Kvalitetssikring av kriteriedata for fylkeskommunene 2023

Hvert år publiserer Kommunal- og distriktsdepartementet kriteriedata som skal legges til grunn for beregning av rammetilskudd gjennom inntektssystemet for følgende år. Kriteriedata skal kvalitetessikres av fylkeskommunene før endelig rammetilskuddet kan beregnes. Beregningen av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fylkeskommunene har et selvstendig ansvar for kvalitetssikring

Vi viser til departementets brev av 25. mai 2018 (vår ref. 17/5530-13) om rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Kommunal- og distriktsdepartementet legger til grunn at fylkeskommunene har et selvstendig ansvar for riktig rapportering og for kvalitetssikring av data. Departementet ber alle fylkeskommunene om å kvalitetssikre statistikken og gi tilbakemelding om eventuelle feil innen fastsatte frister (se under for spesifikke frister), slik at mulige feil kan rettes opp før rammetilskuddet beregnes endelig.

Fylkeskommuner som får et økonomisk tap som følge av feil i kriteriedataene som er oppdaget etter fristen, kan ikke påregne å få dette dekket. Mulighet for kompensasjon i løpet av budsjettåret vil bli vurdert fra sak til sak. Det vil da blant annet bli vurdert hvorvidt fylkeskommunen selv burde oppdaget feilen før rammetilskuddet ble beregnet.

Vi gjør oppmerksom på at det for noen kriteriedata kan være avvik mellom fylkeskommunens egen oversikt og tall departementet benytter i beregningen av rammetilskudd. Slike avvik kan blant annet skyldes ulike datoer for datauttak, ulike telletidspunkter og ulike forutsetninger bak data. Det er viktig at fylkeskommunene er oppmerksomme på datoer for datauttak og telletidspunkter når de kontrollerer kriteriedata. Vedlegg 1 gir informasjon om telletidspunkt for og forutsetninger bak hvert kriterium. Det er viktig at det legges samme forutsetninger til grunn for alle fylkeskommunene. Likebehandling og like forutsetninger for kriteriedata er grunnleggende prinsipper for legitimiteten til inntektssystemet. Departementet må derfor vurdere eventuelle innmeldte avvik i lys av dette.

Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for fylkeskommunene for 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til vårt brev datert 30. juni 2022 (vår ref. 20/1634-23) om kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Departementet har nå lagt ut flere kriteriedata for inntektssystemet for fylkeskommunene for 2023 på våre nettsider.

Vedlegg:

Eventuelle merknader til kriteriedata kan rettes til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) senest 2. september.

Kontaktperson i KDD er Naeem Rashid (tlf.: 22 24 68 34 / e-post: Naeem.Rashid@kdd.dep.no).

Departementet viser til vårt brev av 30. juni om kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Departementet ber fylkeskommunene om å kvalitetssikre kriteriedata som ble sendt som vedlegg til dette brevet, og som også følger nedenfor.

Vedlegg 1 og 2 inneholder oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2023. Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene. Vedlegg 1 og 2 er også publisert på Kommunal- og distriktsdepartementets internettsider.

Øvrige data vil bli lagt ut på denne siden så snart de er klare. Dette vil bli varslet via en egen e-post til fylkeskommunenes postmottak.

Merknader til kriteriedata

Eventuelle merknader eller spørsmål til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (kolonne 2-7, vedlegg 2) kan rettes til Utdanningsdirektoratet ved kontaktperson Elisabeth Folke-Olsen, senest 22. august 2022 (e-post: elisabeth.folke.olsen@udir.no).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata kan rettes til KDD senest 22. august. Kontaktpersoner i KMD er Naeem Rashid (tlf.: 22 24 68 34 / e-post: Naeem.Rashid@kdd.dep.no).

Departementet viser til vårt brev av 29. juni om kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Departementet ber fylkeskommunene om å kvalitetssikre kriteriedata som ble sendt som vedlegg til dette brevet, og som også følger nedenfor.

Vedlegg 1 og 2 inneholder grunnlagsdata for beregning av ferjekriteriet. Vedlegg 1 inneholder en oversikt over fylkeskommunale ferjesamband med trafikktall for 2021 og en del andre opplysninger, mens vedlegg 2 gir en nærmere beskrivelse av tallene.

Trafikktallene er hentet fra Statens vegvesens Ferjedatabank. Det er flere ferjesamband som mangler i Ferjedatabanken, eller som bare rapporterte tall for deler av året. Vi ber fylkeskommunene om å rapportere inn tallene som mangler.

Vedlegg 3 og 4 inneholder grunnlagsdata for beregning av båtkriteriet. Vedlegg 3 inneholder en oversikt over fylkeskommunale båtruter, mens vedlegg 2 gir en nærmere beskrivelse av tallene.

Departementet ber fylkeskommunene om å rapportere inn oppdaterte passasjertall for 2021 for alle aktuelle båtruter.

Merknader til kriteriedata

Eventuelle spørsmål eller merknader til grunnlagsdataene kan rettes til departementet v/Lars Tore Rydland (tlf.: 22 24 68 80 / e-post: Lars-Tore.Rydland@kdd.dep.no).

Forslag til endringer i grunnlagsdataene sendes til postmottak@kdd.dep.no innen 26. august 2022, og merkes med saksnummer 22/1634.