St.meld. nr. 31 (2006-2007)

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion— Hovedstadsmeldingen

Til innholdsfortegnelse

11 Administrative, økonomiske og miljømessige konsekvenser

Denne stortingsmeldingen har lagt hovedvekten på

  • hovedlinjene i regjeringens hovedstadspolitikk,

  • ansvarsfordeling mellom kommune og stat i hovedstadspolitikken,

  • effekten av statlig sektorpolitikk i hovedstadsregionen.

Gjennom langsiktige rammebetingelser, tydelig fordeling av ansvar og oppgaver vil regjeringen legge til rette for at kommunene og regionen kan ta ansvar for egen utvikling.

Videre prosess for å løse styringsutfordringene i hovedstadsregionen vil skje i forbindelse med prosessen for forvaltningsreformen. Regjeringen vil med utgangspunkt i de lokale prosessene komme med forslag til ny regional inndeling samt forslag til løsning av styringsutfordringene i Osloregionen våren 2008. Det vises til nærmere omtale av administrative og økonomiske konsekvenser i forbindelse med forvaltningsreformen i St.meld. nr. 12 (2006 – 2007) Regionale fortrinn – regional framtid.

Stortingsmeldingen drøfter virkemidler og tiltak som har stor betydning i Oslo og regionen rundt. Tiltakene som beskrives finansieres innenfor gjeldende budsjettrammer under flere departementers budsjetter. En videreutvikling av eksisterende virkemidler og utvikling av nye tiltak vil måtte bli tatt opp i de årlige budsjettforslagene.

Regjeringen vil stimulere til en mer bærekraftig by- og regionalutvikling, jf. kap. 10. Det antas at dette vil ha positive miljømessige konsekvenser.

Til forsiden