 • Jernbanereformen: Bedre rutetilbud med 250 nye avganger i uka

  03.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Et av hovedmålene med jernbanereformen er å tilby et bedre togtilbud, slik at flere reisende kan velge å ta toget. Frem til desember 2022 skal Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog skal etter planen sette opp om lag 250 nye avganger i uka, det vil

 • Nasjonal jordvernpris til Alver, Austrheim og Norsk Landbruksrådgiving Vest

  03.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Alver kommune, Austrheim kommune og Norsk Landbruksrådgiving Vest ble i dag hedret for sin innsats for å ta vare på dyrka jord. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad tildelte dem i dag den nasjonale jordvernprisen.

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Haugesund og Karmøy måndag 6. september

  03.09.2021 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Opning av nytt sjukehus og drive-through-vaksinering står på timeplanen når helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Haugesund og Karmøy.

 • Landvurdering uke 36: Endringer i innreiseregler for flere land og områder

  03.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen har besluttet at det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for ett nytt land i Europa, Romania. For øvrig gjøres det ingen endringer i innreiserestriksjoner eller karantenekrav, verken for land og områder i Europa, regioner

 • Framtidens apotek

  03.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen setter ned et offentlig utvalg som skal se på hvordan fremtidens apotek kan innrettes.

 • Nytt utval for motorferdsel i utmark

  03.09.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Utvalet får i oppgåve å gå gjennom regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag, og komme med forslag til endringar.

 • Regjeringen styrker vernet til lulesamisk og sørsamisk

  03.09.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har bestemt at Norge skal utvide vernet til lulesamisk og sørsamisk under Den europeiske pakt for regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten). Norge forplikter seg nå til en rekke nye bestemmelser for å ivareta og styrke de to

 • Utvalg skal gjennomgå embetsmannsordningen

  03.09.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Embetsmenn utgjør en liten, men sentral gruppe av statens ansatte. Nå skal et utvalg ledet av tingrettsdommer Lucy Terese Smith Ulseth vurdere ordningen.

 • Lovforslag som gjennomfører forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) fremmet for Stortinget

  03.09.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem to proposisjoner for Stortinget som sammen gjennomfører forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk rett.

 • Norges Bank skal fastsette krav til motsyklisk kapitalbuffer

  03.09.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag besluttet at Norges Bank får i oppgave å fastsette kravet til motsyklisk kapitalbuffer for bankene. Til nå har Finansdepartementet fastsatt kravet basert på råd fra Norges Bank. Regjeringen har i dag også besluttet at Norges

 • Lovendringer knyttet til EU-gjenopprettingsprospekt mv.

  03.09.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag om endringer i verdipapirhandelloven, til gjennomføring av deler av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt.

 • Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet

  03.09.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal gjennomgå og vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet. Utvalget har fått i oppdrag å foreslå en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og

 • Offentleg utval skal vurdere framtidas etter- og vidareutdanning

  03.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Sølvi Mausethagen skal leie eit offentleg utval som skal foreslå ulike modellar for etter- og vidareutdanningstilbod for lærarar og andre tilsette i barnehagar og skolar. Målet er best mogeleg kompetanse for å fremje utvikling, læring og danning hos

 • Foreslår å øke aldersgrensen i staten til 72 år

  03.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår at den alminnelige aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse økes fra 70 til 72 år.

 • Valet av trasé for Hordfast ligg fast

  03.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - E39 mellom Stord og Os, Hordfast, blir det største vegprosjektet i Noreg si historie. Det er svært viktig at det vidare arbeidet med prosjektet er føreseieleg. Difor understrekar regjeringa overfor Stortinget at valet av trasé ligg fast. Dei

 • Ny kommisjon skal jobbe frem kompensasjonsordning for «oljepionerene»

  03.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen har satt ned en kommisjon som skal jobbe frem en kompensasjonsordning for tidligere oljearbeidere som kan ha fått arbeidsrelaterte helseplager.

 • Endringar blant statssekretærane

  03.09.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag konstituert politisk rådgivar Therese Eia Lerøen som statssekretær for forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim frå 13. september 2021, og i den tida statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo avviklar

 • Nytt utvalg skal se nærmere på lovene som gjelder negativ sosial kontroll

  03.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen satte i dag ned et utvalg som skal utrede de juridiske problemstillingene i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.

 • Startskotet går for arbeidet med ny kulturmiljølov

  03.09.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Utvalet skal mellom anna sjå på som kva som er eit kulturminne og kulturmiljø i dag, kva slags typar og gradar av vern og freding som skal vere del av lova, og kva for pliktar og rettar som gjeld for den som påverkar kulturmiljøverdiane Noreg.