Chile - frihandelsavtale

Undertegning av avtalen: 26. juni 2003 i Kristiansand
Ikrafttredelse: 1. desember 2004

Generelt om avtalen
Foruten handel med industrivarer og fiskeprodukter, inkluderer frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Chile forpliktelser for handel med tjenester og etableringer, immaterielle rettigheter, offentlige anskaffelser og samarbeid på konkurranseområdet.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Chile. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Det norske kommersielle nærværet i Chile har økt betydelig de siste årene. Fiskeoppdrett, skogsindustri, vannkraft og sjøtransport er næringer hvor norske selskaper er involverte.

Fra frihandelsavtalens ikrafttredelse skal alle forbud og tiltak med tilsvarende virkning på import og eksport avvikles, med ett unntak for Chile (importrestriksjoner for brukte kjøretøyer se vedlegg VII). 

Industrivarer
EFTA-statene avviklet all toll for industrivarer ved avtalens ikrafttredelse, mens Chile har gradvis nedtrapping for sensitive industrivarer i henhold til nedtrappingslisten i vedlegg VI. Chile nedtrapper ikke toll for alle industrivarer, for eksempel er viktige industrivarer som flere metallprodukter og maskiner foreløpig unntatt fra nedtrapping, men avtalen åpner for at partene skal forhandle om dette senere, det vil si i forbindelse med møter i Den blandete komité. I vedlegg VII forbeholder Chile seg retten til å opprettholde importrestriksjoner for brukte kjøretøy.  

Fisk og marine produkter
I avtalen har EFTA-statene og Chile forpliktet seg til å avskaffe all toll på fisk og andre marine produkter fra avtalens ikrafttredelse (artikkel 7c og vedlegg V). Sveits og Liechtenstein kan opprettholde importkontroll for enkelte produktslag med opprinnelse i Chile.

Landbruksvarer
Handelen med ubearbeidede landbruksvarer er regulert i den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Chile. Avtalen gir Chile tollfri adgang til det norske markedet for en rekke planter og plantedeler, frukt og grønnsaker, blomster, bearbeidede landbruksvarer av frukt og grønnsaker, tobakk, samt vin og andre drikkevarer. Chile gir Norge tollfri adgang for blant annet 200 tonn ost og enkelte grønnsaker. Partene har forpliktet seg til å foreta en vurdering av mulighetene for å utvikle handelen med landbruksvarer i løpet av to år.

EFTA-statene har under visse forutsetninger forpliktet seg til å ikke gi Chile en dårligere behandling enn EU når det gjelder handel med bearbeidede landbruksvarer (artikkel 7b og vedlegg IV). Chile har under visse forutsetninger forpliktet seg til å tilstå EFTA-statene den samme behandling som EFTA-statene tilstår Chile.

Tjenester
Avtalen gir forpliktelser om handel med tjenester som innebærer at partene har bundet seg til å ikke innføre nye handelsrestriksjoner eller diskriminerende tiltak for en rekke tjenester, herunder skipsfart (se kapittel 3(1), artiklene 22 til 45 og vedleggene VIII til XI).

Bestemmelsene er i stor grad basert på definisjonene og prinsippene i WTOs avtale om handel med tjenester (GATS). Avtalen går lengre i å åpne markedene for handel med tjenester enn det som følger av GATS, spesielt hva gjelder EFTA-statenes markedsadgang til Chile.

Etableringer
Formålet med kapittelet om etableringer er å forbedre investeringsadgangen og hindre diskriminering (artikkel 32-37). EFTA-statene og Chile garanterer hverandre nasjonal behandling for etableringer med de forbehold som er tatt inn i en liste over spesifikke forbehold (se tillegg 1-7 til vedlegg X). 

Konkurranse
Konkurransekapittelet er utarbeidet slik at partene skal anvende sin nasjonale konkurranselovgivning for å hindre atferd som begrenser konkurransen og undergraver avtalens målsetning om frihandel (artiklene 72 til 80).

Kapittelet om konkurranse behandler hovedsakelig samarbeid, notifikasjoner, konsultasjoner og utveksling av ikke-konfidensiell informasjon mellom partenes konkurransemyndigheter. Avtalen påpeker også at konsultasjoner kan finne sted når viktige interesser i Chile eller i en EFTA-stat kan bli skadelidende. Konsultasjonene påvirker ikke konkurransemyndighetenes suverene beslutningsadgang.

Offentlige anskaffelser
Partene har forpliktet seg til å gi hverandre ikke-diskriminerende adgang til markeder for offentlige anskaffelser for både varer og tjenester. Partene forplikter seg dermed til å sikre hverandres leverandører konkurranse på like vilkår (artiklene 47 til 71 og vedleggene XIII og XIV). Avtalen gjelder for både nasjonale og lokale myndigheter.

Dekningsområdet i kapittelet tilsvarer i hovedsak WTO-avtalen om offentlige anskaffelser, GPA-avtalen. Avtalen gir norsk næringsliv rett til å konkurrere om anbud i Chile og chilensk industri har muligheten til å konkurrere i EFTA-statene.

Immaterielle rettigheter
Avtalen gir bestemmelser om vern av immaterielle rettigheter (artikkel 46 og vedlegg XII).

Tvisteløsning
Avtalen innholder en tvisteløsningsmekanisme for tvister som ikke kan løses mellom partene i Den blandede komité. Bestemmelsene om tvisteløsning er nedfelt i artikkel 87 til 97 og vedlegg XVII.

Konsultasjoner mellom partene (Den blandede komité)
Den blandede komité skal forvalte gjennomføringen av avtalen (artikkel 85 og 86 samt vedleggene XV og XVI) og påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser. Komiteen er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Chile og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år.

Den blandede komité beslutter blant annet endringer i artikler, nye tillegg til avtalen og endring/erstatning av vedlegg. Klikk her for å lese om komiteens beslutninger.

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Chile om gjennomføringen av handelsavtalen. Bedrifter og andre interessente oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt handelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Chile.

Les mer om avtalen på EFTAs nettsider om Chile.