St.prp. nr. 77 (1996-97)

Om trygdeoppgjøret 1997

Til innholdsfortegnelse

7 Avtalefestet pensjon

Statstilskuddet etter lov av 23. desember 1988 nr 110 om avtalefestet pensjon foreslås øket med 5 mill kroner.