Om arbeidet med ein strategi for kulturfrivilligheit

Kultur- og likestillingsdepartementet har starta arbeidet med ein strategi for kulturfrivilligheit som skal komme heile landet til gode og kor det særleg vert satsa på den lokale og regionale kulturen. Strategien skal legge til rette for eit samspel mellom den profesjonelle og frivillige kulturen og bidra til målet om brei deltaking og tilgang på møteplassar og kulturarenaer over heile landet. Arbeidet med strategien ses vidare i samanheng med den igangsette utredninga av regionale kulturfond.

Illustrasjonsbilde: ser siluetten av en person som holder hendene i været på konsert. Ser scenen i bakgrunnen.

Regjeringas mål for kultur og frivilligheit

Artikkel

Kulturen bidrar til å skape både levende lokalsamfunn og eit godt liv for den enkelte. Regjeringas kulturpolitikk vil derfor støtte opp under eit ope, inkluderande og mangfaldig kulturliv i heile landet og leggje til rette for eit kontinuerleg samspel mellom den profesjonelle og den frivillige kulturen.

Illustrasjonsbilde av tre kvinnelige dansere på rekke

Innspel til strategiarbeidet

Artikkel

Kultur- og likestillingsdepartementet inviterer frivillige organisasjonar, kommunar, fylkeskommunar og andre aktørar til å komme med innspel til strategiarbeidet og utredninga av regionale kulturfond. Frist for skriftlege innspel var 1. februar 2023.

Illustrasjonsbilde av sanger på scene med gitarister på hver side.

Teori og praksis

Artikkel

Kulturfrivilligheit dekkjer et mangfald av organisasjonar og aktivitetar som for eksempel kor, korps, band, festivalar, dansegrupper, filmklubbar, dataspilltreff, amatørteater, spel, lesesirklar, historielag, venneforeiningar, kunstklubber og mykje meir.

Aktuelt no

Spelemidla 2023: 6,6 milliardar ut til idrett, kultur og frivilligheit

Nyheit 05.05.2023

Regjeringa har prioritert auka deltaking i idrett, kultur og frivilligheit i årets fordeling av spelemiddeloverskotet frå Norsk Tipping. Totalt er overskotet på 6,6 milliardar, det er 296 millionar kroner meir enn i 2022.

Tre unge jenter speler på trommer, bass og keyboard og kultur- og likestillingsministeren ser på

Regjeringa skal styrke det frivillige kulturlivet

Pressemelding 27.04.2023

– Kor og korps, spelemannslag og amatørteater, husflid og handverk. Alt dette og meir får heile Noreg til å yre av liv og bind oss saman som folk. Det er på høg tid å løfte fram kulturfrivilligheita som eiget politikkområde, og styrke dette viktige feltet, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. No er regjeringa klar med historias fyrste strategi for det frivillige kulturlivet.