St.prp. nr. 77 (1996-97)

Om trygdeoppgjøret 1997

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Planleggings- og samordningsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om regulering av grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 1997 og om økning av bevilgninger på statsbudsjettet for 1997.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om regulering av grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 1997 og om økninger på statsbudsjettet for 1997 i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Planleggings- og samordningsdepartementet ligger ved.