St.meld. nr. 31 (2006-2007)

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion— Hovedstadsmeldingen

Til innholdsfortegnelse

7 Statlige ordninger for støtte av etablering og næringsutvikling – etablerte og nye ordninger

 • For å stimulere til økt FoU-innsats i små og mellomstore bedrifter er ordningen med skattefradrag for FoU-prosjekter – Skattefunnordningen – et viktig virkemiddel. Osloregionen ligger høyest på søknadstilgang, men det er fortsatt stort potensial for flere bedrifter (spesielt i Osloregionen).

 • Økende internasjonalisering og raske endringer i kunnskap og teknologi representerer utfordringer og muligheter for norsk næringsliv. Norsk deltakelse i EUs 7. rammeprogram for forskning bidrar til dette. Regjeringen har også besluttet at Norge skal delta i EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP) (2007 – 2013). CIP samler og styrker mange aktiviteter som Norge i dag deltar i. Deltakelsen vil bety mye for norske næringsmiljøer som ønsker innpass i det europeiske markedet. CIP vil gi økt europeisk samarbeid, mer frisk kapital og styrke innovasjons- og konkurranseevnen i norske bedrifter.

 • Regjeringen jobber aktivt med å forbedre norsk patentpolitikk. Sentralt i dette arbeidet er forberedelsen til norsk tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC), med sikte på tiltredelse senest 1. januar 2008. I denne forbindelse la NHD høsten 2006 frem en tiltaksplan for å heve næringslivets kompetanse om rettighetsbeskyttelse.

 • Innovasjon Norge er et sentralt virkemiddel for innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norges ressurser bidrar til innovasjon og styrker dermed omstillingsevnen i hele landet, ved at nye ideer og produkter hjelpes fram. Innovasjon Norge brukes av bedrifter i Osloregionen. Virkemidler som særlig benyttes i regionen er IFU og OFU-kontrakter og innovasjonsprosjekter. Det er også tilbud om lavrisikolån og mulighet for bedrifter i regionen til å søke på landsdekkende programmer som næringsklyngeprogrammet Norwegian Centres of Expertice (NCE) og Arena, kompetanseprogram som bransjerettet IT (BIT) og program for internasjonalisering av nyetablerte teknologibedrifter (INT). I tillegg tilbyr Innovasjon Norge rådgiving og tilrettelegging for internasjonalisering.

 • Det er etablert et eget såkornfond der forvaltningen er lagt til Oslo. Det skal bidra til at veien fra akademisk idé til kommersiell suksess skal bli enklere. Samarbeid mellom private investorer og det offentlige i såkornfasen, vil gi tilgang på både kompetanse og langsiktig egenkapital til kunnskapsbedrifter med stort vekstpotensial. Investeringer gjennom såkornfond skal bidra til utvikling av prototyper, forretningsplaner og markedsføring. Dermed reduseres risikoen i prosjektene. Forvalter av såkornfondet i Oslo er Alliance Venture og profilen på fondet er rettet mot konvergens av IKT, media og telekom, med Internett som fellesnevner.

 • SIVA har fra og med 2005 fått tilskudd fra NHD til landsdekkende aktiviteter. Ved hjelp av disse midlene tilbyr SIVA bl.a. inkubatorvirksomhet og nettverksaktiviteter i Oslo-regionen. SIVA er engasjert i kunnskapsparkene Campus Kjeller, IT Fornebu, Forskningsparken i Oslo og Bioparken på Ås.

 • En viktig satsing som bidrar til bedre samspill mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv er SFI – (sentre for forskningsdrevet innovasjon). Sentrene skal bygge opp eller styrke norske forskningsmiljøer som arbeider i tett samspill med innovativt næringsliv. Formålet er å støtte langsiktig forskning som fremmer innovasjon og næringslivets konkurransekraft. Osloregionen fikk god gjennomslagskraft i 2006 med 5 sentre (Fast asa, UiO, IFE, NR og Rikshospitalet).

 • En annen ordning er SFF – (sentre for fremragende forskning) som skal stimulere norske forskningsmiljøer til å etablere sentre viet langsiktig, grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå, og har som mål å heve kvaliteten på norsk forskning. Oslo har allerede flere slike sentre og fikk ytterligere uttelling i 2006 med 6 nye sentre, hvor kanskje det mest næringsrelevante er Simula (Center for Software components for biomedical flows).

 • Større satsing på såkornfond og en styrking av universitets- og høyskoleinstitusjonenes bidrag til nasjonal og regional innovasjon. Alle universitetene har etablert såkalte teknologioverføringsselskaper (TTOer) for å legge forholdene bedre til rette for kommersialisering av forskningsresultater og knoppskyting fra universitetenes forskningsaktiviteter. Birkeland Innovasjon AS er Universitetet i Oslo sin TTO. Regjeringen har bl.a. utarbeidet en strategi for kompetanseutvikling på IPR-området innen høyere utdanning.

 • Næringsrettede midler til regional utvikling i regi av fylkeskommunene. I St. meld. Nr. 21 (2005 – 2006) Hjarte for heile landet varslet regjeringen at det ved økning av midler var aktuelt å gi fylker med flere eller alle kommuner utenfor det distriktspolitiske virkeområdet et bedre grunnlag for å drive regionalt utviklingsarbeid. Regjeringen ser behovet for en noe sterkere regionalpolitisk innsats for å fremme nyskaping, innovasjon og utnytting av potensialene i næringsmiljø i regioner også utenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Det er i statsbudsjettet for 2007 en økning for alle fylker inkl. Oslo. Alle får minst 8 mill. kr. til å fylle rollen som regional utviklingsaktør. Det er en økning fra 5,64 mill. kr. i 2006. I tillegg får fylkene Oslo, Akershus og Østfold tildelt økte midler for å dekke nasjonal deltakelse i det nye grenseregionale Kattegat-Skagerak programmet i alt ca 20 mill. kr.

 • Deltakelse i grenseregionalt samarbeide. Det nye Kattegat-Skagerak programmet omfatter 8 norske fylker rundt Oslofjorden fra Østfold til og med Vest-Agder, samt vestkysten av Sverige, Skåne inkludert, Nord-Jylland og København i Danmark. Det innebærer at programmet i tillegg til Osloregionen omfatter viktige nordiske storbyregioner som Gøteborg, Øresund (København/Malmø) og Aarhus. Kattegat-Skagerak programmet vil omfatte tre innsatsområder: fremme økonomisk vekst (innovasjon og verdiskaping), binde regionene sammen (fysisk infrastruktur), og fremme integrasjon (samhandlingsarenaer og møteplasser). Dette er innsatsområder som er viktige for nyskaping og internasjonal konkurransedyktighet. De vesentlig større midler som programmet representerer, vil kunne legge til rette for nye strategiske samarbeidsstrategier som kan styrke byregionenes konkurransekraft. Programmet vil også kunne videreutvikle eksisterende samarbeid slik som f.eks. Oslo – Gøteborg. Lokale og regionale myndigheter har en sentral rolle i gjennomføringen av prosjektet.

 • Samspillet Oslo og resten av landet. KRD vil i tillegg sette i gang et eget utredningsprosjekt for å styrke kunnskapsgrunnlaget for økt samspill mellom regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå i forhold til økonomisk utvikling og konkurransekraft. En vil her bl.a. bygge på erfaringer fra Storbyprosjektet hvor storbyens samspill med egen region og landsdel står sentralt. Storbyprosjektet samler også internasjonale erfaringer og i tillegg finnes det relevante erfaringer innenfor Interreg.

 • Regionale forskningsfond. I St.meld. nr 12 (2006 – 2007) Regionale fortrinn – regional framtid varsles det at regjeringen tar sikte på en tettere kopling mellom næringslivet, høyskolene, regionale forskningsaktiviteter og regionen for å legge til rette for næringsutvikling og innovasjon. Forskningsrådets virkemidler for regional utvikling vil være viktige for å få til dette. For å styrke regional forskning og samspillet mellom næringsliv, høyskoler og regionen, tar regjeringen sikte på å opprette en ny ordning med regionale forskningsfond. Antallet fond vurderes i lys av hvor mange regioner som kommer til å bli opprettet. Forvaltningen av fondene skal skje i forståelse mellom regionene og Norges forskningsråd slik at det sikres god kopling og samvirke mellom nasjonale og regionale virkemidler, og man skal bidra til samordning med Innovasjon Norges virksomhet. I tilknytning til universiteter og høyskoler bør det være systemer til å ta seg av kommersialisering av oppfinnelser som er gjort av ansatte og strategier for godt samspill med næringsliv og samfunnsliv. De nye regionene får et ansvar for å tilrettelegge for et slikt samarbeid. I St.meld. nr. 12 (2006 – 2007) Regionale fortrinn – regional framtid presenteres også andre forslag til endringer som har betydning for arbeidet med næringsutvikling. Eierskapet til Innovasjon Norge skal deles mellom staten og regionene. Det skal opprettes regionale innovasjonsselskaper med ansvar for hoveddelen av SIVAs innovasjonsaktiviteter. Dette gir grunnlag for en målrettet innsats og økt politisk innflytelse på utviklingen av regionale fortrinn og muligheter for innovasjon og regional utvikling.

Til forsiden