Om arbeidet med ein strategi for kulturfrivilligheit

Kultur- og likestillingsdepartementet har starta arbeidet med ein strategi for kulturfrivilligheit som skal komme heile landet til gode og kor det særleg vert satsa på den lokale og regionale kulturen. Strategien skal legge til rette for eit samspel mellom den profesjonelle og frivillige kulturen og bidra til målet om brei deltaking og tilgang på møteplassar og kulturarenaer over heile landet. Arbeidet med strategien ses vidare i samanheng med den igangsette utredninga av regionale kulturfond.

Illustrasjonsbilde: ser siluetten av en person som holder hendene i været på konsert. Ser scenen i bakgrunnen.

Regjeringas mål for kultur og frivilligheit

Kulturen bidrar til å skape både levende lokalsamfunn og eit godt liv for den enkelte. Regjeringas kulturpolitikk vil derfor støtte opp under eit ope, inkluderande og mangfaldig kulturliv i heile landet og leggje til rette for eit kontinuerleg samspel mellom den profesjonelle og den frivillige kulturen.

Illustrasjonsbilde av tre kvinnelige dansere på rekke

Innspel til strategiarbeidet

Kultur- og likestillingsdepartementet inviterer frivillige organisasjonar, kommunar, fylkeskommunar og andre aktørar til å komme med innspel til strategiarbeidet og utredninga av regionale kulturfond. Frist for skriftlege innspel er 1. februar 2023.

Illustrasjonsbilde av sanger på scene med gitarister på hver side.

Teori og praksis

Kulturfrivilligheit dekkjer et mangfald av organisasjonar og aktivitetar som for eksempel kor, korps, band, festivalar, dansegrupper, filmklubbar, dataspilltreff, amatørteater, spel, lesesirklar, historielag, venneforeiningar, kunstklubber og mykje meir.

Aktuelt no

Odin Adelsten Aunan Bohmann

Invitasjon til nasjonalt innspillsmøte om regjeringens nye strategi for kulturfrivilligheten 13. desember

Artikkel 08.11.2022

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann i Kultur- og likestillingsdepartementet inviterer til et innspillsmøte om temaet "Kulturfrivillighetens tilgang til egnede lokaler og møteplasser".

Mannskor ute med seilbåter i bakgrunnen

Regjeringen løfter kor, korps, teater og det frivillige kulturlivet

22.09.2022

– Nå skal regjeringen utvikle en konkret strategi der rammene for kulturfrivilligheten skal gjennomgås. Å sikre muligheten for deltakelse er en av regjeringens viktigste kulturpolitiske mål. Da trenger vi god informasjon om hvem som faller utenfor, tilrettelagte lokaler som kan brukes både på dag og kveld, treffsikre tilskuddsordninger og tilrettelegging av samspillet mellom profesjonelle og frivillige, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.