Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 18.08.99

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 18.08.99

Til stede:

Trond Ø. Christensen, KRD Stein Kittelsen, Bjerkreim kommune Julie Hass, Statistisk sentralbyrå Harald Tønseth, Statistisk sentralbyrå Kari Johansen, Fredrikstad kommune Ottar Kleppe, Midt/Øst Telemark kommunerevisjon, 3800 Bø Hege Huus, Bergen kommune Jon Løvmoen, Søndre Land kommune Per Lund, Sør-Trøndelag fylkeskommune Toril Fløysvik, SSB Camilla strand, SSB Svein Abrahamsen, KRD (deler av møtet) Kjelrun Espedal, KRD

Forfall:

Anna Rømo, Statistisk sentralbyrå Raymond Solaas, Kristiansand kommune Roland Furst, (repr. Sør-Trøndelag fylkeskommune)

Dagsorden:
Gjennomgang av KOSTRA-arbeidsgruppenes forslag til endringer i artskontoplan og funksjonsinndeling for 2000.
Rapporter fra de ulike arbeidsgruppene utsendt i brev av 30.7.99.

A.Spørsmål om formen på referatene ble tatt opp av et av medlemmene. Det var enighet om at deltakerene som var tilstede og deltakerene som var fraværende skulle fremgå klart.

Gruppen diskuterte om synspunkter skulle anonymiseres, eller om det skulle fremgå hvilke medlemmer som representerte ulike synspunkter.

Vi foreslår: Generelle synspunkter anonymiseres. I konklusjonen fra gruppen angis ved navn mindretallet ved uenighet i gruppen.

B. I gruppen ble det foreslåtte endringer i funksjonsinndelingen diskutert nøye. Gruppens anbefalinger er omforente. Det gjengis derfor kun konklusjoner knyttet til de enkelte rapporter.

 1. Grunnskole.

For funksjonene 214 og 222 foreslås betegnelse og undertekst endret.
Konklusjon: Gruppen sluttet seg til justeringene.

 1. Kommunehelsetjenesten.

Ingen konkrete endringsforslag.
Kommentar: Gruppen tar dette til etterretning.

 1. Pleie og omsorg.

Ingen endringsforslag
Kommentar: Gruppen ga sin tilslutning til at det er behov for bedre veiledning for fordeling av personellinnsats på funksjon 253/261 og 254/262.
Faktaarkene i KOSTRA sammenstiller data om kommunal ressursbruk og kommunal tjenesteproduksjon. Det etterspørres annen informasjon om andre tjenester som ikke inngår i faktaarkene (for eksempel antall leger/fysioterapeuter uten avtale) denne praksis fra fagdepartementene vil bli videreført.

 1. Voksenopplæring.

Forslag til spesifisering av undertekst.
Kommentar: Gruppen tok forslaget til etterretning.

 1. Barnevern.

Ingen endringsforslag
Kommentar: Man bør helst holde på en rapporteringsfrist.

 1. Brann- og ulykkesvern.

Forslag til endring av undertekst.
Kommentar: Gruppen sluttet seg til forslaget.
Det ble tatt opp om det burde være egen funksjon for feiing. Arbeidsgruppen regner med å komme tilbake til dette i opplegget for 2001.

 1. VAR.

Ingen endringsforslag.
Kommentar: Gruppen tok dette til etterretning.
Spørsmål om bedre veiledning/rådgivning angående selvkost vil bli tatt opp på senere møter i regnskapsgruppen.

Orientering fra SSB: For avløp vil tjenesterapporteringen skje via fagregister, mens økonomirapporteringen vil skje gjennom KOSTRA. Det er et mål å samkjøre fagregister og KOSTRA data slik at dobbelt rapportering unngås på sikt. Det er viktig å formidle utad at innsamling via fagregister er en del av KOSTRA paraplyen og ikke utgår.

 1. Sosialkontortjeneste.

Ingen endringsforslag.
Kommentar: Gruppen tok dette til etterretning.

 1. Natur og nærmiljø.

Det foreslås at arealplanlegging tas ut av funksjon 120 og legges til 300.
Funksjon ”300 Fysisk tilrettelegging og planlegging” foreslås delt i tre: ”300 Plansakbehandling, ”301 Byggesakbehandling” og ”302 Kart og oppmåling” . Funksjonene ”360 Naturforvaltning og friluftsliv” og 363 Miljøprosjekter” deles i tre: ”360 Friluftsliv i utmark”, ”363 Særskilte miljøprosjekter (tidsbegrensede)” og ”364 Andre miljøtiltak i kommunene (løpende)”.
Det foreslås opprettet ny funksjon for Kulturminnevern.

Konklusjon: Flytting fra 120 til 300: ingen samstemt anbefaling.

Aktiviteter knyttet til en samlende kommuneplan, der økonomidel og samfunnsdel inngår, bør holdes samlet. Gruppen anbefalte derfor prinsippalt ingen flytting.

Område ”300” bør etter gruppens mening primært søkes delt opp under tjenesterapporteringen, ved rapportering av årsverk for hver fagdel. Subsidiert støtter gruppen forslaget om tredeling, men er skeptisk til datakvaliteten man da vil oppnå.

Det er etter gruppens mening vanskelig å skille mellom tidsavgrensede og løpende prosjekter og skille mellom tidsbegrensede og særskilte prosjekter er unødig. Det anbefales en funksjon ”360” for miljø og naturforvaltning.

Egen funksjon for kulturminnevern bør opprettes.

 1. Barnehager.

Ingen endringsforslag
Kommentar: Gruppen tok dette til etterretning.

 1. Kultur.

Ingen endringsforslag
Kommentar: Gruppen tok dette til etterretning.

 1. Samferdsel.

Forslag veifunksjonene for både kommuner og fylkeskommuner deles i to: Tiltak for miljø og trafikksikkerhet defineres som egne funksjoner, adskilt fra utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av veinettet.
Funksjon ”730 Kollektivtransport” foreslås delt i 5: ”Bilruter”, ”Fylkesveiferjer”, ”Båtruter”, ”Transport for funksjonshemmede” og ”Sporvei og forstadsbaner”.

Konklusjon: Gruppen slutter seg til to delingen i ”miljø og trafikksikkerhet” og ”drift vedlikehold” både for kommuner og fylkeskommuner, under forutsetning av at undertekstene til funksjonene blir tydelige og at behandlingen av nyanlegg blir særskilt presisert i forklaringsdelen.

Gruppen støtter ikke oppsplitting av ”Kollektivtransport” i 5 deler. Dataene vil etter gruppens mening ikke gi relevante sammenligningstall fylkene imellom. Problemstillingen bør kunne løses gjennom tjenesterapporteringen.

 1. Ambulanse/AMK-sentraler.


Funksjon ”600 Ambulanse/AMK-sentraler” foreslås delt i to.
Kommentar: Gruppen har manglende forutsetninger for å foreta en anbefaling, men ser ingen vesentlig grunn til å avvise en slik splitting.

 1. Familievern.

Det foreslås ny funksjon ”Familieverntjenesten” i Fylkes KOSTRA. Samtidig foreslås familievern strøket under funksjonene 233 og 685.
Kommentar: Gruppen har ikke fått tilsendt rapportene. Gruppen så ingen vesentlige grunner til å avvise forslaget.

 1. Fylkeshelse.

Funksjonene 630 og 635 foreslås slått sammen til en funksjon Rehabilitering.
Kommentar: Gruppen har ikke fått tilsendt rapportene. Gruppen så ingen vesentlige grunner til å avvise forslaget.

Lagt inn 6. september 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen