St.prp. nr. 77 (1996-97)

Om trygdeoppgjøret 1997

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Det fremmes herved forslag om regulering av grunnbeløpet i folketrygden og om økte bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 som følge av dette.

I samsvar med protokollen fra trygdeoppgjøret i 1996 møttes partene i oppgjøret - staten, Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge - 27. februar i år. Formålet med møtet var å gå gjennom rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for å kartlegge utviklingen i lønninger og grunnbeløp.

Drøftingsmøtene om regulering av grunnbeløpet foregikk i tiden 28.-30. mai 1997. Møtene førte fram til enighet mellom staten og de tre organisasjonene om en økning av grunnbeløpet med kr 1 500 fra 1. mai 1997.

Merutgiftene for 1997 ved en slik økning er om lag 2 090 mill kroner. Imidlertid har utviklingen hittil i år medført at utgiftene til attføringspenger under yrkesrettet attføring er dekket ved tidligere bevilgninger. Samlet er det behov for å øke bevilgningene med 2 021 mill kroner.

Nødvendige tilleggsbevilgninger i forbindelse med statsoppgjøret, trygdeoppgjøret og pensjonsytelser i Statens pensjonskasse, medfører at det er svært begrensete midler igjen på ymse utgifter til tilleggsbevilgninger for resten av året. Regjeringen vil gjennomgå budsjettsituasjonen for 1997 på nytt i St prp nr 1 (1997-98) til høsten.