Kvalitetssikring av kriteriedata for fylkeskommunene 2024

Hvert år publiserer Kommunal- og distriktsdepartementet kriteriedata som skal legges til grunn for beregning av rammetilskudd gjennom inntektssystemet for følgende år. Kriteriedata skal kvalitetssikres av fylkeskommunene før endelig rammetilskuddet kan beregnes. Beregningen av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fylkeskommunene har et selvstendig ansvar for kvalitetssikring

Vi viser til departementets brev av 25. mai 2018 (vår ref. 17/5530-13) om rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Kommunal- og distriktsdepartementet legger til grunn at fylkeskommunene har et selvstendig ansvar for riktig rapportering og for kvalitetssikring av data. Departementet ber alle fylkeskommunene om å kvalitetssikre statistikken og gi tilbakemelding om eventuelle feil innen fastsatte frister (se under for spesifikke frister), slik at mulige feil kan rettes opp før rammetilskuddet beregnes endelig.

Fylkeskommuner som får et økonomisk tap som følge av feil i kriteriedataene som er oppdaget etter fristen, kan ikke påregne å få dette dekket. Mulighet for kompensasjon i løpet av budsjettåret vil bli vurdert fra sak til sak. Det vil da blant annet bli vurdert hvorvidt fylkeskommunen selv burde oppdaget feilen før rammetilskuddet ble beregnet.

Vi gjør oppmerksom på at det for noen kriteriedata kan være avvik mellom fylkeskommunens egen oversikt og tall departementet benytter i beregningen av rammetilskudd. Slike avvik kan blant annet skyldes ulike datoer for datauttak, ulike telletidspunkter og ulike forutsetninger bak data. Det er viktig at fylkeskommunene er oppmerksomme på datoer for datauttak og telletidspunkter når de kontrollerer kriteriedata. Vedlegg 1 gir informasjon om telletidspunkt for og forutsetninger bak hvert kriterium. Det er viktig at det legges samme forutsetninger til grunn for alle fylkeskommunene. Likebehandling og like forutsetninger for kriteriedata er grunnleggende prinsipper for legitimiteten til inntektssystemet. Departementet må derfor vurdere eventuelle innmeldte avvik i lys av dette.

Kvalitetssikring av kriteriedata (september)

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til vårt brev datert 6. juli 2023 (vår ref. 23/323-31) om kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Departementet har nå lagt ut flere kriteriedata for inntektssystemet for fylkeskommunene for 2024 på våre nettsider.

Vedlegg 1 gir en beskrivelse av dataene i vedlegg 2, mens vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene. Kriteriedataene er etter den nye fylkesstrukturen, som trer i kraft fra 1. januar 2024.

Dataene viser:

  • Oversikt over innbyggertall per 1.7.2023 fordelt etter aldersgrupper
  • Sysselsatte etter bosted pr. 4 kvartal 2022, 15-74 år
  • Kystlinje i alt, i km, 2024

Vedlegg 1 og 2:

Departementet viser også til grunnlagsdata til fylkesvegkriteriet (vedlegg 5 og 6) som ble sendt til fylkeskommunene 6. juli 2023 for kvalitetssikring, og som også ble lagt ut på departementets internettside. Flere fylkeskommuner meldte om avvik i disse tallene og Statens Vegvesen (SVV) har på grunnlag av tilbakemeldingene korrigert noen av grunnlagsdataene som ble sendt ut i juli. Departementet har derfor nå lagt ut de nye og korrigerte grunnlagsdataene (vedlegg 3 og 4 nedenfor) for fylkesvegkriteriet som vil bli brukt til beregning av vedlikeholdsbehov fylkesveg i Grønt hefte for 2024. Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt kan være avvik mellom disse korrigerte tallene, som er kvalitetssjekket av SVV, og fylkeskommunenes egne tall. Av hensyn til likebehandling av alle fylkeskommunene er det viktig at dataene er hentet ut av Nasjonal vegdatabank (NVDB) på samme måte. Vi viser til brevet om kvalitetssikring hvor det skrives at «Det er viktig at det legges samme forutsetninger til grunn for alle fylkeskommunene. Likebehandling og like forutsetninger for kriteriedata er grunnleggende prinsipper for legitimiteten til inntektssystemet. Departementet må derfor vurdere eventuelle innmeldte avvik i lys av dette

Vedlegg 3 og 4:

Eventuelle merknader til kriteriedata kan rettes til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) senest 13. september. Kontaktperson i KDD er Naeem Rashid (tlf.: 22 24 68 34 / e-post: Naeem.Rashid@kdd.dep.no) og Dorottya Bognár-Lahr (tlf.: 22 24 72 13 / e-post: Dorottya.Bognar-Lahr@kdd.dep.no).

Departementet viser til vårt brev av 6. juli 2023 om kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Departementet ber fylkeskommunene om å kvalitetssikre kriteriedata som ble sendt som vedlegg til dette brevet, og som også følger nedenfor. Kriteriedataene for 2024 er etter den nye fylkesstrukturen, som trer i kraft fra 1. januar 2024.

Vedlegg 1 og 2 inneholder oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2024. Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene.

Vedlegg 3 og 4 viser oversikt over grunnlagsdata og trafikktall for fylkeskommunale ferjesamband som vil bli benyttet til beregning av kriteriet normerte ferjekostnader for fylkeskommunene. Vedlegg 3 gir en beskrivelse av grunnlagsdataene og bearbeidingen av disse.

Vedlegg 5 og 6 viser oversikt over grunnlagsdata som vil bli benyttet til beregning av kriteriet vedlikeholdsbehov fylkesveg for fylkeskommunene. Vedlegg 5 gir en beskrivelse av grunnlagsdataene og bearbeidingen av disse. Vedlegg 6 gir en beskrivelse av grunnlagsdataene.

Merknader til kriteriedata

Eventuelle merknader eller spørsmål til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (kolonne 2-7, vedlegg 2) kan rettes til Utdanningsdirektoratet ved kontaktperson Elisabeth Folke-Olsen, senest 22. august 2022 (e-post: elisabeth.folke.olsen@udir.no).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata kan rettes til KDD senest 22. august. Kontaktpersoner i KDD er Naeem Rashid (tlf.: 22 24 68 34 / e-post: Naeem.Rashid@kdd.dep.no), Dorottya Bognár-Lahr (tlf.: 22 24 72 13 / e-post: Dorottya.Bognar-Lahr@kdd.dep.no).