Statsbudsjettet 2011

Prop. 1 S KUD (2010-2011)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2011

Kulturdepartementets pressemeldinger om budsjettet: