St.meld. nr. 19 (2001-2002)

Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt og lokalt nivå

Til innholdsfortegnelse

11 Økonomiske og administrative konsekvenser

Beregning av de økonomiske konsekvensene

Det er foreløpig ikke foretatt konkrete beregninger av de økonomiske konsekvensene av å gjennomføre de foreslåtte endringene i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene. Det vil bli gjort i forbindelse med at departementene kommer tilbake til Stortinget med de proposisjoner som er nødvendig for å få gjennomført forslagene i denne meldingen.

I Sem-erklæringen er det lagt vekt på at endringer i oppgavefordelingen må bidra til redusert byråkrati. De planlagte oppgaveendringene innen miljø og landbruk (jf. St.meld. nr. 31 (2000-2001)) ville bety at klagebehandling og lovlighetskontroll skulle skilles fra den øvrige forvaltningen. Regjeringen er av den oppfatning at klagebehandling mv. må inkludere en faglig vurdering, i tillegg til den juridiske. Konsekvensen blir i så fall at både fylkeskommunen og fylkesmannen må ha kompetanse på miljø og landbruk. Det vil bety dobbeltbyråkrati og dobbelkompetanse på regionalt nivå. Regjeringen mener derfor at en oppgavefordeling hvor alle miljø- og landbruksoppgaver på regionalt nivå holdes samlet, slik det foreslås i denne meldingen, vil gi en mer effektiv oppgaveløsning.

Miljø- og landbruksoppgaver til kommunene

Kommunene vil gjennom forslagene i denne meldingen få ansvaret for betydelig flere oppgaver på miljø- og landbruksområdet. Hvor mye merarbeid dette medfører for kommunene, må imidlertid på landbruksområdet ses i forhold til at kommunene for flere av disse sakene, både juridiske og økonomiske, allerede i dag avgir uttalelse til fylkesmannen/Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND). Fra og med 2002 er midlene til landbrukskontorene i kommunene innlemmet i inntektssystemet gjennom overgangsordningen. Som en oppfølging av denne meldingen vil Kommunal- og regionaldepartementet endre kriteriene i inntektssystemet for kommunene, slik at det blir god sammenheng mellom tildeling av midler og oppgavemengden i kommunene. Departementet vil komme tilbake til dette i kommuneproposisjonen for 2004.

Desentralisering av miljø- og landbruksoppgaver og -virkemidler til kommunene fra fylkesmennene og SND vil isolert sett over tid bety at antall ansatte i fylkesmannsembetene og SND kan reduseres.

Distrikts- og regionalpolitiske virkemidler under kategori 13.50

Kommunal- og regionaldepartementet vil utvide fylkeskommunenes ansvar og myndighet knyttet til de distrikts- og regionalpolitiske midlene vesentlig. Dette skjer gjennom en forenkling av budsjettstrukturen, ved at samtlige poster under kategori 13.50 slås sammen til tre eller fire poster, fordelt på to kapitler for regional utvikling. Hoveddelene av midlene desentraliseres til fylkeskommunene. Hensikten med denne endringen er å styrke fylkeskommunene som utviklingsaktør ved at de blant annet får større frihet og handlingsrom til å foreta egne strategiske vurderinger, fastsette egne mål og koble virkemiddelbruken til disse, og til å inngå samarbeid med andre. Desentraliseringen gir også bedre muligheter for å tilpasse virkemiddelbruken til regionale og lokale forhold.

Fylkesinndeling

Regjeringen mener det ved fylkessammenslutninger må stilles samme type krav til egenandel til dekning av engangskostnader, som det gjøres overfor kommunene ved kommunesammenslutninger. Kommunal- og regionaldepartementet foreslår derfor at det legges opp til en statlig kompensasjon på 40-60 prosent av nødvendige engangskostnader, i tråd med gjeldende praksis ved de siste kommunesammenslutningene. Det foreslås videre at fylkeskommuner som ønsker å vurdere sammenslutninger får tilskudd til dekning av kostnader til utredninger og folkehøringer, og at fylkeskommuner som slutter seg sammen får beholde eventuelle effektivitetsgevinster de oppnår som følge av sammenslutningene.

Forsøk med enhetsfylke og kommunal oppgavedifferensiering

Kommunal- og regionaldepartementet vil vurdere å bidra til å dekke nødvendige engangskostnader ved igangsetting av forsøk. Kommunal- og regionaldepartementet vil legge opp til en evaluering av forsøkene.

Tidsplan for arbeidet

Overføring av ansvar og myndighet fra staten til kommunene på miljøvernområdet vil skje gradvis i perioden 2002-2005, mens hoveddelen av endringene på landbruksområdet vil skje i 2004. Utvidelsen av fylkeskommunenes ansvar og myndighet knyttet til de distrikts- og regionalpolitiske midlene under kategori 13.50 vil Kommunal- og regionaldepartementet gjennomføre fra budsjettåret 2003. Når det gjelder vurderingen av planlegging etter plan- og bygningsloven, tar Miljøverndepartementet sikte på at oppfølgingen av Planlovutvalget legges frem for Stortinget våren 2004.

Til forsiden