St.meld. nr. 31 (2006-2007)

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion— Hovedstadsmeldingen

Til innholdsfortegnelse

1 Litteraturliste

Agenda og Asplan Viak (2005a): Styringsutfordringer i Osloregionen.

Agenda og Asplan Viak (2005b): Alternative styringsmodeller for Osloregionen.

Alsvik, O. (red) Identitet – en ressurs for konkurransedyktige storbyer og storbyregioner?Norsk lokalhistorisk institutt 2005

Asplan Analyse (2005): Osloregionens muligheter for næringsutvikling i et internasjonalt perspektiv.

Asplan Viak (2006): Hvor kom veksten i Akershus 1990 – 2005?

Barstad, A. (1997) Store byer, liten velferd? Om segregasjon og ulikhet i norske storbyerSSB

Barstad, A. og Kirkeberg M.I. (2003) Levekår og ulikhet i storby SSB

Barstad, A. og E. Havnen, T. Skarhamar og K. Sørlie. Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst. SSB RAPP 2006/15.

Blom, S. Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet. SSB RAPP 2006/33

Blom, S. Befolkningsutviklingen i Oslo i årene 1998 – 2003: Flere innvandrere, færre nordmenn. SSB Samfunnsspeilet 4/2006.

Byggforsk skriftserie 2005:6 Endringsprosesser i norske drabantbyer.Av T. Hansen og I. Brattbakk

Byggforsk skriftserie 2005:3 Flyttestrømmer og dynamikk i hovedstadsregionenAv V. Nordvik, P. Austin, P. Medby og H. Sunde

Byggforsk 2006:403 Bostedsløse i Norge 2005 Av T. Hansen, E. Dyb og S. Østerby

Byforskingsprogrammet i Norges Forskningsråd: http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1147245381683&pagename=ForskningsradetNorsk %2FPage %2FStandardSidemal

Byforskingsprogrammet: Storbyene i kunnskapsøkonomien, Arena for kunnskapsdeling og nyskaping –E. Vatne (red). Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag 2005,

Byforskingsprogrammet: By og byliv i endring, Studier av byrom og handlingsrom i Oslo –J. Aspen (red). Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag 2005

Byforskingsprogrammet: Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ –A.L. Fimreite og T. Medalen (red). Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag 2005 

Byforskingsprogrammet: Storbyenes boligmarked. Drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalgR.Barlindhaug (red). Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag 2005

Epland, J. og M.I. Kirkeberg Inntektsforholdene i Oslo – nivå, utvikling og fordeling.Notat til KRD 2006 fra SSB

FAFO 1994: Oslo: den delte byen? Av K.Hagen, A.B. Djuve og P. Vogt.

FAFO 2007:05. Bråthen, M., A.B.Djuve, T.Dølvik, K.Hagen, G.Hernes, R.A. Nielsen. Levekår på vandring. Velstand og marginalisering i Oslo.

Hjorthol, R. m fl (2006): Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005, nøkkelrapport. TØI-rapport 844/2006.

Isaksen, A. (2005): Den kreative klassen og regional næringsutvikling i Norge, Arbeidsnotat 22/2005, NIFU STEP

Kirkeberg, M.I. (2003): Inntektsforskjeller og lavinntektssituasjonen i storbyene. Vedlegg 3 i St. meld. nr. 31 (2002 – 2003): Storbymeldingen, Kommunal- og regionaldepartementet.

Langørgen, A., M.Mogstad og R.Aaberge (2003): Et regionalt perspektiv på fattigdommen, Økonomiske analyser nr. 4/2003, Statistisk sentralbyrå.

Kjeldstadli, K. og J.E. Myhre: Oslo – spenningenes by, Oslo 1995

Lian, J.I. (2004): Delvis brukerbetalt utbygging av transportsystemet i Oslo og Akershus. Evaluering av Oslopakke 1 og 2.TØI-rapport 714/2004. Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen. TØI-rapport 2005

NIBR-notat 2006:137: Levekårsforskjeller og flytting i GroruddalenAv K.Sørlie og E.Havnen.

Norheim, B. (2006): Kollektivreiser i nordiske byer – markedspotensial og utfordringer framover. Urbanet Analyse.

NOU 1997: 12 Grenser til besvær(Hovedstadsutvalget)

OECD Territorial Reviews: Competitive Cities in the Global Economy 2006

Oslo bys historie, bind 1 – 5 (av A.Nedkvitne, P.G.Norseng, K.Sprauten, J.E.Myhre, K. Kjeldstadli og E.Benum)

Oslo kommune, Plan og bygningsetaten (2006): Pendling i Osloregionen, av S.F.Hole

SSB. Befolkningsstatistikk. www.ssb.no/emner/

SSB Rapport 2005/11: Fattigdom i Stor-Osloregionen. Av Magne Mogstad.

SSB Notater 2004: 65 – 66. L. Østby (red) Innvandrere i Norge Del I Demografi. Del II Levekår.

Statistisk sentralbyrå (2006a): Høyest verdiskaping per sysselsatt i Oslo. Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2003 (http://www.ssb.no/emner/09/01/fnr/).

SSB (2006): Husholdningene blir stadig mindre. Befolkningsstatistikk. Familier og husholdninger (http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/).

St.meld. nr. 12 (2006 – 2007): Regionale fortrinn – regional framtid. Kommunal- og Regionaldepartementet.

St.meld. nr. 20 (2006 – 2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosialehelseforskjeller. Helse- og omsorgsdepartementet

St.meld. nr. 16 (2006 – 2007) …og ingen sto igjen. Tidlig innsats forlivslang læring. Kunnskapsdepartementet

St.meld nr. 9 (2006–2007) Arbeid, velferd og inkludering. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.meld. nr 31 (2002 – 2003) StorbymeldingenKommunal- og regionaldepartementet

St. meld. nr. 50 (1998 – 1999): Utjamningsmeldinga. Om fordeling av inntekt og levekår i Norge. Sosial- og arbeidsdepartementet

St.meld. nr. 14 (1994 – 95) Om levekår og boforhold i storbyeneKommunal- og arbeidsdepartementet

Stockholm Stad (2006): Fakta och resultat från Stockholmsforsøket. August 2006.

Styringsgruppa for Oslopakke 3 (2006): Oslopakke 3 – nytt styringsorgan for transport i Oslo og Akershus.

Urban Audit: http://www.urbanaudit.org/ , www.europa.eu.int/comm/eurostat/

Vatne, E. (2004): Kunnskapsoversikt – Osloregionens betydning som senter for næringsutvikling. Bergen: Norges Handelshøyskole

Wessel, T. (2006): Inntektsulikhet i Oslo-regionen – langs gamle spor i den nye økonomien. Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 1, vol 47. Universitetsforlaget.

www.prosjekt-indreoslo.oslo.kommune.no (Handlingsprogram Oslo indre øst).

Ytrehus, S. (2004): Fattige barn i Norge. Hvem er de og hvor bor de? Fafo-rapport 445, 2. redigerte utgave.

Ærø, T. og G. Jørgensen Implementering av bypolitikk i Norden TemaNord 2005:502, Nordisk Ministerråd

Til forsiden