Kvalitetssikring av kriteriedata for kommunene 2023

Hvert år publiserer Kommunal- og distriktsdepartementet kriteriedata som skal legges til grunn for beregning av rammetilskudd gjennom inntektssystemet for følgende år. Kriteriedata skal kvalitetessikres av kommunene før endelig rammetilskuddet kan beregnes. Beregningen av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).


Kommunene har et selvstendig ansvar for kvalitetssikring

Vi viser til departementets brev av 25. mai 2018 (vår ref. 17/5530-13) om rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet (pdf). Kommunal- og distriktsdepartementet legger til grunn at kommunene har et selvstendig ansvar for riktig rapportering og for kvalitetssikring av data. Departementet ber alle kommunene om å kvalitetssikre statistikken og gi tilbakemelding om eventuelle feil innen fastsatte frister (se under for spesifikke frister), slik at mulige feil kan rettes opp før rammetilskuddet beregnes endelig.

Kommuner som får et økonomisk tap som følge av feil i kriteriedataene som er oppdaget etter fristen, kan ikke påregne å få dette dekket. Mulighet for kompensasjon i løpet av budsjettåret vil bli vurdert fra sak til sak. Det vil da blant annet bli vurdert hvorvidt kommunen selv burde oppdaget feilen før rammetilskuddet ble beregnet.

Vi gjør oppmerksom på at det for noen kriteriedata kan være avvik mellom kommunens egen oversikt og tall departementet benytter i beregningen av rammetilskudd. Slike avvik kan blant annet skyldes ulike datoer for datauttak, ulike telletidspunkter og ulike forutsetninger bak data. Det er viktig at kommunene er oppmerksomme på datoer for datauttak og telletidspunkter når de kontrollerer kriteriedata. Vedlegg 1 gir informasjon om telletidspunkt for og forutsetninger bak hvert kriterium. Det er viktig at det legges samme forutsetninger til grunn for alle kommunene. Likebehandling og like forutsetninger for kriteriedata er grunnleggende prinsipper for legitimiteten til inntektssystemet. Departementet må derfor vurdere eventuelle innmeldte avvik i lys av dette.

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til vår e-post av 1. september om ettersendelse av kriteriet landbrukseiendommer. SSB som leverer tallene har informert departementet om at det var feil i tallene for antall landbrukseiendommer for noen kommuner. Departementet har nå fått nye og korrigerte tall for landbrukseiendommer per desember 2021 som er lagt ut på departementets side.

Vedlegg:

Vi ber om rask tilbakemelding for at departementet skal kunne ta hensyn til eventuelle merknader. Eventuelle merknader kan rettes til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) senest 22. september.

Kontaktperson i KDD er Naeem Rashid (tlf.: 22 24 68 34 / e-post: Naeem.Rashid@kdd.dep.no).

 

Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til vårt brev datert 30. juni og 4. juli 2022 (vår ref. 22/1634-22) om kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Departementet har nå lagt ut flere kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2023 på våre nettsider. Dataene viser:

 • Oversikt over innbyggertall per 1.7.2022 fordelt etter aldersgrupper
 • Antall personer med lav inntekt, 2020
 • Antall flyktninger med botid 6–30 år, per 1. januar 2022
 • Antall jordbruksbedrifter per oktober 2021
 • Kommunenes totalareal per 1. januar 2022

Tall for kriteriet antall landbrukseiendommer er forventet levert fra leverandør i slutten av august. Departementet vil legge ut kriteriedata for landsbrukseiendommer 30. august på departementets internettside så snart de er mottatt. Dette vil bli varslet med en e-post til kommunenes postmottak.

Vedlegg:

Eventuelle merknader til kriteriedata kan rettes til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) senest 02. september.

Kontaktperson i KDD er Naeem Rashid (tlf.: 22 24 68 34 / e-post: Naeem.Rashid@kdd.dep.no).

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) viser til vårt brev datert 30. juni 2022 (vår ref. 22/1634-22) om kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet.

Ett av kriteriene som ble sendt ut var antall uføre 18–49 år, per desember 2021 (kolonne 7, vedlegg 2). Departementet har nå fått beskjed fra leverandøren om en feil i grunnlagsdata for antall uføre og har mottatt nye og riktige tall for dette kriteriet. Dette betyr at tallene for antall uføre 18–49 år i kol. 7 (vedlegg 2) som ble sendt ut 30. juni til kommunene, er ukorrekte og kommunene skal derfor ikke kvalitetssikre disse. Riktige tall for dette kriteriet er nå lagt ut i vedlegg 2 – korrigert tabell – kriteriedata kommuner 2023.

Korrigerte tall for antall uføre og flere kriterier

Departementet har i tillegg inkludert flere kriteriedata for 2023 i den korrigerte tabellen. Dataene viser:

 • Korrigerte tall for antall uføre 18–49 år, per desember 2021
 • Strukturkriteriet for å nå 5000 innbyggere, i km, 2022
 • Reiseavstand innen sone (i km) per 1. januar 2022
 • Reiseavstand til nabokrets (i km) per 1. januar 2022
 • Reiseavstand innen sone (i km) gjennomsnitt 2020-2022
 • Reiseavstand til nærmeste nabokrets (i km) gjennomsnitt 2020-2022
 • Aleneboende 30-66 år i enfamiliehusholdninger, per 1. januar 2022
 • Antall innbyggere over 16 år per 1. januar 2022 med universitets- og høyskoleutdanning per 1. oktober 2021
 • Registrerte arbeidsledige 16-59 år, gjennomsnitt for 2021

Vedlegg

Merknader til kriteriedata

Eventuelle merknader eller spørsmål til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (kolonne 11-13, vedlegg 2) kan rettes til Utdanningsdirektoratet ved kontaktperson Elisabeth Folke-Olsen, senest 22. august 2022 (e-post: elisabeth.folke.olsen@udir.no).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata kan rettes til KDD senest 22. august. Kontaktperson i KDD er Naeem Rashid (tlf.: 22 24 68 34 / e-post: Naeem.Rashid@kdd.dep.no).