St.prp. nr. 77 (1996-97)

Om trygdeoppgjøret 1997

Til innholdsfortegnelse

8 Pensjonstrygden for sjømenn

Etter lov av 3. desember 1948 nr 7 om pensjonstrygd for sjømenn yter staten visse tilskudd (§ 33). Staten dekker bl.a. utgiftene til krigsfartstillegg for fartsmåneder mellom 1. september 1939 og 31. desember 1945. Under kap 664 Pensjonstrygden for sjømenn, post 70 Tilskudd, er det for 1997 bevilget 245 mill kroner. Herunder er bevilget en midlertidig økning av statstilskudd på ca 44 mill kroner.

I Ot prp nr 31 (1996-97) foreslo Sosial- og helsedepartementet en automatisk regulering av sjømannspensjoner og krigsfartstillegg i takt med grunnbeløpet i folketrygden. Forslaget fikk tilslutning fra Odelstinget den 29. mai 1997, se Innst O nr 78 (1996-97).

Pensjonstrygdens siste overslag for statens tilskudd for 1997 etter gjeldende sjømannspensjonstrygdlov § 33 er på 199 mill kroner. Ved en økning av krigsfartstillegget i takt med grunnbeløpet i folketrygden anslås merutgiftene til 5 mill kroner for 1997.