Offisielt frå statsrådet 7. mai 2013 kl. 10.00

Revidert nasjonalbudsjett for 2013 vart i dag lagt fram i statsråd. Samstundes vart det lagt fram forslag til endringar i statsbudsjettet og ei melding til Stortinget om klimatilpassing i Noreg.

 

Statsråd vart halde på Oslo slott 7. mai 2013 kl. 10.00. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeidsdepartementet

Prop. 151 S (2012-2013)
Pensjonar frå statskassa

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 155 L (2012-2013)
Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Prop. 150 LS (2012-2013)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgiving

Prop. 149 S (2012-2013)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013

Meld. St. 2 (2012-2013)
Revidert nasjonalbudsjett 2013

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 131 L (2012-2013)
Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv.
(forberedelse av terror m.m.)

Prop. 147 L (2012-2013)
Endringer i straffeprosessloven mv.
(behandling og beskyttelse av informasjon)

Prop. 148 L (2012-2013)
Endringer i rettsgebyrloven og lov om notarius publicus
(gebyr for notarialforretninger og testamentoppbevaring)

Prop. 152 L (2012-2013)
Endringer i politiloven

Prop. 153 L (2012-2013)
Endringer i passloven
(politiets adgang til å benytte passregisteret)

Prop. 154 L (2012-2013)
Endringer i utlendingsloven
(misbruk av aupairordningen mv.)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionalepartementet

Prop. 146 S (2012-2013)
Kommuneproposisjonen 2014
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Meld. St. 33 (2012-2013)
Klimatilpasning i Norge
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 156 S (2012-2013)
Ein del saker på Samferdselsdepartementets område
(Presssemelding)

Meld. St. 38 (2012-2013)
Verksemda til Avinor AS
(Pressemelding)

2. Delegasjon av myndigheit

Samferdselsdepartementet

Delegering av funksjoner innen myndigheten etter lov om elektronisk kommunikasjon av 4. juli 2003 nr. 83 fastsettes.

3. Klagesaker m.m.

Kunnskapsdepartementet

Klage fra Atoosa P. J. Thunem over Kunnskapsdepartementets avslag av 25. januar 2013 vedrørende krav om å bli kjent med hvem som har blitt innkalt til intervju i sak nr. 13/521 om tilsetting, tas ikke til følge.

 4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Per Rune Henriksen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Ola Borten Moe.
Trygve Svensson utnevnes til statssekretær for statsråd Trond Giske.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Pretoria, Kari Maren Bjørnsgaard, utnevnes tillike til ambassadør i Antananarivo, Madagaskar.

Departementskonstituert avdelingsdirektør Leidulv Atle Namtvedt utnevnes til ambassadør i Moskva, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Prosjektleder Ole Andreas Lindeman utnevnes til generalkonsul i Murmansk, med tiltredelse fra det tidspunkt utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Astri Tverstøl utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader Dag Hugo Stølan utnevnes til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Avdelingsleder/lagmann Anne Lise Rønneberg utnevnes til lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskifterettsleder Torbjørn Mykland utnevnes til jordskifterettsleder ved Aust-Agder jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Johan Christian Hugo Eggen utnevnes til tingrettsdommer ved Nordhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Marius Sandvig utnevnes til tingrettsdommer ved Hammerfest tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommerfullmektig Håvard Hågård utnevnes til jordskiftedommer ved Nedre Buskerud jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utreder Erland Müller utnevnes til jordskiftedommer ved Romsdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Leif Otto Østerbø utnevnes til tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagmann Ørnulf Røhnebæk som lagmann ved Eidsivating lagmannsrett fra og med 16. mai 2013 til og med 31. desember 2013.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Ine Grundt som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett fra og med 16. mai 2013 til og med 31. desember 2013.

Lagdommer Ove Midttun konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. juli 2013 til og med 30. juni 2015.

Nærings- og handelsdepartementet

Avdelingsdirektør Knut Løkstad utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.


5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 17/2011 av 1. april 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 392/2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under sjøtransport av passasjerer kan bli bindende for Norge.

Ratifikasjon av endring av 10. juni 2010 i artikkel 8 nr. 2 bokstav e) i Roma-vedtektene om den internasjonale straffedomstol av 17. juli 1998.

Statsgaranti for de eksponater som lånes ut fra Munchmuséet til utstillingen “Beware of the Holy Whore: Edvard Munch, Lene Berg and the Dilemma of Emancipation” på Galleria Di Piazza San Marco, Fondazione Bevilacqua La Masa under den 55. internasjonale kunstbiennale i Venezia 2013, for perioden 12. mai 2013 og til og med 3. oktober 2013.

Utgiftene til reise og opphold for Magne Lindholm i forbindelse med statsråd Grete Faremo og hans reise til Torrevieja, Spania 17. mai 2013 dekkes over statsbudsjettets kap. 21 Statsrådet.

Olje- og energidepartementet

Hydro Aluminium AS gis tillatelse til bygging av Mannsberg kraftverk i Årdal kommune, Sogn og Fjordane.
(Pressemelding)