St.prp. nr. 77 (1996-97)

Om trygdeoppgjøret 1997

Til innholdsfortegnelse

3 Virkningene av forslaget til pensjonsregulering

Departementet vil tilrå at grunnbeløpet øker med kr 1 500 til kr 42 500 med virkning fra 1. mai 1997.

Merutgiftene ved den foreslåtte regulering i forhold til regler og satser før 1. mai 1997 blir 3 135 mill kroner på helårsbasis og 2 090 mill kroner i 1997. Imidlertid har utviklingen hittil i år medført at utgiftene til attføringspenger under yrkesrettet attføring er dekket ved tidligere bevilgninger. Samlet er det behov for å øke bevilgningene med 2 021 mill kroner.

Tabell 1 viser utviklingen i minstepensjonene og pensjonene for unge uføre fra 1. januar 1990 etter forslaget til pensjonsregulering, mens tabell 2 viser inntektsutviklingen før skatt for pensjonister og lønnstakere fra 1992 til 1996/97.

Tabell 1 Utvikling i minstepensjonene og pensjonene for unge uføre i perioden 1.1.90 - 30.04.98. Kroner

Minstepensjon
EnsligeEkteparUnge uføre født før 1943
Pr årPr mndPr årPr mndPr årPr mnd
1.01.90-30.04.9051 8394 32083 9726 99856 7484 729
1.05.90-30.11.9054 2204 51887 9607 33058 9804 915
1.12.90-30.04.9154 3784 53288 2177 35165 29015 4411
1.05.91-30.04.9256 9784 74892 1587 68075 68826 3072
1.05.92-30.04.9358 5834 88294 7527 89685 77537 1483
1.05.93-31.12.9359 8684 98996 8168 06887 64847 3044
1.01.94-30.04.9459 8684 989101 08858 424587 64847 3044
1.05.94-31.12.9461 1165 093103 2008 60089 48447 4574
1.01.95-30.04.95661 5125 126103 9928 66689 48447 4574
1.05.95-30.04.9663 3725 281107 1368 92892 1847 682
1.05.96-30.04.9766 2405 520111 9849 33296 3608 030
1.05.97-30.04.98768 6645 722116 0649 67299 8768 323

1 Fra 1.1.1991.

2 Fra 1.1.1992.

3 Fra 1.1.1993. (P.g.a. hevingen av aldersgrensen.)

4 Født før 1943 (1.1.26-31.12.42)

5 Heving av særtilleggsats for ektepar fra 1.01.94. Ny sats 2x60,5 pst. av grunnbeløpet, d.v.s. dobbelt av sats for enslig.

6 Heving av særtilleggsatsen fra 01.01.95. Høy sats utgjør 61,55 pst. av grunnbeløpet.

7Med forbehold om Stortingets godkjennelse, og ingen ytterligere reguleringer i perioden.

Kilde: Sosial- og helsedepartementet.