Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 21. juni 2019

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag til ny lov og stortingsmelding om trus- og livssynssamfunn, som er det siste store arbeidet med å skilje stat og kyrkje.

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. juni 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 129 L (2018-2019)
Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg) 
(Nyheitssak)

Barne- og familiedepartementet
Prop. 130 L (2018-2019)
Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
(Nyheitssak)

Meld. St. 29 (2018-2019)
Opplysningsvesenets fond
(Nyheitssak) 

Finansdepartementet
Prop. 127 LS (2018-2019)
Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier
(Nyheitssak)

Prop. 128 L (2018-2019)
Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 131 L (2018-2019)
Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget
(Nyheitssak)

Prop. 132 L (2018-2019)
Endringer i straffegjennomføringsloven mv.
(gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)
(Nyheitssak)

Prop. 133 L (2018-2019)
Endringer i tvisteloven (verdigrensene)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 134 L (2018-2019)
Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker)
(Nyheitssak)

Meld. St. 31 (2018-2019)
Samisk språk, kultur og samfunnsliv
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 135 L (2018-2019)
Endringer i aksjelovgivningen mv.
(langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)
(Nyheitssak)

Meld. St. 30 (2018-2019)
Samhandling for betre sjøtryggleik 
(Nyheitssak)

Meld. St. 32 (2018-2019)                                                              
Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring
(Nyheitssak) 

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling).
Lovvedtak 70 (2018-2019)  Lov nr. 24
Loven trer i kraft fra 1. januar 2020.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover.
Lovvedtak 71 (2018-2019)  Lov nr. 25
Delt ikraftsetting av loven. Endringen i folketrygdloven § 13-11 andre ledd trer i kraft straks, og gis virkning fra 1. januar 2017. Endringen i samordningsloven § 3 trer i kraft 1. januar 2020. Loven for øvrig trer i kraft 1. juli 2019.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor).
Lovvedtak 72 (2018-2019)  Lov nr. 26
Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2019 til lov om endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende).
Lovvedtak 105 (2018-2019)  Lov nr. 27

Barne- og familiedepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.).
Lovvedtak 75 (2018-2019)  Lov nr. 28
Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft straks, med unntak av del I ny § 14-10 a i folketrygdloven, som trer i kraft 1. juli 2019.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i gjeldsordningsloven (namsmyndighetens stedlige kompetanse der skyldneren har adressesperre).
Lovvedtak 76 (2018-2019)  Lov nr. 29
Loven trer i kraft 1. oktober 2019.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret).
Lovvedtak 77 (2018-2019)  Lov nr. 30
Loven trer i kraft straks.

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2019 til lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven).
Lovvedtak 91 (2018-2019)  Lov nr. 31
Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft 1. januar 2020 med unntak av § 6-2 nr 3, for så vidt gjelder omparagraferingen av lov om Statens pensjonsfond §§ 7 til 9 og endringen i § 10 nytt annet ledd, som trer i kraft 1. juli 2019.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2019 til lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven).
Lovvedtak 89 (2018-2019)  Lov nr. 32

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2019 om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (innstramming i reglene om dekning av reiseutgifter og pendlerdiett mv.)
Lovvedtak 96 (2018-2019)  Lov nr. 33

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2019 om:

lov om endringar i skatteloven
Lovvedtak 97 (2018-2019)  Lov nr. 34

lov om endring i inndelingslova
Lovvedtak 98 (2018-2019)  Lov nr. 35

lov om endringar i skattebetalingsloven
Lovvedtak 99 (2018-2019)  Lov nr. 36

lov om endringar i merverdiavgiftsloven
Lovvedtak 100 (2018-2019)  Lov nr. 37

lov om endringar i skatteforvaltningsloven
Lovvedtak 101 (2018-2019)  Lov nr. 38

lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 107 om endringer i tolloven
Lovvedtak 102 (2018-2019)  Lov nr. 39

lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 108 om endringer i a-opplysningsloven
Lovvedtak 103 (2018-2019)  Lov nr. 40

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2019 til lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner).
Lovvedtak 90 (2018-2019)  Lov nr. 41
Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft 21. juli 2019 med unntak av endringene i verdipapirhandelloven kapittel 3, 4, 5, 12, 19 og 21.
(Sjå pkt. 8 Andre saker)
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr)
Lovvedtak 80 (2018-2019)  Lov nr. 42

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)
Lovvedtak 81 (2018-2019)  Lov nr. 43
Delt ikraftsetting. Loven trer i kraft 1. januar 2020, med unntak av del II, endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 og ny § 7-8, som trer i kraft 1. juli 2019.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2019 til lov om endringer i abortloven (fosterreduksjon)
Lovvedtak 95 (2018-2019)  Lov nr. 44
Loven trer i kraft 1. september 2019.

Delt ikraftsetting av lov 15. desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesteloven mv. Loven § 15 nr. 4, for så vidt gjelder endringene i helsepersonelloven § 62 a, trer i kraft 1. oktober 2021.

Delt ikraftsetting av lov 10. april 2019 nr. 11 om endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.). Del II endring i helsepersonelloven § 36 andre ledd trer i kraft 1. oktober 2019.  
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)
Lovvedtak 82 (2018-2019)  Lov nr. 45
Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i smittevernloven (lovrevisjon)
Lovvedtak 83 (2018-2019)  Lov nr. 46
Loven trer i kraft 1. juli 2019. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling).
Lovvedtak 63 (2018-2019)  Lov nr. 47
Loven trer i kraft 1. oktober 2019.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet).
Lovvedtak 60 (2018-2019)  Lov nr. 48

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. mai 2019 til lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger).
Lovvedtak 58 (2018-2019)  Lov nr. 49
Ikraftsetting av loven fra 1. juli 2019 med nærmere overgangsbestemmelser.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.).
Lovvedtak 61 (2018-2019)  Lov nr. 50
Loven trer i kraft 1. juli 2019.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.).
Lovvedtak 62 (2018-2019)  Lov nr. 51

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. mai 2019 til lov om endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven).
Lovvedtak 56 (2018-2019)  Lov nr. 52

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2019 til lov om endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.).
Lovvedtak 104 (2018-2019)  Lov nr. 53
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer).
Lovvedtak 79 (2018-2019)  Lov nr. 54
Delt ikraftsetting av loven. Del I - IV og del V § 75 annet ledd trer i kraft 1. juli 2019.
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2019 til lov om endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.).
Lovvedtak 88 (2018-2019)  Lov nr. 55 

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.).
Lovvedtak 67 (2018-2019)  Lov nr. 56
Loven trer i kraft 1. juli 2019.
Funksjonsfordeling av myndighet fastsettes.
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 17. juni 2019 til lov om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten).
Lovvedtak 85 (2018-2019)  Lov nr. 57
Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2019 til lov om endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.).
Lovvedtak 87 (2018-2019)  Lov nr. 58
Loven trer i kraft 1. juli 2019.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2019 til lov om endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m).
Lovvedtak 86 (2018-2019)  Lov nr. 59

Ikraftsetting av lov 20. desember 2018 nr. 120 om endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.). Loven trer i kraft 1. august 2019.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)
(Nyheitssak) 

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringar i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (plikt til å tilby skoletur med overnatting, skolebyte for elevar i vidaregåande opplæring, opplæring i kvensk, samansetjing av yrkesopplæringsnemnder, politiattest i vidaregåande skole m.m.).
Lovvedtak 68 (2018-2019)  Lov nr. 60
Lova gjeld frå 1. august 2019.
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging).
Lovvedtak 69 (2018-2019)  Lov nr. 61
Loven trer i kraft 1. august 2019.
(Nyheitssak) 

Landbruks- og matdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2019 til lov om endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking).
Lovvedtak 92 (2018-2019)  Lov nr. 62
Delt ikraftsetting. Loven del I for så vidt gjelder endringer i reindriftsloven § 18 tredje ledd trer i kraft fra 1. januar 2020.
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2019 til lov om forbud mot hold av pelsdyr.
Lovvedtak 93 (2018-2019)  Lov nr. 63
Loven trer i kraft 1. juli 2019. 
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2019 til lov om endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet).
Lovvedtak 94 (2018-2019)  Lov nr. 64
Loven trer i kraft 1. juli 2019.

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest).
Lovvedtak 78 (2018-2019)  Lov nr. 65
Loven trer i kraft 1. juli 2019.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss).
Lovvedtak 73 (2018-2019)  Lov nr. 66

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.).
Lovvedtak 64 (2018-2019)  Lov nr. 67

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon).
Lovvedtak 74 (2018-2019)  Lov nr. 68
Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft 1. januar 2020 med unntak av loven del VII nr. 2, 3 og 4 som trer i kraft straks.
(Nyhetssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i postloven (antall omdelingsdager).
Lovvedtak 66 (2018-2019)  Lov nr. 69
Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft 1. juli 2020, med unntak av romertall I for så vidt gjelder endringen i postloven § 7 annet ledd som trer i kraft 1. juli 2019.
Fordeling av myndighet etter loven fastsettes.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven).
Lovvedtak 65 (2018-2019)  Lov nr. 70
Loven trer i kraft 1. januar 2020.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit og pkt. 8 Andre saker) 

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om medisinske kvalitetsregistre fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2001 nr. 1476 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret, forskrift 7. desember 2007 nr. 1389 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister og forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen, fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i patentforskriften mv. fastsettes.
Forskrift om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Forskrift om endringer i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. fastsettes.
(Sjå pkt. 2. Sanksjonar og iverksetjingar)

Forskrift om endring i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om vern for naturområder i fylkene Sogn og Fjordane, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oslo, Østfold, Hedmark, Oppland og Trøndelag fastsettes.
Forskrift om oppheving av forskrift 15. januar 1988 nr. 55 om fredning for Djuptrekkodden naturminne og forskrift 15. januar 1988 nr. 57 om fredning for VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) naturminne i Asker kommune i Akershus fylke fastsettes.
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 17. oktober 2008 nr. 1119 til offentleglova fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)
(Nyheitssak)

4. Delegasjon av myndigheit

Barne- og familiedepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter § 2-1 første ledd tredje punktum i gjeldsordningsloven til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Finansdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter loven § 1-12 tredje ledd, § 5-1 tredje ledd, § 5-4 annet ledd og § 6-1 tredje punktum til Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Justis- og beredskapsdepartementet
Kongens myndighet etter lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter §§ 68 og 69, lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design § 52, lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker § 82 og lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar § 2 tredje ledd og § 4 tredje ledd delegeres til Nærings- og fiskeridepartementet. Kgl. res. 11. mars 2005 nr. 226 oppheves.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 3 Forskrifter)

Klima- og miljødepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser § 3 a til Klima- og miljødepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Samferdselsdepartementet
Kongens myndighet etter havne- og farvannsloven §§ 2 tredje ledd og 53 tredje ledd delegeres til Samferdselsdepartementet med virkning fra 1. januar 2020.
Kongelig resolusjon 4. desember 2009 nr. 1457 om delegering av myndighet til Fiskeri- og kystdepartementet etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 2 annet ledd og § 64 annet ledd oppheves med virkning fra 1. januar 2020.

Kongelig resolusjon 15. august 2014 nr. 1083 om delegering av myndighet etter lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 2 tredje ledd og § 6 sjette ledd oppheves med virkning fra 1. januar 2020.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 8 Andre saker)

5. Styrer og utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning og gjenoppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret for Domstoladministrasjonen: 

Som medlemmer og varamedlem av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2019 til og med 31. juli 2023 oppnevnes:

Medlem: Førstelagmann Marianne Vollan, Oslo (ny)
Medlem: Advokat Anne Helsingeng, Bærum (ny)

Personlig varamedlem (for administrasjonssjef Bente Fanavoll Elverum):
Rådgiver Wenche Nilsen, Kristiansand (ny)

Som medlem og varamedlemmer av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2019 til og med 31. juli 2023 gjenoppnevnes:

Medlem: Administrasjonssjef Bente Fanavoll Elverum, Klæbu

Personlig varamedlem (for førstelagmann Marianne Vollan):
Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan, Tromsø
Personlig varamedlem (for advokat Anne Helsingeng): Advokat Ranveig Sem, Skien

Som varamedlem av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2019 til og med 31. juli 2021 oppnevnes:

Personlig varamedlem (for sorenskriver Rolf Fridtjof Selfors):
Sorenskriver Håkon Rastum, Bergen (ny)

Nærings- og fiskeridepartementet
Oppnevning av medlemmer av Klagenemnda for offentlige anskaffelser for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2023:

Leder:
Førstelagmann Sverre Nyhus, Hamar

Medlemmer:
Advokat Alf Amund Gulsvik, Bærum
Lagdommer Bjørn Berg, Trondheim
Sorenskriver Elisabeth Wiik, Volda
Professor dr. juris Finn Arnesen, Horten
Professor dr. juris Halvard Haukeland Fredriksen, Bergen
Advokat Karin Fløistad, Oslo
Advokat Kjersti Holum Karlstrøm, Tromsø
Advokat Kristian Dahle Jåtog Trygstad, Oslo
Advokat Marianne Høstmark Dragsten, Frogn
(Nyheitssak)

6. Klagesaker m.m.

Forsvarsdepartementet
Klage fra Kjetil Pedersen over Forsvarsdepartementets avgjørelse om å avslå innsyn i dokumenter i journalpostene 3, 7, 23, 25, 26, 27, 34, 43, 44 og 45 i sak 2016/2627. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og fiskeridepartementet
Klage fra Hav Line AS over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 3. desember 2018 om krav til innenlands sortering av oppdrettsfisk etter fiskekvalitetsforskriften, og over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 4. januar 2019 om avslag på dispensasjon fra sorteringskravet, tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Aker BP ASA over Olje- og energidepartementets vedtak 22. november 2018 om operatørskap i utvinningstillatelsene 127 og 127 B. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ministerråd Kristin Melsom til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Tord Tukun til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av generalkonsul Morten Paulsen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Thomas Lid Ball til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Kristin Enstad til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Erling Søraa til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Halvor Sætre til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av rådgiver Sondre Bjotveit til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Juliana Baffoe til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Stian Nordengen Christensen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Tom Eivind Elvesæther til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Åsmund Eriksen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Kari Edvardsdal Hansen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Lars Ragnar Aalerud Hansen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Claire Annette Hubert til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver André Mundal til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Fredrik Steen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstitusjon av seniorrådgiver Elin Marie Hellum til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Etiopia, Merete Lundemo, tillike til ambassadør i Djibouti, Republikken Djibouti.

Utnevning av seniorrådgiver Aud Marit Wiig til ambassadør i Mosambik, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Forlenget konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Ingrid Sandvei Francke som avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet inntil videre, dog ikke utover 15. august 2020.

Barne- og familiedepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Cathrin Sætre til ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Alma Kajtaz til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Forsvarsdepartementet
Utnevning av kontreadmiral Elisabeth Natvig til viseadmiral i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.    
(Nyheitssak)

Utnevning av kontreadmiral Louise Kathrine Dedichen til viseadmiral i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Beordring av generalmajor Eirik Johan Kristoffersen til tjeneste som sjef Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet

Åremålsutnevning av avdelingsdirektør Beate Gangås til politimester i Oslo politidistrikt for en periode på seks år fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av advokat Jørn-Lasse Førde Refsnes og rådmann Knut Banken Broberg til tingrettsdommere ved Sogn og Fjordane tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Ingeborg Fogt Bergby til lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Stig Gunleiksrud til tingrettsdommer ved Nedre Romerike tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Lars Christian Sunde til tingrettsdommer ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Kåre Skognes som sorenskriver ved Øst-Finnmark tingrett med tiltredelse fra 1. juli 2019 til og med 31. desember 2019.

Konstitusjon av professor Tone Sverdrup som dommer i Høyesterett, med tiltredelse fra 1. november 2019 og med varighet til og med 31. desember 2019. 

Utnevning av rådgiver Helle Aase Falkenberg, rådgiver Anne Marie Slettebø og fagdirektør Ingeborg Gjølstad til lovrådgivere i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av prosjektleder Karl Anders Bilstad til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet
Utnevning av fagdirektør Morten Floor til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Morten Berg til assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

8. Andre saker

Utanriksdepartementet
Det blir stilt statlig forsikring for omsøkt forsikringsverdi for verk i samsvar med verksliste av 29. mai 2019 for utstillingen «Hannah Ryggen». 

Finansdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 84/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1129 (prospektforordningen), kan bli bindende for Norge.
Norge deltar i EØS-komitebeslutning om å innlemme forordning (EU) nr. 596/2014 (markedsmisbruksforordningen) i EØS-avtalen.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar) 

Forsvarsdepartementet
Instruks om vakthold og sikring av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret i fred, krise og væpnet konflikt (objektsikringsinstruksen) fastsettes.
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Fardal Energi AS gis tillatelser til bygging av Fardalen kraftverk med tilhørende elektriske anlegg i Årdal kommune.
(Nyheitssak) 

Samferdselsdepartementet
Statens kartverk utpekes som offisiell sjøkartmyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 12.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)