Evaluering av framtidens byer – nullpunkts- og førsteårsrapport

Rambøll presenterte sin førsteårsrapport for følgeevalueringen av programmet Evalueringen hadde tre formål. For det første å vurdere om det kan spores en utvikling i retning av programmets overordnede målsetninger knyttet til reduksjon av klimagassutslipp, bedret bymiljø, og tilpasningsdyktighet til klimaendringer. For det andre å vurdere om Framtidens byer som program bidrar til den overordnede måloppnåelsen. For det tredje så den på mulige justeringer i Framtidens byers funksjon og arbeidsmåter som kunne bidra til at programmet økte sin gjennomslagskraft.

 

Rapporten konkluderte med at Framtidens byer i markert grad hadde bidratt til å løfte byenes arbeid med klimatilpasning.

Når det gjaldt Framtidens byers bidrag, viste rapporten at programmet allerede hadde bidratt til å øke byenes evne til å arbeide med klima- og bymiljøspørsmål.

Videre ble det påpekt at programmet med økonomiske midler virker positivt inn i byenes arbeid med klima- og bymiljø, og hever det samlede arbeidet.

 

Samtidig som rapporten viste at Framtidens byer hadde bidratt til å heve byenes arbeid med klima- og bymiljøspørsmål, ble det pekt på at programmet har et potensial til å bidra mer enn det gjør i dag. Det ble vist i denne sammenheng til flere konkrete forbedringspunkter, der de følgende var sentrale:

(1) Bredere involvering av næringslivet.

(2) Økt involvering av sentrale aktører.

(3) Enkelte justeringer av nettverkene.

(4) Utvikling av indikatorer og kommunikasjon av eksempler.