St.prp. nr. 77 (1996-97)

Om trygdeoppgjøret 1997

Til innholdsfortegnelse

6 Krigspensjonering

Utgiftene etter lov av 13. desember 1946 nr 21 om krigspensjonering for militærpersoner utredes av staten (§ 19). Utgiftene etter lov av 13. desember 1946 nr 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner utredes etter 1. januar 1991 også av staten (§ 25). Pensjonene skal etter tilleggslov av 29. juni 1951 nr 34 II nr 1 annet ledd reguleres som for statspensjonene i takt med grunnbeløpet i folketrygden.

For 1997 anslås merutgiftene til 7 mill kroner for krigspensjoneringen for militærpersoner og til 17 mill kroner for krigspensjoneringen for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner. Til sammen utgjør dette 24 mill kroner som bevilgningen under kap. 660 Krigspensjonering foreslås øket med.