Offisielt fra statsråd 29. april 2022

I statsråd i dag ble det lagt fram forslag til midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 29. april 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 107 L (2021-2022)
Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Meld. St. 3 (2021-2022)
Statsrekneskapen 2021
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 105 LS (2021-2022)
Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (mobilitetspakken mv.) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 77/2022 og nr. 78/2022 av 18. mars 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2020/1055 og (EU) 2020/1054
(Nyhetssak)

Prop. 106 LS (2021-2022)
Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp for tunge kjøretøy) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 396/2021 og nr. 398/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2018/956 og forordning (EU) nr. 2019/1242, med tilknyttede rettsakter
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 21. april 2022 til lov om endringer i tolloven (forskriftshjemmel om at loven skal gjelde for Svalbard).
Lovvedtak 59 (2021-2022)   Lov nr 24

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. april 2022 til lov om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad).
Lovvedtak 60 (2021-2022)   Lov nr 25

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 20. april 2018 om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven). Loven trer i kraft 1. mai 2022, med unntak av § 8 første ledd nr. 2.

Sanksjon av Stortingets vedtak 22. mars 2022 til lov om endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.).
Lovvedtak 51 (2021-2022)   Lov nr 26

Delt ikraftsetting av lov om endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.).

Følgende trer i kraft straks:
Endringsloven del III (grenseloven)

Følgende trer i kraft 1. mai 2022:
Endringsloven del I (utlendingsloven) med unntak av ny § 9 a og § 17 første ledd bokstav b

Endringsloven del II (politiregisterloven)

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift 7. november 1950 nr. 4 om forskjellige forhold ved riksgrensen og av forskrift 7. mai 1951 nr. 3 om registrering og merking av fartøyer i vassdrag som danner riksgrense mellom Norge og Russland og endringer i forskrift 1. juni 1962 nr. 1 om utlendingers adgang til Jan Mayen.
(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.
Se punkt 7 Andre saker
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisin­forskriften). 

Justis- og beredskapsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften).
(Nyhetssak)

Det fastsettes forskrift om endring i utlendingsforskriften (utvidelse av ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fordrevet fra Ukraina).
(Nyhetssak)

Det fastsettes forskrift om kontroll av reisende til og fra Svalbard.
(Nyhetssak)

4. Styrer og utvalg

Statsministerens kontor
Det oppnevnes et utvalg for å evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien.

Sammensetning av utvalget:
Øystein Olsen, pensjonert sentralbanksjef, Bærum (leder)
Haakon Stephen Bruun-Hanssen, pensjonert forsvarssjef, Son
Ørjan Olsvik, professor, Tromsø
Siv Kvernmo, professor, Tromsø
Carjet Demir, administrasjonsleder, Bergen
Anne Hjermann, utdanning- og verjemålsdirektør, Bergen     
Tove Røsstad, kommuneoverlege, Trondheim
Hilde-Marie Thorstensen Rosvold, leder i sykehjemstjenesten, Vefsn
Anne Kjersti Befring, førsteamanuensis, Bærum
Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO, Oslo
Roger Bjørnstad, sjeføkonom, LO, Nesodden
Per Okkels, pensjonert departementschef, København
Andreas Vollsund, ordfører, Time
(Nyhetssak)

5. Klagesaker m.v.

Kultur- og likestillilngsdepartementet
Klage fra Øystein Johannessen på vegne av Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond over Kultur- og likestillingsdepartementets avgjørelse om avslag på krav om innsyn 15. april 2021, tas ikke til følge.

Landbruks- og matdepartementet
Klage fra Rendalen Renselskap og klage fra Torvald Brinch m.fl., begge datert 12. mai 2021, tas ikke til følge.

Klage fra Henning Henningsgård over Landbruks- og matdepartementets vedtak 3. mars 2016 om å gi Gåebrien sijte oppføringstillatelse til sperregjerde på strekningen Vauldalen – Glomma ved Brekken. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av underdirektør Linken Nymann Berryman til ambassadør i Juba, Republikken Sør-Sudan. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Stian Christensen til ambassadør i Addis Abeba, Den føderale demokratiske republikk Etiopia. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Maputo, Republikken Mosambik, Haakon Gram-Johannessen, tillike til ambassadør i Mbabane, Kongeriket Eswatini.

Utnevning av ambassadør i Kinshasa, Den demokratiske republikken Kongo, Jon-Åge Øyslebø, tillike til ambassadør i Malabo, Republikken Ekvatorial-Guinea.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av fylkesdirektør Inge Dokken til ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Utnevning av senioranalytiker Kirsten Rasmussen Grebstad til underdirektør i Olje- og energidepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet
Berørte forpliktelser under avtale 18. mars 1974 mellom Norge og Sovjetunionen om skipsfart, avtale 20. juni 2005 mellom Norge og Russland om internasjonal vegtransport og avtale 21. februar 1997 mellom Norge og Hviterussland om internasjonal vegtransport suspenderes midlertidig.
Se punkt 3 Forskrifter
(Nyhetssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen, Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark 9. juli 1993 nr. 726 oppheves.

Kunnskapsdepartementet
Nord universitet skal tilby høyere utdanning på Nesna, og ha en stedlig ledelse der.
(Nyhetssak)

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Bjørn Arild Gram som settestatsråd for statsråd Emilie Enger Mehl ved behandling av saker hvor statsråd Mehl, på grunn av sitt vennskap med Fredrik Eken, som har eiendoms- og næringsinteresser på Svalbard, er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.
(Nyhetssak)