Plannytt 1 - 2018

Nyhetsbrev | Dato: 09.03.2018

Endringer i kart- og planforskriften
Samordningsforsøket blir permanent
Ny ledningsforskrift
Attraktiv by 2018
Ny statistikk om handels- og servicesoner
Tilskudd til lokal kompetanse innen plan, kart og geodata
Rapport om det offentlige kartgrunnlaget
Planrelatert fra andre
Arrangementer
Innsigelser

Endringer i kart- og planforskriften

Endringene i forskriften omfatter diverse justeringer i forskriftsbestemmelsene og i arealformålene under enkelte hovedformål. Hovedformålene under bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, utvides med noen nye underformål. Det er foretatt flere tekniske og redaksjonelle forbedringer. Det er bl.a. tatt inn standard datakoder for planbestemmelser på samme måte som for arealformål og hensynsoner. Bestemmelsen i § 12 om digitalt planregister har fått noe endret innhold som følge av høringsinnspillene.

Endringer trådte i kraft 1. mars 2018. Planforslag som er sendt kommunen før 1. mars 2018 kan følge reglene som gjaldt da planen ble sendt inn. Veiledning vil komme.

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften) (Lovdata)

Samordningsforsøket blir permanent

Regjeringen har siden 2013 gjennomført et forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven. Fylkesmennene har samordnet innsigelser innenfor eget ansvarsområde og fra statlige etater som Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Forsvarsbygg og NVE. Regjeringen innfører nå dette som en fast ordning fra 2018. Det er 21 instanser som kan fremme innsigelser til lokale planer og tiltak.

Ny ledningsforskrift

Forslag om nye regler for ledninger i offentlig veggrunn (ledningsforskriften) var på høring sommeren 2017. § 2-3 Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv. i plan- og bygningsloven trår i kraft når det kommer ny ledningsforskrift. Forskrift ventes å komme på høring i løpet av våren. Kartverket jobber med å etablere ny standard for stedfesting av ledninger og anlegg i grunnen og i sjø/vassdrag.

attraktiv by

Attraktiv by 2018

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer. Det er ikke et krav at stedet har bystatus. Frist for å komme med forslag til kandidater er 17. mars. Prisen deles ut i juni.

Ny statistikk om handels- og servicesoner

SSB lanserte i januar en helt ny statistikk om handels- og servicesoner. De viktigste områdene for besøks- og publikumsintensive virksomheter er identifisert, og denne kunnskapen kan være et viktig grunnlag for kommunal- og regional areal- og transportplanlegging. I tillegg til lands- og kommunetallene presenteres statistikken i rutenett (250m).

Søylediagram som viser ansattes nærhet til handelssentrum

Handels- og servicesoner er for det meste nær hovedsentrum i kommunene. Over 40 prosent av de ansatte i slike soner jobber i gangavstand fra hovedsentrum. Kilde:SSB.

Tilskudd til lokal kompetanse innen plan, kart og geodata

KMD lyser i 2018 ut inntil 3,8 millioner kroner i tilskudd for å sikre tilstrekkelig kompetanse innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale og regionale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkere er aktører innen organisasjonsliv, virksomheter og stiftelser. Søknadsfrist: 15. april 2018.

Rapport om det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Kartdataene i det offentlige kartgrunnlaget er blitt evaluert i en ny rapport. Høsten 2017 gjorde Norconsult Informasjonssystemer (NOIS) en analyse av egnetheten i DOK på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) og Kartverket. NOIS har vurdert hvor egnet dataene er til ulike typer arbeid etter plan og bygningsloven (ulike typer planlegging, byggesak, ROS-analyser, Konsekvensutredninger og konseptvalgutredninger), og etter hvilken egnethet dataene har når det gjelder innholdskvalitet, stedfestingsnøyaktighet, fullstendighet og dekning.

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven. DOK er hjemlet i plan- og bygningslovens § 2-1. Kart og stedfestet informasjon og i Kart- og planforskriften. Det ligger omfattende informasjon om offisiell DOK liste på regjeringen.no og kartverket.no.

DOK-statusregisteret
DOK-statusregisteret er en oversikt over datasettene som inngår i det offentlige kartgrunnlaget.

Planrelatert fra andre

KMD

LMD

SD

DIBK

Arrangementer

Seminar for planleggere på Geomatikkdagene

Seminar for erfaringsutvekslinger mellom planleggere og geodatamedarbeidere holdes på Geomatikkdagene i Stavanger 10.00- 13.00 den 14. mars, og målgruppen er planleggere i både kommuner og fylkeskommuner.

Samplan 2018-2019

Samplan er etter- og videreutdanning for samfunnsplanlegging. Søknadsfristen for 2018-2019 er 1. mai.

Universell utforming

KMD arbeider med universell utforming i samarbeid med KS (Kommunenes interesseorganisasjon) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). KS kommunenettverk for universell utforming. Nettverket hadde seminar for medarbeidere i fylkeskommuner og fylkesmenn den 14. februar.

Kart og plan i blå sektor

Kartverket har holdt kurs i Bodø mange av presentasjonene er publisert på nettsiden for kurset,

Innsigelser

Innsigelsesstatistikk 2017

Visste du at … (godbiter på planlegging.no)

_________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________

Om Plannytt

Utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen 
Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen 
Redaktør: Seniorrådgiver Jan Hausken E-post: jah@kmd.dep.no