Bosnia-Hercegovina - frihandelsavtale

Undertegning av avtalen: 24. juni 2013 i Trondheim
Ikrafttredelse: 1. januar 2015

Generelt om avtalen
Frihandelsavtalen mellom EFTA og Bosnia-Hercegovina omfatter handel med industrivarer, herunder fisk og andre marine produkter, bearbeidede landbruksvarer, handel og bærekraftig utvikling, betalinger og overføringer, konkurransespørsmål og immaterielle rettigheter. Videre inneholder avtalen overordnede bestemmelser om investeringer, offentlige anskaffelser og tjenester.

Det er også inngått egne avtaler mellom hver av EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina om handel med landbruks­produkter som inngår i avtalegrunnlaget som oppretter frihandelsområdet mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina. Landbruksavtalen mellom Norge og Bosnia-Hercegovina vil tre i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

Avtalen gir Norge forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Alle industrivarer og fisk, med unntak for 10 fiskelinjer hvor Norge ikke har eksportinteresser, innrømmes nulltoll. For varer Bosnia-Hercegovina anser som sensitive vil dette skje etter en nedtrappingsperiode. Kapittelet i avtalen om bærekraftig utvikling er identisk med EFTAs modellkapittel. Avtalen inneholder forbud mot bruk av antidumpingtiltak, noe som er prinsipielt viktig for Norge.

Industrivarer
EFTA-statene har forpliktet seg til å avvikle all importtoll på industrivarer og avgifter med tilsvarende virkning fra avtalens ikrafttredelse. For Bosnia-Hercegovina vil importtollen avvikles etter en nedtrappingsperiode for varer de anser som sensitive i henhold til vedlegg IV.  

Fisk og marine produkter
EFTA oppnådde et godt resultat for fisk og sjømat i frihandelsavtalen med Bosnia-Hercegovina og avtalen kan bidra til at Bosnia-Hercegovinas betydning som marked for norsk fisk kan øke.

I avtalens vedlegg III har EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina forpliktet seg til å avskaffe i hovedsak all toll på handel med fisk og andre marine produkter innen 1. januar 2018. 10 tollinjer hvor Norge ikke har eksportinteresser er unntatt tolleliminering.  

Landbruksvarer
Handel med ubearbeidede landbruksvarer omfattes av den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Bosnia-Hercegovina. De bilaterale landbruksavtalene utgjør, sammen med frihandelsavtalen, frihandelsområdet som etableres mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina.

Frihandelsavtalen omfatter bearbeidede landbruksprodukter som spesifisert i vedlegg II. EFTA-statene skal gi Bosnia-Hercegovina de samme tollreduksjoner de har gitt EU, mens Bosnia-Hercegovina skal gi tollreduksjoner til EFTA-statene i henhold til tabell 2 i vedlegg II. Norge viderefører dagens system med råvarepriskompensasjon overfor Bosnia-Hercegovina.

Tjenester
Avtalen inneholder en utviklingsklausul for tjenestehandel. Dersom en avtalepart inngår en frihandelsavtale med en tredjepart som inneholder bestemmelser som gir bedre betingelser for tjenestehandelen enn det partene til denne avtalen får, skal denne parten gis mulighet til å forhandle om tilsvarende behandling.

Investeringer
Partene skal legge til rette for å skape stabile, rettferdige og transparente betingelser for investorer som ønsker å investere innenfor partenes territorium. Partene er enige om ikke å oppmuntre til økte investeringer ved å lempe på standardene for helse, sikkerhet og miljø.

Immaterielle rettigheter
Avtalen gir høy beskyttelse av immaterielle rettigheter i tråd med norsk- og bosnisk lovgivning.

Forhandlingsresultatet innebærer på flere områder, som for eksempel patenter, industridesign og håndheving, et sterkere beskyttelsesnivå for immaterielle rettigheter enn det som følger av WTOs avtale om immaterielle rettigheter (TRIPS). Bestemmelsene om immaterielle rettigheter er nedfelt i vedlegg VII.

Offentlige anskaffelser
Partene forplikter seg til å gjøre sine lover og reguleringer om offentlige anskaffelser offentlig tilgjengelig. Dette gjelder også internasjonale avtaler som kan tenkes å påvirke innkjøpsmarkedene.

For å sikre EFTA-statene behandling på nivå med andre som inngår frihandelsavtaler med Bosnia-Hercegovina, har partene forpliktet seg til å starte forhandlinger med sikte på å gi samme vilkår som for andre handelspartnere dersom en av frihandelsavtalens parter krever det.

Konkurranse
Avtalen fastsetter at konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling, som har som formål eller er egnet til å vri konkurransen og som kan påvirke samhandelen mellom avtalepartene, er i strid med avtalen.

Tvisteløsning
Avtalen inneholder bestemmelser om tvisteløsning ved tvister om tolkningen av partenes rettigheter og forpliktelser etter avtalen. Etter at tvistepartene har avholdt konsultasjoner er det gitt adgang til voldgift.

Konsultasjoner mellom partene
Den blandede komité er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Komiteen skal forvalte gjennomføringen av avtalen og påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser.

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Bosnia-Hercegovina om gjennomføringen av frihandelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Bosnia-Hercegovina, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt frihandelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Bosnia-Hercegovina.

Lenke til EFTAs nettsider om Bosnia-Hercegovina.