St.prp. nr. 77 (1996-97)

Om trygdeoppgjøret 1997

Til innholdsfortegnelse

5 Skattereglene for pensjonister i 1997

De særlige skattereglene for pensjonister for 1997 er i hovedsak en videreføring av skatteoppleggene fra 1992-96.

Alderspensjonister

Fra og med den måned skattyteren fyller 70 år skal det gis et særfradrag i inntekt på kr 1 470 pr. påbegynt måned. Har skattyteren etter fylte 67 år tatt ut alderspensjon i henhold til § 7-10 i folketrygdloven, foreligger også rett til slikt særfradrag (eventuelt redusert hvis vedkommende ikke har tatt ut full alderspensjon).

For 1997 vil fullt særfradrag for hele året utgjøre kr 1 470 x 12 = kr 17 640. Særfradraget kommer til fradrag i alminnelig inntekt, dvs inntekten ved beregning av felles-, kommune- og fylkeskommuneskatten.

Uførepensjonister

Skattytere som i 1997 mottar pensjon eller attføringspenger fordi arbeidsevnen er nedsatt med minst to tredjedeler, skal ha samme fradrag som personer med alderspensjon. Det vil si kr 1470 pr. påbegynt måned av 1997, som skattyteren har mottatt slik pensjon eller attføringspenger for. De samme reglene som gjelder for særfradraget for alder gjelder også for uførefradraget.

Særskilt skattebegrensningsregel

I 1997 skal det ikke beregnes skatt når alminnelig inntekt, før særfradrag for alder og uførhet, ikke overstiger kr 67 000 for enslige og kr 104 400 for ektepar. Når beregningsgrunnlaget overstiger disse inntektsgrensene, skal beregnede skatter begrenses til 55 pst. av det overskytende beregningsgrunnlag. For pensjonister med formue skal den skattepliktige inntekten ved fastsettelse av beregningsgrunnlaget for skattebegrensningsregelen tillegges et beløp tilsvarende 5 pst. av nettoformue over kr 120 000. Reglene for alders- og uførepensjonister gjelder også for skattytere som mottar overgangsstønad eller etterlattepensjon, eller som mottar avtalefestet pensjon (AFP).

Den særskilte skattebegrensningsregel kommer til anvendelse ved beregning av kommune- og fylkesskatten, fellesskatten til Skattefordelingsfondet og ved beregningen av trygdeavgiften. Derimot kommer den ikke til anvendelse ved fastsettelse av toppskatten eller av formuesskatten.

Trygdeavgift

Satsen for trygdeavgift på pensjonsinntekt m.v. er i 1997 3 pst.