Offisielt frå statsrådet 3. september 2021

I statsrådet i dag vart det oppnemnt eit lovutval som skal greie ut dei samla juridiske problemstillingane i saker som gjeld negativ sosial kontroll, æresrelatert vald, tvangsekteskap, kjønnslemlesting og psykisk vald.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 3. september 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 230 S (2020-2021)
Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2018/1862 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) innenfor politisamarbeid og strafferettslig samarbeid, forordning (EU) 2018/1861 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll og forordning (EU) 2018/1860 om bruk av Schengen informasjonssystem i forbindelse med retur av tredjestatsborgere med ulovlig opphold (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Prop. 231 S (2020-2021)
Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 227 L (2020-2021)
Endringer i lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. og lov om Statens pensjonskasse (økning av den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år)
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 233 LS (2020-2021)
Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411.
(Nyheitssak)

Prop. 235 LS (2020-2021)
Endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt i EØS-avtalen
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 232 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 226 L (2020-2021)
Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.
(Nyheitssak)

Prop. 229 L (2020-2021)
Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.)
(Nyheitssak)

Prop. 234 L (2020-2021)
Endringer i forsikringsavtaleloven mv.
(forsikringsdistribusjon mv.)
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 228 S (2020-2021)
Utgreiing og planlegging av E39 Stord-Os, Ådland-Svegatjørn (Hordfast) i Vestland
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar m.m.

Arbeids- og sosialdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 84 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover. Endringsloven del I, endringen i folketrygdloven § 12-17 første ledd bokstav a trer i kraft straks.

Delt ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 92 om endringer i folketrygdloven (adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger). Endringsloven del I, endringene i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 4-6 første og annet ledd, trer i kraft 3. september 2021.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. september 2021 til og med 14. oktober 2021 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Justis- og beredskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 7. mai 2021 nr. 32 om endringer i utlendingsloven (nytt tiltak ved brudd på utlendingsloven m.m.). Loven trer i kraft 10. september 2021.
Overgangsbestemmelse til utlendingsloven § 70 annet ledd fastsettes.

Kunnskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 11. juni 2021 nr. 79 om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Loven trer i kraft 1. januar 2022.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten fastsettes.

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap fastsettes.

Det fastsettes forskrift om endring i politiregisterforskriften

4. Delegasjon av myndigheit

Statsministerens kontor
Kongens myndighet etter lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven) § 10 første ledd overføres fra Klima- og miljødepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet for så vidt gjelder kompetanse til å godkjenne søknader om klinisk utprøving av GMO-legemidler.

Delegering av Kongens myndighet etter genteknologiloven § 10 første ledd til Klima- og miljødepartementet, gitt ved kongelig resolusjon 20. august 1993, oppheves for så vidt gjelder kompetanse til å behandle søknader om klinisk utprøving av GMO-legemidler.

Endringene trer i kraft fra og med 15. november 2021.

5. Styrer og utval

Utanriksdepartementet
Oppnevning av delegasjon til De forente nasjoners 76. ordinære generalforsamling.

Statsminister Erna Solberg, leder
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein
Ambassadør Mona Juul
Statssekretær Jens Frølich Holte
Statssekretær Aksel Jakobsen

Arbeids- og sosialdepartementet
Det oppnevnes en kommisjon for å arbeide frem en kompensasjonsordning for "oljepionerene".

Leder:
Lege Geir Riise, Oslo

Øvrige medlemmer:
Professor emeritus, samfunnsøkonom Alf Erling Risa, Bergen
Professor, jurist Ingunn Ikdahl, Oslo
Rådgiver Live-Merete Solheim, Norsk Olje og gass og Norsk Industri, Sola
Pensjonist Irene Sandhåland, Industri Energi, Karmøy
Yrkeshygieniker Halvor Erikstein, SAFE, Sandnes
Leder Runar Nilsen, Arbeidsmiljøskaddes landsforening, Kvinesdal
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet.

Advokat Endre Skjørestad, Sandnes (leder)
Professor Jostein Askim, Oslo
Postdoktor Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, Bergen
Direktør Jesper Berg, København
Professor Hilde Christiane Bjørnland, Bærum
Generalsekretær Kaj Martin Georgsen, Oslo
Advokat Amund Noss, Oslo
Leder for kommunikasjon og innovasjon Rea Parashar, Bergen
Direktør Ingrid Finboe Svendsen, Trondheim
Rådgiver Katrine Trovik, Bergen
(Nyheitssak)

Oppnevning av et utvalg om langsiktige perspektiver for Statens pensjonsfond utland.

Leder:
Direktør Ulf Sverdrup, Bærum

Medlemmer:
Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, Oslo
Leder for allokering og globale renter Olav Chen, Oslo
Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, Trondheim
Partner Jon Gunnar Pedersen, Larvik
Ambassadør Helge Seland, Frankrike
Professor Inger Stensaker, Bergen
Styreleder Olaug Svarva, Oslo
Professor Jonas Tallberg, Sverige
Professor Karin Thorburn, Bergen
Konserndirektør Astrid Undheim, Trondheim
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg som skal utrede fremtidens apotek.

Tore Bråthen, professor, Oslo (leder)
Beate Berrefjord, nestleder Konkurransetilsynet, Bergen
Felix Kamal Ally, apoteker, Drammen
Hans Olav Melberg, professor, Oslo
Harald Dale, pensjonist, Karmøy
Inger Cecilie Jørstad, spesialrådgiver, Tromsø
Katrine Bryne, seniorrådgiver Legemiddelindustrien, Oslo
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oslo
Marit Hermansen, lege, Ringsaker
Oddbjørn Tysnes, direktør Apotekforeningen, Oslo
Stig Henning Pedersen, driftsdirektør, Sandefjord
Thomas Bäckstrøm, apoteker, Sarpsborg
Turid Vollan Riset, assisterende banksjef, Melhus
Urd Andestad, leder Norges Farmaceutiske Forening, Oslo
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av jordskifterettsleder Tarjei Bjørgulvsson Berg som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 3. september 2021 til og med 2. september 2025.

Klima- og miljødepartementet
Det blir oppnemnd eit offentleg utval som skal gjennomgå regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringar i dette.

Medlemmer:

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, Drammen (leiar)
Advokat Frode Andersen Innjord, Arendal
Dekan Eva Irene Falleth, Oslo
Styreleiar i Alta Turlag Ellen Johanne Kvalsvik, Alta
Ordførar Hilde Anita Nyvoll, Nordreisa
Kommunaldirektør Odd Johan Henriksen, Fauske
Politisk nestleiar Norske Reindriftssamers Landsforbund Inge Even Danielsen, Røros
Gardbrukar Lars Petter Bartnes, Steinkjer
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av embetsmannordningen.

Medlemmer:
Lucy Terese Smith Ulseth, tingrettsdommer, Oslo (leder)
Bjørn Trygve Grydeland, cand.polit, Bærum
Haakon Stephen Bruun-Hanssen, pensjonert admiral, Vestby
Bjørn-Inge Larsen, spesialrådgiver, Oslo
Helga Pedersen, ordfører, Tana
Tine Eidsvaag, førsteamanuensis, Bergen
Turid Moldenæs, professor, Tromsø
Herlof Nilssen, spesialrådgiver, Randaberg
Christl Kvam, kommunedirektør, Gjøvik
Torunn Elise Kvisberg, lagdommer, Lillehammer
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg for etter- og videreutdanning av lærere og andre ansatte i barnehage og skole.

Professor Sølvi Mausethagen - utvalgsleder (Oslo)
Fagdirektør Astrid Søgnen (Oslo)
Direktør Lasse Arntsen (Stjørdal)
Førsteamanuensis Ratib Lekhal (Oslo)
Førstelektor Elin Bø Morud (Trondheim)
Pensjonert lektor Roar Sollid (Målselv)
Seniorrådgiver Nina Nordvik (Oslo)
Etatsleder Karen Marie Furuseth (Sørumsand)
Direktør Erik Bråthen (Askim)
Styrer Torstein Johannessen (Trondheim)
Prodekan Sigurd Sandvold (Stord)
Kommunalsjef Inga-Lill Sundset (Bodø)
(Nyheitssak)

Oppnevning av et lovutvalg som skal utrede de samlede juridiske problemstillingene i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.

Henriette Sinding Aasen (leder) (Bergen), professor
Halima El Abassi (Danmark), ekstern lektor
Rudolf Christoffersen (Bergen), statsadvokat
Cecilia Dinardi (Oslo), advokat
Asbjørn Eritsland (Stavanger), Kst. førstestatsadvokat/embetsleder
Jon Horgen Friberg, (Oslo), professor
Mona Martnes (Tromsø), postdoktor
Jon Petter Rui (Bergen), professor
(Nyheitssak)

6. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Politisk rådgiver Therese Eia Lerøen konstitueres med virkning fra og med 13. september 2021 som statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i den perioden statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo etter planen skal avvikle foreldrepermisjon.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av underdirektør Elisabeth Hallenstvedt til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Margit Fredrikke Tveiten til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Kari Marjatta Kolstrøm Hoel til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Kairo, Den arabiske republikken Egypt, Hilde Klemetsdal, tillike til ambassadør i Tripoli, Staten Libya.

Utnevning av ambassadør i Amman, Det hasjimittiske kongerike Jordan, Espen Evjenth Lindbæck, tillike til ambassadør i Bagdad, Republikken Irak.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Siri Horgen Hinze til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Kristian Jantzen Lyssand til brigader i Luftforsvaret og beordring i stilling som sjef Luftoperativt inspektorat fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kulturdepartementet
Utnevning av fagdirektør Constance Ursin til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Roar Olsen som direktør i Kunnskapssektorens tjenesteleveranseorgan (Sikt) for en periode på seks år fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

7. Andre saker

Utanriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom Norge og Storbritannia om grensekryssende krafthandel og samarbeid om overføringsforbindelser for kraft.

Inngåelse av protokoll om endring av luftfartsavtale mellom USA, EU og dens medlemsstater, Island og Norge av 16. juni 2011 og protokoll om endring av tilleggsavtale mellom EU og dens medlemsstater, Island og Norge om anvendelsen av luftfartsavtalen, for å ivareta Kroatias tiltredelse til EU.

Avgivelse av erklæring til Europarådet om utvidelse av Europeisk pakt om regions- eller minoritetsspråk – ETS nr. 148 for lulesamisk og sørsamisk.
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Bestemmelse om beslutning om motsyklisk kapitalbuffer og råd om systemrisikobuffer fastsettes.
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
For jordskiftedommerne og jordskifterettslederne som er omfattet av endringene i domstolstrukturen som trådte i kraft 31. mai 2021 og 14. juni 2021 oppdateres embetskretsene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) gis fullmakt til å inngå felles innkjøpsavtaler.

Kulturdepartementet
Spillemidler avsatt til prioriteringer i idrettsstrategi gjennom kongelig resolusjon
7. mai 2021, totalt 150 000 000 kroner, fordeles.
(Nyheitssak)

Restmidler som andelen av overskuddet i Norsk Tipping AS i 2020 til kulturformål, 44 003 000 kroner, fordeles i 2021.
(Nyheitssak)