Gulf Cooperation Council (GCC) - frihandelsavtale

Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia

Undertegning: 22. juni 2009 på Hamar
Ikrafttredelse: 1. juli 2014

Generelt om avtalen
Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (Gulf Cooperation Council - GCC) består av Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia. Handelsavtalen mellom EFTA-statene og GCCs medlemsland omfatter handel med varer, handel med tjenester, konkurranse, immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser.

Frihandelsavtalen med GCC trådte i kraft 1. juli 2014, men det har i den senere tid fremkommet rapporter om at avtalen ikke er fullstendig implementert i GCC-landene og at det ilegges toll på varer importert fra EFTA-landene. EFTA og GCC har igangsatt en prosess for å sikre at avtalen snarest blir implementert og håndhevet i GCC.   

Avtalen gir Norge forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Handelsavtalen innebærer at Norge får frihandel for praktisk talt alle varer som Norge eksporterer til GCC fra første dag etter at handelsavtalen trer i kraft. Avtalen gir bedre betingelser for norsk tjenesteeksport enn WTOs avtale om handel med tjenester (GATS) gir, eksempelvis innen skipsfart og sjøforsikring. I handelsavtalens fortalebestemmelser bekrefter partene blant annet sitt engasjement og respekt for miljøhensyn, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter.

I tilknytning til handelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med GCC. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

Industrivarer
Norske tradisjonelle industrivarer som eksporteres til GCC møter i dag jevnt over fem prosent toll (for eksempel for maskiner, utstyr, metaller og kunstgjødsel). Handelsavtalen innebærer at GCC vil fjerne toll på mer enn 99 prosent av alle industrivarer umiddelbart ved avtalens ikrafttredelse.

Dette er imidlertid en asymmetrisk avtale fordi GCC for et fåtall sensitive varer først vil fjerne sine tollsatser etter en avtalefestet periode på fem år, mens EFTA-statene binder seg til å avvikle all industrivaretoll fra avtalens ikrafttredelse.

Avtalens vedlegg VI foreskriver hvordan GCC skal behandle sine sensitive varer i henhold til tre kategorier:

  • For varer i kategori B, blant annet glyserol, gelatin og noen skinnprodukter, skal toll elimineres fem år etter avtalens ikrafttredelse. I alt dreier dette seg om 37 varer.
  • Varer i kategori X, blant annet brukte bildekk, rå huder og skinn av svin og garvete svinelær, er unntatt fra avtalens virkeområde. I alt dreier dette seg om 11 varer.
  • Varer i kategori P, blant annet asbest og varer av asbestsement, er gjenstand for importforbud til GCC. I alt dreier dette seg om 7 varer. 

Fisk og marine produkter
Fisk og sjømat sin andel av norsk eksport til GCC var i 2013 på omtrent 3 prosent og beløp seg til 225 millioner kroner. GCC regnes ikke som et viktig marked for norsk fisk og sjømat, likevel har eksporten av denne varegruppen mer enn tredoblet seg de siste 5 år.

I dag har GCC tollsatser på import av fisk og sjømat fra fem, ned til null prosent.

I avtalens vedlegg V har EFTA-statene og GCC forpliktet seg til å avskaffe all toll på handel med fisk og andre marine produkter fra avtalens ikrafttredelse med unntak av hval og noen fiskeoljeprodukter. For sistnevnte vil toll elimineres fem år etter at avtalen har trådt i kraft.

Landbruksvarer
Handelsavtalen omfatter bearbeidede landbruksprodukter slik det fremgår av avtalens vedlegg III. Vedlegg III innebærer at EFTA-statene og GCC gir tollkonsesjoner for bearbeidede landbruksvarer i henhold til varelistene i vedlegget. For Norges del innebærer handelsavtalen samme tollreduksjoner som Norge allerede har til EU for blant annet frisk, tørket og hermetisert frukt og grønnsaker, fruktsafter, nøtter, mais, sukkerholdige produkter og matolje og matoljeprodukter.

Handelen med ubearbeidede landbruksvarer er ikke regulert gjennom EFTA-samarbeidet. Det er derfor fremforhandlet bilaterale landbruksavtaler mellom GCC og hver av EFTA-statene om handel med slike varer.

Landbruksavtalen mellom Norge og GCC inneholder lister over tollkonsesjoner fra norsk og GCCs side. I samsvar med bestemmelsene i den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og GCC gjelder opprinnelsesreglene i handelsavtalen mellom EFTA-statene og GCC også for varene omfattet av den bilaterale landbruksavtalen. Avtalen inneholder klausul som forplikter partene, innenfor deres respektive landbrukspolitikk, til å søke å oppnå ytterligere tollreduksjoner for handelen med landbruksvarer.

Tjenester
Avtalens bestemmelser om handel med tjenester bygger på WTOs avtale om handel med tjenester (”General Agreement on Trade in Services”; GATS). Kapittelet bygger på prinsippet om at partene forpliktelser seg til bestemte minstevilkår om markedsadgang og ikke-diskriminering og partenes har forpliktet seg til å gi bedre vilkår enn i WTO på en rekke områder, blant annet med hensyn til etableringer, skipstransport og sjøforsikring. GCC er et viktig marked for norsk skipsfart.

Av et sidebrev til handelsavtalen fremgår at De forente arabiske emirater unntar energisektoren fra handelsavtalen. Årsaken er at energisektoren i henhold til landets konstitusjon ikke ligger under de føderale myndigheter, men er underlagt den enkelte delstat.

Investeringer
Handelsavtalen har ikke materielle bestemmelser om investeringer, men handelsavtalen gir mandat om at partene skal ta opp forhandlinger om etableringer to år etter handelsavtalens ikrafttredelse. Avtalen om dette mandatet fremgår av brev.

Beskyttelse av immaterielle rettigheter
Bestemmelsene sikrer ikke-diskriminerende vilkår for beskyttelse av immaterielle rettigheter og er på nivå med WTO-avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS).

Konkurranse
Avtalen forplikter partene til å ha konkurranselovgivning som omfatter forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende markedsstilling, samt tilsyn med foretakssammenslutninger. EFTA-statene og GCCs medlemsland har anledning til å bringe saker som angår konkurransekapittelets bestemmelser for Den blandede komité.

Offentlige anskaffelser
Handelsavtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser gir garantier om åpenhet og reell konkurranse for offentlige anbudskonkurranser og fremgår i handelsavtalens kapittel 6. De spesifikke vilkår som gjelder fremgår av vedlegg XIII og vedlegg XIV.

Handelsavtalen innebærer at EFTA-statene gir GCCs medlemsland de vilkårene som EFTA-statene allerede har bundet seg til i WTO, mens GCCs medlemsland har et varierende forpliktelsesnivå som reflekterer hvor langt de respektive GCC medlemslandene har åpnet for internasjonal anbudskonkurranse for offentlige anskaffelser. Terskelverdiene for Bahrain, De forente arabiske emirater, og Oman ligger på nivå med EFTA-statenes. Terskelverdiene for Kuwait og Qatar ligger over de verdiene som EFTA-statene har, men ikke for bygg og anlegg, som regnes som blant de mest kommersielt betydningsfulle områdene for offentlige anskaffelser.

Av hensynet til industriell utvikling og diversifisering av økonomien i enkelte av GCCs medlemsland var det viktig for GCC å ha mulighet til i en overgangsperiode å gi preferanser til nasjonal industri. Man kom derfor til enighet om at GCC, i en overgangsperiode på 10 år etter handelsavtalen trer i kraft, kan gi nasjonale tilbydere en prisfordel på inntil 10 prosent (se avtalens artikkel 6.25).

For å sikre EFTA-statene behandling på nivå med andre som inngår handelsavtaler med GCCs medlemsland, har partene forpliktet seg til å starte forhandlinger med sikte på å gi samme vilkår som for andre handelspartnere dersom en av handelsavtalens parter krever det.

Tvisteløsning
Ettersom samtlige GCC-medlemsland og samtlige EFTA-stater er WTO-medlemmer kan det tenkes situasjoner der samme sak kunne vært reist i både WTO og under handelsavtalen. For å unngå at samme sak blir gjort til gjenstand for tvisteløsning både i WTO og under handelsavtalen, slår avtalen fast at klager kan velge hvilket forum tvisten skal løses i, samt at valg av tvisteløsningsforum er endelig og avskjærer behandling i det annet forum.

Tvister skal først søkes løst gjennom konsultasjoner i Den blandede komité eller bilateralt dersom en av tvistepartene ønsker det. Dersom partene i tvisten ikke kommer til enighet innen 60 dager, eller 30 dager i hastesaker, kan partene bringe saken inn for et voldgiftspanel.

Voldgiftspanelet skal så fremlegge en endelig rapport for tvistepartene, i utgangpunktet innen 30 dager etter at den innledende rapporten er fremlagt. Voldgiftspanelets avgjørelse er bindende, endelig og kan ikke påankes.

Konsultasjoner mellom partene (Den blandede komité)
Den blandende komité skal bestå av representanter fra hvert av EFTA-statene og hvert av GCCs medlemsland. Komiteen skal normalt møtes hvert annet år. Komiteens kan treffe beslutninger om eventuelle endringer i avtalens vedlegg eller tillegg og beslutte at det skal innledes forhandlinger på områder som ikke er dekket av avtalen, eller som komiteen er enig om å videreutvikle. Den blandede komité er også konsultasjonsorgan i handelstvister.

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med GCC om gjennomføringen av handelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med GCC, oppfordres til å  gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt handelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og GCC.

Lenke til EFTAs nettsider om Gulf Cooperation Council (GCC).