St.prp. nr. 77 (1996-97)

Om trygdeoppgjøret 1997

Til innholdsfortegnelse

2 Sluttprotokoll fra forhandlingene/drøftingene mellom Regjeringen og Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge om regulering av grunnbeløpet i folketrygden pr. 1. mai 1997.

Drøftingene om årets trygdeoppgjør ble gjennomført i perioden 28. - 30. mai 1997.

Følgende har vært til stede på ett eller flere av møtene:

Fra Norsk Pensjonistforbund: Einar Strand, Ella Thingelstad, Einar Skaar, Sidsel Bauck, Per Wiedswang og Arild Daleng.

Fra Pensjonistorganisasjonene innen offentlig sektor møtte som observatør Hans Thue.

Fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon: Einfrid Halvorsen, Robert Rustad, Knut-Johan Onarheim, Liv Arum, Peter Hjort, Jarl Ovesen og Kari Guttormsen.

Fra LO: Per Gunnar Olsen, Karl Seip, Per Overrein og Irene Frenger.

Fra Sosialdepartementet: Statsråd Hill-Marta Solberg, Odd Helge Askevold og Egil Horneland.

Fra Finansdepartementet: Statssekretær Mary Kvidal, Morten Baltzersen og Kyrre Aamdahl.

Fra Planleggings- og samordningsdepartementet: Statsråd Bendik Rugaas, Bernhard Nestaas, Hans Otto Hauger og Ragnar Ihle Bøhn.

På møtet 28. mai 1997 la Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge frem et felles krav om økning av grunnbeløpet med kr 1 700 pr 1. mai 1997. Av kravet hadde kr 300 bakgrunn i lønnsveksten fra 1995 til 1996 og kr 1 400 bakgrunn i anslag for lønnsveksten fra 1996 til 1997.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon krevde i tillegg at forsørgertillegget for pensjonister som forsørger barn ble hevet med 10 prosentpoeng.

De skriftlige krav følger som vedlegg til protokollen.

Gjennom de drøftingene som har pågått er partene blitt enige om følgende:

I henhold til protokoll av 9. mai 1996 har partene konstatert at utviklingen av grunnbeløpet er 4,0 prosent mens Det tekniske beregningsutvalget beregner inntektsutviklingen for de yrkesaktive til 4,25 prosent.

Basert på årets inntektsoppgjør for offentlig ansatte og LO/NHO-oppgjøret, og hensyn tatt til inntektsutviklingen for yrkesaktive i forhold til regulering av grunnbeløpet forrige år, er partene enige om at grunnbeløpet øker med kr 1500 pr 1. mai 1997.

Staten og organisasjonene er enige om at en i forkant av de årlige drøftingene om regulering av grunnbeløpet, går gjennom hovedrapporten til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene med sikte på å kartlegge lønnsutviklingen og utviklingen i grunnbeløpet. Gjennomgangen inngår som del av grunnlaget for de videre drøftingene om grunnbeløpet.

Oslo, den 30. mai 1997

Norsk PensjonistforbundFunksjonshemmedes FellesorganisasjonLandsorganisasjonen i NorgePlanleggings- og sam- ordningsdepartementet

2.1 Krav av 28. mai 1997 fra Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Pensjonistforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Trygdeoppgjøret 1997 - organisasjonenes krav

Lønnsveksten for yrkesaktive fra 1995 til 1996 er av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene anslått til 41/4 %.

Etter organisasjonenes syn var det en felles forståelse mellom Staten og organisasjonene at en ved fjorårets oppgjør la til grunn en forventet lønnsvekst fra 1995 til 1996 på 3,75 % for yrkesaktive. De resterende 0,25 % var å anse som en kompensasjon for manglende grunnbeløpsregulering året før.

Organisasjonene krever:

  1. 1.

    Lønnsveksten for yrkesaktive fra 1995 til 1996 ble om lag 0,5 % høyere enn forutsatt. På denne bakgrunn økes grunnbeløpet med kr 300, slik at status pr 30. april 1997 blir et grunnbeløp på kr 41 300.

  2. 2.

    Lønnsveksten for yrkesaktive fra 1996 til 1997 anslås til 3,7 %. På denne bakgrunn økes grunnbeløpet med kr 1 400 fra 1. mai 1997.

Grunnbeløpet økes derved med kr 1 700 til kr 42 700 fra 1. mai 1997. Oslo, 28. mai 1997

2.2 Brev av 28. mai 1997 fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til Planleggings- og samordningsdepartementet

Trygdeoppgjøret 1997

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon fremmer i tillegg til organisasjonenes felleskrav følgende særkrav til trygdeoppgjøret 1997:

  • -FFO krever at forsørgingstillegget for pensjonister som forsørger barn heves med 10 prosentpoeng.

Med vennlig hilsen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Einfrid HalvorsenRobert Rustad
nestledergeneralsekretær