St.prp. nr. 77 (1996-97)

Om trygdeoppgjøret 1997

Til innholdsfortegnelse

2 Drøftingene med organisasjonene

Staten har i drøftingene tatt utgangspunkt i de retningslinjene for regulering av pensjonistenes inntekter som Stortinget har vedtatt.

I retningslinjene heter det bl.a.:

«Siktemålet for reguleringa skal vera å gi pensjonistar med folketrygdpensjon ei inntektsutvikling om lag på linje med venta utvikling for yrkesaktive og i tråd med dei prinsipp og mål som er lagt til grunn for gjennomføringa av det inntektspolitiske opplegget elles.

Venta inntektsutvikling for yrkesaktive blir fastsett med utgangspunkt i inntektsoppgjera for offentleg tilsette og LO/NHO-oppgjeret. Det skal følgje med eit bakgrunnsmateriale som viser kva tala for venta inntektsutvikling for yrkesaktive er basert på og andre tilhøve som har hatt innverknad på fastlegginga av grunnbeløpet. Materialet skal også vise korleis inntektsutviklinga har vore for yrkesaktive og pensjonistar dei seinare åra.»

På møtet 28. mai la Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge fram et felles krav:

  1. «1.

    Lønnsveksten for yrkesaktive fra 1995 til 1996 ble om lag 0,5 pst høyere enn forutsatt. På denne bakgrunn økes grunnbeløpet med kr 300, slik at status pr 30. april 1997 blir et grunnbeløp på kr 41 300.

  2. 2.

    Lønnsveksten for yrkesaktive fra 1996 til 1997 anslås til 3,7 pst. På denne bakgrunn økes grunnbeløpet med kr 1 400 fra 1. mai 1997.

Grunnbeløpet økes derved med kr. 1.700 til kr. 42.700 fra 1. mai 1997.»

I tillegg til felleskravet la FFO fram følgende særkrav:

«FFO krever at forsørgingstillegget for pensjonister som forsørger barn heves med 10 prosentpoeng.»

Staten framholdt under drøftingene at årets trygdeoppgjør, i likhet med tidligere år, burde konsentreres om regulering av grunnbeløpet. Det vises til St prp nr 52 Om trygdeoppgjøret 1994 og Innst S nr 194, begge for 1993-94.

FFO's særkrav er i samsvar med dette sendt Sosial- og helsedepartementet for videre vurdering.

Gjennom drøftingene ble staten og NPF, LO og FFO enige om at grunnbeløpet blir økt med kr 1500, fra kr 41 000 til kr 42 500, med virkning fra 1. mai 1997.

Organisasjonenes krav og protokollen fra drøftingene mellom staten og organisasjonene følger som vedlegg til denne proposisjonen.