Regionale utviklingstrekk 2013 (RUT 2013)

Regionale utviklingstrekk 2013 inneholder oversikt over langsiktige samfunnsutviklingstrekk og egenskaper ved norske bo- og arbeidsmarkedsregioner som er viktige når det gjelder distrikts- og regionalpolitiske mål og strategier. Regionale utviklingstrekk utkom første gang i 2008, og har tidligere år blitt publisert i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet.

Hensikten med rapporten er å ha oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengelig informasjon om de utvalgte utviklingstrekkene. Departementet legger opp til å lage en lignende rapport årlig, og ønsker tilbakemeldinger fra brukere om mulige forbedringer. Kontaktpersoner er Hans Henrik Bull (telefon 22 24 70 29), Vidar Jensen (telefon 22 24 70 15) og Mads Munkejord (telefon 22 24 68 73).

Vi håper rapporten kan bidra til en god og faktaorientert debatt om distrikts- og regionalpolitikken.

 

Figurer

3.1 Befolkningstetthet i europeiske fylker anno 2012 (jpg) 

3.2 Befolkningstetthet per individuell km2 i Europa (pdf)

3.3 Prosentandel av den nordiske befolknin bosatt i tettsted (xlsx)

3.4 Prosentandel av befolkningen i nordiske bosettingstyper i 2012 (xls)

3.5 Befolkningsutvikling i Norden 1960-2060 (xlsx)

3.6 Folketilvekst i Norge 1816-2012. Absolutte tall og prosent (xlsx)

3.7 Befolkningsendring 1.1.1993-1.1.2013 (1993=100) (xlsx)

3.8 Årlig netto innenlandsk flytting etter sentralitet i pst. av middelfolkemengden samt årlig vekst i sysselsetting (xlsx)

3.9 Gjennomsnittlig årlig nettoflytting i promille av middelfolkemengden for perioden 1.1.2005 - 1.1.2012 etter sentralitet og alder (etterårsgrupper) (xlsx)

3.10 Gjennomsnittlig årlig inn- og utflytting i promille av middelfolkemengden for perioden 1.1.2005 - 1.1.2012 etter sentralitet og alder (etterårsgrupper) (xlsx)

3.11 Nettoflytting 1.1.2002 1.1.2012 etter kjønn (bmp)

3.12 Kjønnskvotienten (antall kvinner per 100 menn) i aldersgruppen 15-44 år etter sentralitet 1.1.1981-1.1.2013 (xlsx)

3.13 Relativ kategorisering av BA-regioner etter eldreandel og andel kvinner per 1.1.2013 (bmp)

3.14 Barnebefolkningens relative fordeling etter sentralitet, 1.1.1981–1.1.2013 (årlig sum = 100 pst.) (xlsx)

3.15 Befolkningens aldersfordeling etter sentralitet per 1.1.2013. Indeks, Norge i alt = 100 (xlsx)

3.16 Forsørgerrater etter sentralitet, 1981–2040 (xlsx)

3.17 Forsørgerrate for Norge, 1846–2100 (xlsx)

3.18 Prosentvis vekst i antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter sentralitet 1.1.1986–1.1.2013 (1986=100) (xlsx)

3.19 Befolkningsutvikling landsdelsvis 1.1.2007-1.1.2012 (xlsx)

3.20 Befolkningsutvikling etter sentralitet 1.1.2007-1.1.2012 (xlsx)

3.21 Befolkningsutvikling etter sentralitet per 1000 innbyggere i 1966–2012. Med og uten innvandring (xlsx)

3.22 Årlig befolkningsutvikling i småbyregionene (SMBy) per 1000 innb., 1.1.1980–1.1.2013 (xlsx)

3.23 Årlig befolkningsutvikling i småsenterregioner og spredtbygde områder per 1000 innb., 1.1.1980–1.1.2013 (xlsx)

3.24 Befolkningsendring 1.1.2003–1.1.2013 etter nettoflytting og naturlig tilvekst (bmp)

4.1 Sysselsettingsrate i europeiske fylkes og landsdeler (NUTS 2 og 3) i 2011 (jpg)

4.2 Arbeidsledighet i europeiske fylker og landsdeler (NUTS 2 og 3) i 2011 (jpg)

4.3 Sysselsettingsvekst etter arbeidssted og sentralitet i pst. i perioden 1986–2011. Indeks, 1986=100 (xlsx)

4.4 Sysselsettingsvekst i pst. etter arbeidssted fra fjerde kvartal 2001 til fjerde kvartal 2011 – BA-regioner (bmp)

4.5 Sysselsatte i pst. av befolkningen (20–66) per fjerde kvartal 2011 - BA-regioner (bmp)

4.6 Arbeidsledighet i 2012 (årsgjennomsnitt) - BA-regioner (bmp)

5.1 Variasjon i brutto regionalprodukt per capita etter land, 2009 (xlsx)

5.2 Verdiskaping i 2011 etter sentralitet med lønnssummer etter arbeidssted som indikator (xlsx)

5.3 Verdiskaping i 2011 etter sentralitet med lønnssummer etter bosted som indikator (xlsx)

5.4 Økonomisk vekst etter sentralitet – målt etter lønnssum etter arbeidssted (xlsx)

5.5 Produktivitet etter sentralitet (xlsx)

5.6 Produktivitet 2011 målt som lønn per arbeidstaker etter arbeidssted (ekskl. Oslo). BA-regioner (bmp)

6.1 Utvikling i antall statsansatte i ulike regiontyper 1980–2012 (xlsx)

6.2 Prosentvis vekst i antall statsansatte i ulike regiontyper 1980–2012 - Indeks (xlsx)

6.3 Sårbarhet i ulike regioner 2011 (pdf)

7.1 Prosentandel av befolkningen i alderen 25-64 år med høyere utdanning i europeiske regioner (NUTS 2) 2007 (jpg)

7.2 Prosentandel av befolkningen i alderen 25-64 år med høyere utdanning i europeiske regioner (NUTS 2) 2012 og spredningen mellom regionene (NUTS 2) med høyest og lavest andel (xlsx)

7.3 Prosentandel av befolkningen (16 år og over) etter sentralitet med høyere utdanning i perioden 1970–1980 (stiplet) og 1980–2011 (xlsx)

7.4 Studietilbøyelighet for aldersgruppen 19–24 år i 2011 etter bosted ved 16 års alder. Prosentandel studenter etter kjønn og sentralitet (xlsx)

7.5 Studietilbøyelighet for aldersgruppen 19–24 år i 2011 etter bosted ved 16 års alder. Prosentandel studenter etter kjønn og landsdeler (xlsx)

Vedlegg 2 Figur V.2.1 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Nord-Norge (jpg)

Vedlegg 2 Figur V.2.1 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Sør-Norge (jpg)

____________________________________________________

Tabeller

2.1 Kategorisering av BA-regioner etter sentralitet (xlsx)

2.2 Kategorisering av fylkene i en landsdelsinndeling (xlsx)

2.3 Kategorisering av økonomiske regioner etter sentralitet (xlsx)

3.1. Arealbruk i Norden og EU, 2010 (xlsx)

3.2 Befolkning per 1.1.2012 etter sentralitet og landsdel (xlsx)

3.3 BA-regioner med størst vekst i befolkningen og størst befolkningsnedgang (xlsx)

3.4 Netto innenlandsk flytting 1.1.2003–1.1.2013 i pst. av middelfolkemengden (xlsx)

3.5 NIF 1.1.2003-1.1.2013 i pst. av middelfolkemengden – BA-regioner med mest innflytting og størst utflytting (xlsx)

3.6 Nettoinnvandring 1.1.2003–1.1.2013 i pst. av middelfolkemengden (xlsx)

3.7 Nettoinnvandring 1.1.2003-1.1.2013 i pst. av middelfolkemengden – BA-regioner med mest innflytting og størst utflytting (xlsx)

3.8 Fødselsoverskudd 1.1.2003–1.1.2013 i pst. av middelfolkemengden (xlsx)

3.9 Fødselsoverskudd 1.1.2003-1.1.2013 i pst. av middelfolkemengden – BA-regioner med størst overskudd og størst underskudd (xlsx)

3.10 Gjennomsnittlige fruktbarhetsrater (SFT)  for perioden 1.1.2007–1.1.2012 (xlsx)

3.11 Gjennomsnittlige fruktbarhetsrater (SFT) for perioden 1.1.2007–1.1.2012 – BA-regioner med høyest og lavest rate (xlsx)

3.12 Forsørgerrater etter sentralitet og landsdeler i hhv. 1981, 2013 og 2040 (xlsx)

3.13 Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre per 1.1.2013 etter sentralitet og landsdel (xlsx)

4.1 Sysselsettingsvekst i pst. etter arbeidssted, sentralitet og landsdel, 2001–2011, tall per fjerde kvartal (xlsx)

4.2 Vekst i sysselsetting i pst. etter arbeidssted fra fjerde kvartal 2001 til fjerde kvartal 2011 – BA-regioner med høyest og lavest vekst (xlsx)

4.3 Sysselsatte i pst. av befolkningen (20–66 år) i 2011 etter sentralitet og landsdel (xlsx)

4.4 BA-regioner med størst og lavest andel sysselsatte i pst. av befolkningen (20–66 år) i 2011 (xlsx)

4.5 Arbeidsledighet i pst. i 2012 (årsgjennomsnitt) – etter sentralitet og landsdel (xlsx)

4.6 Arbeidsledighet i 2012 (årsgjennomsnitt) – BA-regioner med størst og lavest ledighet (xlsx)

4.7 Avvik i pst. fra gjennomsnittlig bruttoinntekt i 2011 på landsbasis for personer over 17 år, etter sentralitet og landsdel (xlsx)

4.8 BA-regioner med størst og lavest bruttoinntekt i 2011 (xlsx)

4.9 Pendling til og fra ulike regiontyper, 2011 (xlsx)

5.1 Fylkesfordelt bruttoprodukt per landsdel 2010 (xlsx)

5.2 Verdiskaping i 2011 etter sentralitet med lønnssummer som indikator (xlsx)

5.3 Gjennomsnittlig årlig vekst etter arbeidssted og bosted - BA-regioner (xlsx)

5.4 Regional arbeidsproduktivitet 2011 målt som lønn per arbeidstaker etter arbeidssted– BA-regioner med høyest og lavest verdi (xlsx)

5.5 Vekst i regional arbeidsproduktivitet fra 2001 til 2011 (xlsx)

5.6 Vekst i regional arbeidsproduktivitet fra 2001 til 2011 – BA-regioner med høyest og lavest verdi (xlsx)

6.1 Næringsstruktur. Næringens sysselsettingsandel i ulike regiontyper, 2011 (xlsx)

6.2 Ti på topp i et utvalg næringer, næringens sysselsettingsandel i BA-regionen - 2011 (xlsx)

6.3 Endringer i næringsstruktur etter sentralitet målt etter sysselsetting, prosentvis vekst fra 2008 til 2011 (xlsx)

7.1 Andel innovative  bedrifter etter sentralitet.  Tall for perioden 2008–2010 (xlsx)

7.2 Samarbeid om innovasjon i ulike regiontyper 2008–2010 (xlsx)

7.3 Egenutførte FoU-investeringer i 2010 per sysselsatt i privat sektor fjerde kvartal 2010 – etter sentralitet og landsdel (xlsx)

7.4 FoU (prosjektkostnader) i SkatteFUNN-ordningen i 2011 per sysselsatt i privat sektor fjerde kvartal 2011 – etter sentralitet og landsdel (xlsx)

7.5 Ti på topp – FoU per sysselsatt i privat sektor i 2010 i økonomiske regioner og i 2011 i BA-regioner (xlsx)

7.6 Endringer i foretakspopulasjonen etter landsdel og sentralitet i perioden 1.1.20086–1.1.20131 i pst (xlsx)

7.7 Endringer i foretakspopulasjonen i perioden 1.1.20086–1.1.20131 i pst. – BA-regioner med høyest og lavest vekst (xlsx)

7.8 Andel kvinnelige eiere i nyetablerte personlig eide foretak (ANS, DA eller ENK), 2011 (xlsx)

7.9 Andel av befolkningen (16 år og over) etter sentralitet og landsdel med høyere utdanning i 2011 (xlsx)

7.10 Andel av befolkningen (16 år og over) med høyere utdanning i 2011 – BA-regioner med høyest og lavest andel (xlsx)

7.11 Studietilbøyelighet for aldersgruppen 19–24 år i 2011 etter bosted ved 16 års alder. Prosentandel studenter etter sentralitet og landsdeler (xlsx)

7.12 Studietilbøyelighet for aldersgruppen 19–24 år i 2011 etter bosted ved 16 års alder. BA-regioner med høyest og lavest prosentandel studenter (xlsx)

Vedlegg 1 Tabell V.1.1 Bo- og arbeidsmarkedsregioner kategorisert etter landsdeler og regiontyper (xlsx)

Vedlegg3_Tabel_ V31_Folkemengde_BA-regioner_ per01012013_og_største tettsted per 1.1.2012 (xlsx)