Primærhelsetjenesteavdelingen

Avdelingen bidrar til å utvikle de kommunalpolitiske virkemidlene i forhold til blant annet kommunehelsetjenesten, sosialtjenesten og psykisk helsearbeid i kommunene.

Avdelingens ansvarsområder:

 • Tannhelsetjenesten, inkludert tannhelsetjenesteloven
 • Rusomsorg
 • Psykisk helse
 • Helsetjenesten til minoriteter, inkl flyktninger og asylsøkere
 • Samhandlingsreformen
 • Vold og traume

Avdelingen bidrar til å utvikle de kommunalpolitiske virkemidlene i forhold til blant annet kommunehelsetjenesten, tannhelsetjenester, tjenester til personer med rusproblemer  og psykisk helsearbeid i kommunene.

Primærhelsetjenesteavdelingen har ansvar for iverksetting av politiske vedtak på områder knyttet til primærhelsetjenesten (allmennlege, legevakt, fysioterapi, jordmor),  tannhelsetjenesten og helsetjenester til minoriteter inkl. flyktninger og asylsøkere.

Oppfølging av brukerbetalings- og finansieringssystem for omsorgstjenestene, og stønad ved helse- og tannhelsetjenester (folketrygden) ligger også til denne avdelingen.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for helsetjenester og økonomi

  Kommunehelsetjenesten, unntatt omsorgstjenester, forankret i Helse- og omsorgstjenesteloven og trygderefusjoner (folketrygdlovens kap. 5), koordinering av helsetjenester til minoriteter med videre, fastlegeordningen, habilitering og rehabilitering, helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

 • Seksjon for tverrfaglig tjenester og tannhelsetjenester

  Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med rusproblemer og mennesker med psykiske problemer, inkl psykologer i kommunene. Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker som har vært utsatt for vold. Organisering og finansiering av tannhelsetjenesten. Lov om tannhelsetjenesten. Spesialistutdanning av tannleger, regionale odontologiske kompetansesentre. Trygderefusjoner og prisopplysning.