Colombia - frihandelsavtale

Undertegning av avtalen: 25. november 2008 i Genève
Ikrafttredelse: 1. september 2014

Generelt om avtalen
Frihandelsavtalen med Colombia er en omfattende avtale som omfatter handel med varer, handel med tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, offentlige anskaffelser, konkurranse, tvisteløsning og teknisk bistand.

I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Colombia. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

Frihandelsavtalen gir Norge betydelig forbedret markedsadgang for industrivarer, inkludert fisk. For de viktigste norske eksportvarene innrømmer Colombia full eliminering av toll fra første dag etter at frihandelsavtalen trer i kraft. Avtalen gir gode betingelser for norsk eksport av tjenester, som får bedre betingelser enn med WTOs avtale om handel med tjenester (GATS). I frihandelsavtalens fortalebestemmelser bekrefter partene blant annet sitt engasjement og respekt for miljø, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, herunder prinsippene i konvensjoner som partene har tiltrådt under Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Industrivarer
Avtalen gir med få unntak full eliminering av toll for handel med industrivarer fra avtalens ikrafttredelse. Frihandelsavtalen er asymmetrisk fordi Colombia vil fjerner tollsatser for sine sensitive industrivarer etter en avtalefestet periode på henholdsvis fire og ni år, mens EFTA-statene binder seg til å avvikle all toll for industrivarer fra avtalens ikrafttredelse. Vedlegg VIII inneholder Colombias nedtrappingsliste for industrivarer.

Fisk og marine produkter
I avtalen har EFTA-statene og Colombia forpliktet seg til å avskaffe toll på fisk og marine produkter fra avtalens ikrafttredelse, med visse unntak (se artikkel 2.6 og vedlegg IV). Sveits og Liechtenstein kan opprettholde importkontroll for enkelte produktslag med opprinnelse i Colombia.

Landbruksvarer
Handel med ubearbeidede landbruksvarer omfattes av den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Colombia. De bilaterale landbruksavtalene utgjør, sammen med frihandelsavtalen, frihandelsområdet som etableres mellom EFTA-statene og Colombia. Ved avtalens iverksettelse opphører GSP-ordningen Norge har med Colombia. Colombia får imidlertid bedre adgang for landbruksvarer gjennom avtalen enn de hadde med GSP-ordningen.

EFTA-statene og Colombia gir tollkonsesjoner for bearbeidede landbruksvarer slik det fremgår av avtalens vedlegg III. EFTA-statene har forpliktet seg til å ikke gi Colombia dårligere behandling enn det de ga EU 1. januar 2008 for bearbeidede landbruksvarer. Partene forplikter seg i avtalen til å avstå fra bruk av eksportsubsidier for landbruksvarer.  

Tjenester
Avtalens forpliktelser for handel med tjenester reflekterer regelutviklingen hos partene etter at deres WTO-forpliktelser ble inngått. Avtalen går lenger i å åpne markedene for handel med tjenester enn det som følger av GATS, og i sine spesifikke forpliktelser har Colombia bundet seg utover sine WTO-forpliktelser for blant annet skipsfart, telekommunikasjon, forsikringstjenester, miljøtjenester, bygg- og anleggstjenester og en rekke forretningstjenester, herunder ingeniørtjenester.

Investeringer
Formålet med investeringskapitlet (kapittel 5) er å oppnå vesentlig samme regulering for investeringer i varesektoren som for investeringer i tjenestesektoren, og kapitlet gjelder for investeringer som ikke er dekket av frihandelsavtalens kapittel om handel med tjenester. EFTA-statene og Colombia garanterer hverandre nasjonal behandling for investeringer, med de forbehold som er tatt inn i reservasjonslistene i vedlegg XVIII.  Partene forplikter seg til å tillate personer fra den andre parten, og nøkkelpersonell ansatt av en person fra den andre parten og deres ektefelle og barn, midlertidig tilgang til og opphold i sitt territorium innenfor rammen av sine lover og reguleringer. I kapitlet fastslås det at en part i utgangspunktet ikke skal anvende restriksjoner på løpende transaksjoner og kapitalbevegelser relatert til kommersiell tilstedeværelse som reguleres av kapittelet.

Immaterielle rettigheter
Forhandlingene med Colombia ble ført i samsvar med prinsippet om at de fattigste landene ikke skal påtvinges forpliktelser som innskrenker deres handlingsrom etter TRIPS-avtalen når det gjelder patentbeskyttelse, beskyttelse av fortrolig testdata og plantesortsbeskyttelse. Colombia har en velutviklet nasjonal lovgivning om immaterielle rettigheter og har påtatt seg omfattende internasjonale forpliktelser som går ut over WTO-avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS). Frihandelsavtalen gir på spesifikke områder bedre beskyttelse enn TRIPS-avtalen og inneholder bestemmelser om håndheving av immaterielle rettigheter.

Kapitlet inneholder bestemmelser om forholdet til konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) og urfolks og lokalsamfunns tradisjonelle kunnskap. Her gjentas prinsippet i CBD om at statene har suverene rettigheter over genetiske ressurser i eget territorium, og at det kan kreves samtykke for tilgang til slike ressurser. 

Offentlige anskaffelser
Colombia er ikke tilsluttet WTOs plurilaterale avtale om offentlige anskaffelser (GPA), mens samtlige EFTA-stater er tilsluttet denne avtalen. Dette innebærer at Colombia ikke hadde noen bindende forpliktelser for offentlige anskaffelser overfor EFTA-statene før frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Colombia.

Frihandelsavtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser er basert på den reviderte WTO-avtaleteksten om offentlige anskaffelser fra 2006. Frihandelsavtalens regler gir garantier om åpenhet og reell konkurranse for offentlige anbudskonkurranser. EFTA-statene gir Colombia de vilkår som EFTA-statene har i GPA-avtalen, mens Colombia gir et parallelt forpliktelsesnivå til EFTA-statene, både med hensyn til hvilke institusjoner som er omfattet, terskelverdier og unntak. 

Konkurranse
Bestemmelsene i konkurransekapitlet forplikter partene til å bruke sitt konkurranseregelverk for å forhindre samarbeid mellom foretak som begrenser konkurransen eller misbruker sin dominerende markedsposisjon. Partene er forpliktet til å håndheve sine konkurranseregler på en ikke-diskriminerende måte og i samsvar med prinsippene om åpenhet og rettssikkerhet i prosessen. Partene kan kreve konsultasjoner i Den blandede komité, men kapitlet om konkurranse er unntatt fra reglene om tvisteløsning.

Tvisteløsning
Avtalen tar sikte på å etablere en relativt omfattende og effektiv tvisteløsningsmekanisme dersom det oppstår tvister mellom partene. Bestemmelsene om dette finnes i kapittel 12 i avtalen.

Konsultasjoner mellom partene
Den blandede komité er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Colombia og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Komiteen skal forvalte gjennomføringen av avtalen og påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser. Bestemmelser om Den blandede komité finnes i kapittel 11.

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Colombia om gjennomføringen av frihandelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Colombia, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt frihandelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Colombia.

Lenke til EFTAs nettsider om Colombia.