Nyheter om bioøkonomi

Viser 21-40 av 56 treff.

 • Landbruks- og matministeren takker Victor D. Norman for ledelse av NIBIO

  16.12.2022

  Ved årsskiftet går Victor D. Norman av som styreleder i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han har ledet forskningsinstituttet siden det ble etablert i 2015. I styringsmøte fredag 16. desember ble Norman takket av Landbruks- og matminister Sandra Borch for god innsats gjennom disse årene.

 • Møte i Dialogforum for skog og trenæringen

  29.11.2022

  Landbruks- og matminister Sandra Borch inviterte mandag 28. november til møte i Dialogforum for skog- og trenæringen, der organisasjoner som representerer skognæringen, skogindustrien samt forskning, utdanning og innovasjon innenfor verdikjeden deltar. Tema for dagens møte var forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor primærskogbruket.

 • Svar på skriftlig spørsmål om marginene til matvarekjedene

  16.11.2022

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) om statsråden har en god og fullstendig oversikt over marginene til alle leddene i norsk matvarekjede.

 • Statsbudsjettet 2023: Økt satsing på matvareberedskap og landbruk over hele landet

  06.10.2022

  Regjeringen vil bidra til mer norsk matproduksjon og økt selvforsyningsgrad, og har lagt til rette for dette gjennom statsbudsjettet for 2023. Regjeringen foreslår å øke budsjettet på Landbruks- og matdepartementets område med 24,7 prosent, til 29,5 milliarder kroner.

 • Høring - NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket

  05.10.2022

  Inntektsutvalget for jordbruket, ledet av professor Ola Honningdal Grytten, leverte den 3. oktober NOU 2022: 14 Inntektsmåling i jordbruket.

  Høringsfrist: 16.01.2023 Status: Ferdigbehandlet

 • Svar på skriftlig spørsmål om bruk av god matjord til ferdigplenproduksjon

  23.09.2022

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) - Om bruk av god matjord til ferdigplenproduksjon.

 • Ny dyrevelferdsmelding

  21.09.2022

  Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om dyrevelferd. I arbeidet med meldingen vil vi se nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd.

 • Fylkesnytt frå Vestland 2/2022

  21.09.2022

  Her kjem ny utgåve av Fylkesnytt frå Statsforvaltaren i Vestland. Her kan du mellom anna lese om den årlege landbrukskonferansen, med tema Landbruket i Vestland mot 2030.

 • Høstoljevekster

  24.08.2022

  Vi kan dyrke mye mer oljevekster som raps og rybs i Norge. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) anbefaler kornbønder å vurdere høstsådde oljevekster som del av vekstskiftet.

 • Graseng er et effektivt karbonlager

  15.07.2022

  Eng og beite dekker mer enn halvparten av jordbruksarealene. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har forsket på karbonlagring i engarealer. Resultatene skal gi oss mer kunnskap om hvordan vi kan bevare karbonlagre i jorden og få ned klimagassutslippene.

 • Grønt industriløft for skog- og trenæringen

  24.06.2022

  I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes det ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp hurtig på veien mot lavutslippssamfunnet.

 • To webinarer 21. juni: Klima og karbon i jord - nordisk perspektiv og Skog- og arealbruk

  16.06.2022

  I forbindelse med ministermøtet i Nordisk ministerråd i Tromsø 21.- og 22. juni, arrangeres det to webinarer 21. juni: Det ene har tema Klima og karbon i jord - nordisk perspektiv og det andre har tema Skog- og arealbruk. Meld deg på innen torsdag 16. juni for å delta digitalt! Begge webinarene begynner kl. 11.30 og varer til kl. 17.00. Det er lunsjpause kl. 13 - 14.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringa styrker norsk matproduksjon

  12.05.2022

  I tilbodet frå staten i årets jordbruksforhandlingar blir det lagt opp til å utbetale kompensasjon for auka kostnader i næringa allereie i år. I samsvar med dette gjer regjeringa i revidert nasjonalbudsjett derfor framlegg om ei tilleggsløyving på 1,8 milliardar kroner.

 • Hjort i auke skadar skog

  04.05.2022

  Ei ny gransking frå Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) syner at hjortebeiting på skog og grasareal fører til store økonomiske tap for skogeigarar og bønder. Ei meir berekraftig forvalting av hjortebestanden er naudsynt.

 • Kronikk av landbruks- og matminister Sandra Borch: Ta vare på matjorda

  03.05.2022

  Dette er mitt enkle budskap til alle landets kommuner, utbyggere og eiere av jordbruksareal; ta vare på matjorda! Begrunnelsene er mange, men akkurat nå er behovet for matproduksjon den viktigste.

 • Høsthvete

  29.04.2022

  Korn som ble sådd i fjor høst, høsthvete, har klart seg godt gjennom vinteren.

 • NIBIO om matsikkerhet

  04.04.2022

  Pandemi, klimaendringer, krig i Ukraina og økte priser på både gjødsel og energi. Dette er en del av bakteppet for at de globale matvarepriser i dag har økt med 30 prosent. Matsikkerhet og beredskap har kommet høyt på dagsordenen.

 • Biokull

  29.03.2022

  Biokull har mange positive egenskaper, og kan blant annet bidra til å redusere lystgassutslipp fra kompost og jord.

 • Innspillsmøter med næringsliv og virkemiddelapparat om Bionova

  18.03.2022

  Det har vært avholdt to innspillsmøter i forbindelse med regjeringens arbeid med å etablere Bionova. Det har vært ett møte med sentrale virkemiddelaktører og FoUI-institusjoner og ett møte med næringsliv og andre interesseorganisasjoner.

 • Landene i nord går sammen om forskning på sirkulær bioøkonomi

  14.03.2022

  Norge, Finland, Sverige, Tyskland og Canada lyser sammen ut 7 millioner euro til forskning på bruk av biomasseressurser fra skogen.

 • Side 2 av 3
 • Side 2 av 3