Høringsuttalelser

Fornyings- og administrasjonsdepartementet - ikke merknader
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) - merknader (pdf-format)
Helse- og omsorgsdepartementet - merknader (pdf-format)
Kultur- og kirkedepartementet - ikke merknader
Oljedirektoratet - ingen kommentarer
Statens legemiddelverk - ikke merknader
Utenriksdepartemenet - ikke kommentarer