Forsiden

Kunnskapsinnhenting - nordøstlige Norskehavet

Olje- og energidepartementet har i perioden 2011-2013 gjennomført en kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet. På denne siden finnes informasjon om arbeidet som er gjennomført. Arbeidet er gjort under Stoltenberg II-regjeringen.

Olje- og energidepartementet har i perioden 2011-2013 gjennomført en kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet. På denne siden finnes informasjon om arbeidet som er gjennomført. Arbeidet er gjort under Stoltenberg II-regjeringen.

  

 

 

Kunnskapsinnhenting (KI) om virkninger av 
petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

 

 

Kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet
Olje- og energidepartementet har lagt frem resultatene fra kunnskapsinnhentingen i en sammenstillingsrapport. Rapporten omfatter analyser av virkningen av mulig petroleumsvirksomhet i uåpnede havområder utenfor norskekysten fra Namsos til Tromsø, med vekt på området Lofoten, Vesterålen og Senja.

Sammendrag av KI- rapporten 
Olje- og energiministerens tale, presentasjon og video fra Svolvær 23.11.2012.

Har du spørsmål eller kommentarer til kunnskapsinnhentingen, kontakt Olje- og energidepartementet på postmottak@oed.dep.no.

 

 

Høring til kunnskapsinnhentingen i det nordøstlige Norskehavet
Rapporten fra kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsaktivitet i det nordøstlige Norskehavet ble ferdigstilt høsten 2012.  Departementet la opp til en åpen og involverende prosess i kunnskapsinnhentingen, og har invitert til kommentarer til rapporten. 

Nedenfor finner du høringsuttalelser fra organisasjonene som har kommet med innspill: Andøy Fiskarlag, Bayerngas Norge, Direktoratet for naturforvaltning, Edison International S.p.A Norway, ExxonMobil, Fellesforbundet Nordland og Troms, Fiskeridirektoratet, Idemitsu Petroleum Norge, Industri Energi, Klif, LO, LoVePetro, Maersk Oil Norway, Marathon Oil Norge, Natur og Ungdom mfl, Nordland Fylkes Fiskarlag, Nordland Fylkeskommune, Norges Fiskarlag, NorLense, Norsk olje og gass 1, Norsk olje og gass 2, Norske Shell, RWE Dea, Statoil1 Statoil2 , Vesterålen Regionråd, WWF.

Olje- og energidepartementet har gått gjennom alle innkomne uttalelser til arbeidet med Kunnskapsinnhentingen. Innkomne uttallelser og departementets kommentarer til disse er tilgjengelig her.

 

 
 

Mandat for kunnskapsinnhentingen
Olje- og energidepartementet har gjennomført kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i områder i det nordøstlige Norskehavet som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Arbeidet følger av Stortingets behandling av Meld. St. 10 (2010-2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

 

 

Program for kunnskapsinnhentingen
I samarbeid med regionrådene i Salten (og Ofoten), Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms, inviterte OED sommeren 2011 til åpne innspillsmøter om temaene for kunnskapsinnhentingen. Et tilsvarende møte ble arrangert i Oslo. Departementet mottok også skriftlige innspill og hadde møter med andre departementer og fagetater om temaene for arbeidet. På denne bakgrunn utarbeidet Olje- og energidepartementet  et program for kunnskapsinnhentingen. (rev01)

 

Fagutredninger  

 
 

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet
Dokumentet beskriver mulige utbyggingsløsninger ved hhv. et høyt og et lavt aktivitetsnivå i det nordøstlige Norskehavet, til bruk i kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet i området. De ulike aktivitetsbildene bygget på ulikt ressursutfall og illustrerer dermed usikkerheten i anslagene for olje- og gassressurser i området.

Oljedirektoratet v/Bente Nyland: presentasjon og video fra Svolvær 23.11.2012.

 

 

Beskrivelse av fiskeriaktiviteten med fartøyer over 15 meter i det nordøstlige Norskehavet .
Rapporten presenterer fiskeridata fra områdene Nordland III, IV, V, VI, VII og Troms II, i hovedsak fiskefartøy over 15 meter som er sporingspliktige.Det gis oversikt over artene torsk, hyse, sei, sild, strømsild/vassild, brosme, lange, breiflabb, kveite og blåkveite; hvilket også inkluderer viktige bifangstarter. Artene som belyses i rapporten er på bakgrunn av fra sluttseddel-statistikken valgt ut som de viktigste artene i områdene. Hovedfokus i rapporten er fangstuttaket på de nevnte artene. Statistikken i rapporten er basert på opplysninger om fangst på hovedområde og lokasjon fra to typer dokumenter; sluttsedler som fylles ut når fangsten omsettes og landingssedler som fylles ut ved landing uten omsetning. Nordland Fylkes Fiskarlag har bidratt med innspill til rapporten.

 

 

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt næringsliv og samfunn  i Lofoten, Vesterålen og Senja
Rapporten beskriver status for samfunn, næringsliv og kompetanse for Lofoten, Vesterålen og Senjaregionen spesielt, og for andre tilliggende regioner (Harstadregionen, Ofoten, Helgelandskysten, Salten, Nord-Trøndelag og Midt-Troms inkludert Tromsø) mer generelt. Analysen inneholder sammenlikninger der utviklingen i Lofoten, Vesterålen og Senjaregionen (LoVeSe) sees opp mot utviklingen i alle andre regionene (utredningsområdet). I tillegg til en statusoversikt inneholder rapporten en beskrivelse av næringslivet ut i fra hvor berørt ulike næringer vil være for petroleumsaktivitet. Til sist inneholder rapporten en prognose for befolkningsutviklingen og økonomien i regionene i tiden frem mot 2020 og 2050.

 

 

Kystnære fiskerier utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
Rapporten beskriver den kystnære fiskeriaktiviteten utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I rapporten fokuseres det på kystflåten og særlig på båter under 15 meter som ikke er omfattet av satellittsporing, og som derfor ikke er synlige i kart basert på sporingsdata. Det er tatt utgangspunkt i Fiskeridirektoratets sluttseddelstatistikk fra 1990, 2000 og 2010 for å kunne gi en detaljert beskrivelse av landinger fordelt på arter, sesonger, redskapstyper og fartøygrupper. Data fra sluttsedler er benyttet for å gi en geografisk oversikt over fiskeriaktivitet gjennom året fordelt på ulike arter. Gjennom møter med fiskere i de fleste kommunene i regionen er det hentet inn informasjon om redskapsbruk, fangststrategier og arealbehov for ulike redskapstyper samt lokale variasjoner i fiskeriaktiviteten.

SALT og Akvaplan-niva v/Kjersti Busch: presentasjon og video fra Svolvær 23.11.2012.

 

 

Erfaringsstudie om ringvirkninger av petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig
Rapporten oppsummerer erfarte nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger for områdene Kristiansund og Romsdal, Aukra, Sandnessjøen, Harstad og Hammerfest- regionen.  Det vises til virkninger både på lokalt og regionalt nivå.Papporten omfatter virkningene i de ulike geografiske områdene analyseres, og forskjeller og likheter diskuteres. Driverne bak vekst og ringvirkninger beskrives og analyseres, og det pekes på faktorer som fremmer eller hemmer ringvirkninger. Det vises også andre samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsutbygginger.

 

 

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå
Oljedirektoratet har, basert på de to aktivitetsbildene og de tekniske og økonomiske forutsetningene som er lagt til grunn, foretatt en overordnet vurdering av mulig verdiskaping fra olje- og gassvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet.

 

 

 

 

 
 

Samfunn og næringsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet
Rapporten analyserer lokale og regionale samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av nordøstlige Norskehavet basert på de to aktivitetsbildene laget av Oljedirektoratet. Det gis en oversikt over relevante eksempler på ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet andre steder i Norge, før det gis en oversikt og vurdering av kompetanse og kapasitet knyttet opp mot petroleumsnæringen i utredningsområdet. Økonomiske mekanismer diskuteres og virkninger beregnes gjennom en økonomisk modell. Avslutningsvis diskuteres også økonomiske effekter som ikke fanges opp i modellene.

Menon v/Leo A. Grünfeld: presentasjon og video fra Svolvær 23.11.2012 

 

 
  Nasjonale sysselsettingsvirkninger av petroleumsaktivitet i det nordøstlige Norskehavet
SSB presenterer i rapporten resultatene fra sin makroøkonomiske analyse av hvordan sysselsettingen nasjonalt påvirkes av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet.  De to aktivitetsnivåene med hhv høyt og lavt ressursutfall benyttes som utgangspunkt. Virkningene som beregnes er effektene av at det blir aktivitet i det nordøstlige Norskehavet, i forhold til en situasjon hvor denne aktiviteten ikke settes i gang (null-alternativ). Virkningen på sysselsettingen rapporteres samlet og etter næring, frem til 2045.

 

 
 

Muligheter og forutsetninger for industriell bruk av gass
Gassco vurderer og beskriver i rapporten muligheter og forutsetninger for industriell bruk av gass fra eventuell petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet. De to aktivitetsbilder med hhv høyt og lavt ressursutfall.  Det gjennomgås analyser av alternative anvendelsesområder for industriell bruk av gass i Norge.  I tillegg gjennomgås viktige trender og trekk ved internasjonale petrokjemimarkeder. 

 

 

 
 

Regulære utslipp til sjø
Innledningsvis gir rapporten en oversikt over kunnskapsstatus for virkninger av regulære utslipp til sjø ved petroleumsvirksomhet for ulike deler av økosystemet, samt miljøpåvirkning i ulike faser av petroleumsvirksomheten. Deretter vises simulerte spredning av borekaks og produsert vann, samt konsekvenser av dette, for utvalgte lokasjoner i det nordøstlige Norskehavet. Utslippspunktene er basert på de to aktivitetsbildene for petroleumsvirksomhet det nordøstlige Norskehavet.

SALT, NIVA og Akvaplan-niva v/Matias L. Madsen: presentasjon og video fra Svolvær 23.11.2012.

 

 
 

Infrastruktur og logistikk
Rapporten gir en beskrivelse av dagens situasjon for infrastruktur og logistikk i havområdene ved Jan Mayen. Hovedkategorier av infrastruktur som beskrives og analyseres er havn og base, transportinfrastruktur, avfallshåndtering og beredskap. Deretter vurderes behov for infrastruktur til petroleumsvirksomhet basert på de to aktivitetsbildene for hhv høy og lavt aktivitetsnivå, utarbeidet av Oljedirektoratet. For aktivitetsbildene vurderes til slutt helhetlige løsninger for logistikk. Hovedkategorier av infrastruktur som beskrives og analyseres er havn og base, transportinfrastruktur, avfallshåndtering og beredskap.

Analyse&Strategi, Multiconsult og DNV v/Karl Magnus Eger: presentasjon og video fra Svolvær 23.11.2012.


 

 
 

Turisme og reiselivsnæringen –statusbeskrivelse, utviklingstrender og virkninger av petroleumsvirksomhet
Rapporten beskriver utviklingen og trender for turisme og reiseliv siden år 2000 for områdene Senja, Harstad, Vesterålen, Lofoten, Ofoten, Salten, Helgeland og tre kommuner i Nord Trøndelag: Vikna, Nærøy og Leka. Utviklingen for næringen med og uten petroleumsvirksomhet fremskrives basert på ulike vekstrater. Basert på intervjuer av turister og reislivsaktører, er holdninger til petroleumsvirksomhet kartlagt. Hammerfest er brukt som case for å belyse hva som kan være utvikling innen turisme og reiseliv når et område industrialiseres og får petroleumsvirksomhet.

NINA og Norut v/Mette R. Midtgard: presentasjon og video fra Svolvær 23.11.2012.

 

 

 
  Vurdering av kraftforsyning i Lofoten og Vesterålen
Rapporten viser resultatet av analyser og vurderinger utført med utgangspunkt i de to aktivitetsbildene for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet. NVE gir en overordnet beskrivelse av forventet kraftsituasjon og utvikling i nettet frem til 2025 i de aktuelle tilknytningsområdene i Lofoten og Vesterålen forkant av produksjonsstart for petroleumsaktivitet i de uåpnede områdene utenfor. Det er også gjort vurderinger av hvordan kraftforbruk tilknyttet petroleumsaktiviteten vil påvirke kraftsitasjonen i Nord-Norge. Kraftforsyningen er vurdert både basert på del- og fullelektrifisering for aktiviteten skissert i de to aktivitetsbildene for petroleumsvirksomhet.
 

 

 
  Vurdering av utbyggingsløsninger
Ulike utbyggingsløsninger er i denne rapporten vurdert i forhold til risiko for akutte utslipp til sjø, sameksistens og verdiskaping. Følgende grupperinger av utbyggingsløsninger er vurdert: faste og flytende produksjonsinnretninger, undervannsutbygging til land, landanlegg med boring fra land og undervanns tunnelkonseptet.

 

 
  Konsekvenser for luftfart
Rapporten gir en vurdering av mulighetene for å etablere helikopterbaser på kystnære lufthavner i området Barentshavet – Lofoten. Vurderingene i rapporten er gjort med basis i plassenes bruksområde, kapasitet og andre relevante forhold i forhold til flysikring, miljø og infrastruktur forøvrig. Rapporten er en oppdatert versjon av tilsvarende arbeid Avinor utførte i 2003. 
 

Virkninger av petroleumsvirksomhet for fiskeri og havbruk ved normal drift
I rapporten utredes virkninger av petroleumsvirksomhet på fiskeri og havbruk ved normal drift i det nordøstlige Norskehavet. Til grunn for analysene ligger to alternative aktivitetsbilder for utvikling i området, utarbeidet av Oljedirektoratet, mens beskrivelse av nåsituasjonen innen fisket er foretatt av Fiskeridirektoratet (2012). Videre tar studien for seg virkninger av petroleumsvirksomhet i havbruk i et perspektiv frem mot 2030. Det er identifisert en rekke påvirkningsfaktorer knyttet opp mot alternative aktivitetsbilder beskrevet av oljedirektoratet, og muligheter og behov for avbøtende tiltak er diskutert.

Akvaplan-niva v/Lars-Henrik Larsen: presentasjon og video fra Svolvær 23.11.2012.

 

 
 

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsing i det nordøstlige Norskehavet
Det Norske Veritas har utført oljedriftsmodelleringer for definerte utslippsscenarioer. Det er i tillegg gjennomført en faglig vurdering av hvordan en tenkt gassutblåsning vil oppføre seg og spres i vannsøylen, fra gassen kommer ut i vannet til den til den når overflaten. Det er gjennomført oljedriftsmodelleringer for ti lokasjoner i det nordøstlige Norskehavet med Svaleolje. For to av lokasjonene er det i tillegg modellert med Huldrakondensat. Videre er det modellert 18 utslippsscenarioer per lokasjon, og det er benyttet 3 varigheter og 3 utslippsrater for både overflate- og sjøbunnsutblåsning. Det er anvendt strømdata sammen med historiske vinddata i modelleringen.
Del 1  Del 2Vedlegg

 

 
 

Miljørisikoanalyse
Utredningen tar for seg mulige konsekvenser, og sannsynligheten for disse, for berørte naturressurser som følge av akuttutslipp av olje fra ti ulike lokasjoner i det nordøstlige Norskehavet . Naturressurser som diskuteres i rapporten er fisk, sjøfugl, marine pattedyr, strandhabitat, plankton og bunndyr. Modelleringer av ulike lokasjoner er foretatt med utgangspunkt i to aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet. For hver lokasjon er det modellert tre ulike utblåsningsrater og tre ulike utblåsningsvarigheter for overflateutblåsning og sjøbunnsutblåsning. Alle lokasjonene er modellert for oljeutslipp (Svale), mens to av disse er i tillegg modellert for kondensatutslipp (Huldra). Mulige konsekvenser forbundet med hver rate- og varighetskombinasjon er vurdert, og forventede konsekvenser for mest sannsynlig scenario er skissert.
Del 1Del 2  Vedlegg 1Vedlegg 2

DNV v/Odd Willy Brude: presentasjon og video fra Svolvær 23.11.2012. 
 

Oljevernberedskap for lokasjoner i det nordøstlige Norskehavet
Rapporten belyser tema knyttet til oljevernberedskap for lokasjoner i det nordøstlige Norskehavet. Herunder gjennomgås oljeverntiltak, fjernovervåking og monitorering, beredskapsutfordringer og teknologiutvikling på området. Som eksempelstudier på oljeverntiltak og dens effekt er det modellert effekt av beredskapstiltak med til sammen 8 NOFO OR (Oil Recovery*) systemer for syv ulike felt- og borelokasjoner. Svaleolje benyttes i alle modelleringer. I tillegg er det sett på avfallshåndtering og teknologiutvikling på området oljevern beredskap. Tiltak for å styrke oljevern omtales avslutningsvis.

DNV v/Odd Willy Brude: presentasjon og video fra Svolvær 23.11.2012.

 

 
 

Konsekvenser av akuttutslipp for samfunn og næringsliv i det nordøstlige Norskehavet
Rapporten belyser hvordan akutte utslipp av olje kan påvirke næringsliv og samfunn. Det fokuseres på virkninger for fiskeri og havbruk, reiselivsnæringen og samfunn, dersom det skulle forekomme et akuttutslipp i det nordøstlige Norskehavet. Innledningsvis gjennomgås relevante case av hvordan tidligere akuttutslipp av olje har påvirket fiskerier og reiseliv.  Mulige tilpassningsstrategier for fiskerier og havbruk, samt fra myndighetenes og selskapenes side, gjennomgås avslutningsvis i rapporten.

Akvaplan-niva, Proactima og Norut v/Mette R. Midtgard: presentasjon og video fra Svolvær 23.11.2012.
Proactima v/Martin Ivar Aaserød: presentasjon og video fra Svolvær 23.11.2012.

 Relevante lenker

Sammendrag av KI rapporten

Olje- og energiministerens presentasjon på innspillsmøtene sommeren 2011

Meld. St. 10 (2010-2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Innst. 433 S (2010-2011)


Nyhetssaker om kunnskapsinnhentingen

Kunnskapsinnhenting

Program for Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet fastsatt

Borten Moe besøker Finnmark, Troms og Nordland

Petroleumsvirksomheten går Nordvegen, innlegg i Nordlys sommeren 2011

Invitasjon til møte - Oppstart av kunnskapsinnhenting


ØKT SATSING PÅ VERDISKAPING I NORD

 

Virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping
Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet skal hente inn kunnskap om virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter.