Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 3601-3620 av 4241 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nye regler om obligasjoner med fortrinnsrett

  17.12.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem forslag til nye lovregler om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). De foreslåtte lovreglene vil gjennomføre EUs OMF-direktiv, som ventes innlemmet i EØS-avtalen i 2022.

 • Forslag om gjennomføring av revidert tjenestepensjonsdirektiv i norsk rett

  17.12.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram et forslag til lovendringer for å gjennomføre det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) i norsk rett.

 • Avgjørelse i fire småkraftsaker

  17.12.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Kongen i Statsråd har i dag fredag 17. november avslått klagen fra tiltakshaverne på konsesjonsvilkår for Ramsåe kraftverk i Tinn kommune. Olje- og energidepartementet har i dag også fattet vedtak i tre småkraftsaker i Agder og Vestland fylker.

 • Ny forsvarskommisjon

  17.12.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Regjeringen har satt ned en ny forsvarskommisjon som skal vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet. Kommisjonen skal ledes av Knut Storberget.

 • Nye medlemmer og varamedlemmer til Norsk kulturråd

  17.12.2021 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Norsk kulturråd spiller en svært viktig rolle i norsk kulturliv, både som forvalter av Norsk kulturfond og som rådgiver i kulturspørsmål. Rådet skal ha medlemmer med høy faglig kompetanse innenfor et bredt felt, og rådet bør ha bred geografisk

 • Nye statssekretærar

  17.12.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag konstituert Christian Anton Smedshaug som statssekretær for klima- og miljøminister Espen Barth Eide, i den tida statssekretær Aleksander Øren Heen avviklar foreldrepermisjon, med verknad frå og med 3. januar 2022.

 • Mindre endringer i aksjeloven trer i kraft fra nyttår

  17.12.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fra 1. januar 2022 skal børsnoterte selskaper offentliggjøre deltakere på generalforsamlingen, og visse allmennaksjeselskaper kan kommunisere digitalt med sine aksjeeiere.

 • Foreslår nye regler for regulering av pensjon under utbetaling

  17.12.2021 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen fremmer i dag et lovforslag om å regulere alderspensjon under utbetaling med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.

 • Verner 26 viktige skogområder

  17.12.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen verner 26 nye skogområder i sju fylker som naturreservater. Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog og er levested for mange truede arter. Vernet vil bidra til å ivareta disse artene i framtiden.

 • Godkjenner plan for ombygging av plattformer på Troll-feltet

  17.12.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har godkjent endret plan for utbygging og drift for Troll-feltet i Nordsjøen. Planen innebærer at driften av Troll B- og C-plattformene skal legges om til henholdsvis hel og delvis bruk av kraft fra land. Troll A drives

 • Eiendomsregistrering på Svalbard

  17.12.2021 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Fra 1. januar 2022 trer matrikkellovas regler i kraft på Svalbard. Det betyr at reglene for eiendomsregistrering på Svalbard blir omtrent som på fastlandet.

 • 16 millioner kroner til Østre Toten etter dataangrep i januar 2021

  17.12.2021 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Østre Toten kommune ble rammet av et stort angrep på sine datasystemer 9. januar 2021. Samtlige fagsystemer ble gjort utilgjengelige, og dataangrepet påvirket hele kommunens virksomhet. Kommunen får nå 16 millioner kroner i skjønnsmidler for å dekke

 • Regjeringen foreslår ny privatskolelov

  17.12.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å fjerne adgangen til å få godkjent private profilskoler og yrkesfagskoler, og ønsker å endre dagens friskolelov til en privatskolelov.

 • Omsetningsavgifter for 2022

  17.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet fastsatte 15. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2022, i tråd med forslaget fra Omsetningsrådet.

 • Foreslår et arkitekturløft for bedre bokvalitet og nabolag

  17.12.2021 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet

  Det trengs et nasjonalt løft for bedre utforming av byer, tettsteder og distrikter i hele landet. Det foreslår innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag, som kommer med fem konkrete råd til regjeringen.

 • Gjeninnføring av lånegarantiordningen godkjent av ESA

  17.12.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag kunngjort en forskriftsendring om at garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres.

 • Ekstra kompensasjon etter flom i gamle Songdalen kommune

  17.12.2021 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Det er over fire år siden høstflommen rammet Songdalen kommune og ødela Birkelid bro. Kommunen fikk da 6,4 millioner kroner i kompensasjon på forskudd. Nå er sluttrapporten klar, og nye Kristiansand kommune får ytterligere 5 millioner kroner i

 • Ønsker synspunkter fra norske aktører på forslagene i EU-kommisjonens nye mobilitetspakke

  17.12.2021 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig å følge med på nye EU-initiativ innen transport. Vi støtter det overordnede målet om et grønnere og mer digitalt transportsystem. Overfor EU-systemet kommer vi til å fremme norske innspill om mobilitetspakken etter å ha vurdert

 • Veksthusnæringen får kompensert for høye strømpriser

  17.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen foreslår å innføre en ordning med delvis kompensasjon for merkostnader til elektrisk kraft i veksthusnæringa. Ordningen skal være søknadsbasert, og gjelde for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

 • Milliardstøtte til hydrogenprosjekter

  17.12.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet, Statsministerens kontor

  Tre store hydrogenprosjekter får nå til sammen én milliard kroner i støtte fra Enova. Tildelingene er et betydelig skritt framover for norsk hydrogensatsing.