St.prp. nr. 77 (1996-97)

Om trygdeoppgjøret 1997

Til innholdsfortegnelse

9 Ytelser til yrkesrettet attføring. Kap 2543

Bevilgningen under kap. 2543 Ytelser til yrkesrettet attføring er på 3 910 mill kroner for 1997 fordelt på 3 230 mill kroner til attføringspenger og 680 mill kroner til attføringsstønad.

Attføringspenger

Som følge av endret grunnbeløp anslås økte utbetalinger under attføringspenger på i alt 76 mill kroner for 1997. Med utgangspunkt i foreliggende informasjon om utbetalingene hittil i år og anslag på utbetalingene ut året, medfører ikke dette behov for å justere bevilgningen til attføringspenger i 1997.

Attføringsstønad

Den sentrale størrelsen i ordningen med stønad til husholdsutgifter er en sjablongberegnet levekostnadsfaktor som skal dekke alle andre utgifter enn boutgiftene. Dersom attføringssøker og eventuell ektefelle har samlede nettoinntekter som er lavere enn levekostnadsfaktoren og boutgiftene til sammen, skal det gis månedlige tilskudd for å dekke differansen.

Levekostnadsfaktoren sjablongberegnes. Per 1. september 1997 økes satsene i levekostnadsfaktoren til:

  • kr 4 460 per måned for trygdede, en økning på kr 110.

  • kr 2 670 per måned for ektefelle, en økning på kr 70.

  • kr 1 590 per måned for hvert barn, en økning på kr 40.

Tilskuddet kan maksimalt utgjøre kr 4 960 per måned, en økning på kr 130. Stønadsbeløp på under kr 100 per måned utbetales ikke.

Endret grunnbeløp og justering av levekostnadsfaktoren anslås isolert å medføre et merbehov på om lag 12 mill kroner under bevilgningen til attføringsstønad i 1997.

På denne bakgrunn foreslås at bevilgningen for 1997 under kap. 2543 Ytelser til yrkesrettet attføring, post 71 attføringsstønad økes med 12 mill kroner.