Batterier

Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsombatteriverdikjede, som spenner fra bærekraftig mineralutvinning til resirkulering av batterier. Norge skal være et attraktivt vertsland for lønnsomaktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke seg de store batteriinvesteringene og gigafabrikkene.

Batteri

Markedsmuligheter

Batterier anses som en kjerneteknologi for omstillingen til fornybar energi, særlig i transportsektoren. Batterier er også relevante for andre formål, som for stabilisering av strømnett, energiforsyning og energilagring. Fremveksten av en europeisk batteriindustri drives frem av EUs målsetting om strategisk autonomi og ambisjonen om å bringe batteriproduksjonen nærmere europeisk bilproduksjon. Globalt har etterspørselen etter batterier nær tredoblet seg siden 2018. Likevel er det ventet kraftig vekst i tiden fremover, og en rekke analysebyråer anslår en mangedobling av samlet global etterspørsel etter batterikapasitet frem mot 2030.

Verdikjeden for batterier består av mineraler, raffinerte aktive materialer, battericeller, batteripakker og resirkulering. Norge er en stor eksportør av flere av de relevante materialene som benyttes i batterier, og vi har også mineralressurser og god tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser. Det gir Norge gode forutsetninger for å være vertskap for en helhetlig batteriverdikjede og produsere battericeller med relativt lave klima- og miljøfotavtrykk, i global målestokk.

Utfordringer

Den raske utviklingen setter press på verdikjedenes evne til å levere i henhold til forventninger til bærekraft og krever mobilisering av kapital og kompetanse. Bygging av fabrikker for batterimaterialer og battericeller innebærer investeringer med lange tidshorisonter og er kapitalintensivt. Slike investeringer innebærer også teknologisk og kommersiell risiko som følge av rask utvikling av produkter og prosesser.

En fullskala batterifabrikk har som regel svært stor kapasitet, med kontinuerlig døgnproduksjon. Fabrikker for batterimaterialer og battericelleproduksjon, som bygges i Norge, vil ha et betydelig kraftbehov, og potensielt behøve forsterkninger i strømnettet. Nye fabrikker vil ha behov for næringsareal, effektive løsninger for godstransport og høykompetent arbeidskraft. Dette kan samlet sett være en utfordring med hensyn til å tiltrekke seg store etableringer på området. Utvikling av batteriverdikjeden vil også medføre behov for omskolering av arbeidskraft og nye utdanningsløp, med et kollektivt løft for etter- og videreutdanning. Ovennevnte utfordringer er noe vi deler med mange europeiske land.

I handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia (TCA) settes det klare begrensninger i bruk av innsatsmateriale fra tredjeland for at en ferdigvare kan defineres som å ha opprinnelse i EU eller Storbritannia, og dermed være berettiget tollfri handel mellom de to områdene. Norge defineres som tredjeland, noe som gir konkrete utfordringer ifm. norskproduserte batterier brukt i elbiler som skal eksporteres mellom EU og Storbritannia. Regjeringen arbeider opp mot EU og Storbritannia med å finne en løsning på denne utfordringen.

 

Les mer om batterier fra side 74 i veikartet.