Indonesia - frihandelsavtale

Frihandelsavtale med Indonesia – fordeler for norsk næringsliv

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Indonesia ble undertegnet i Jakarta, Indonesia, 16. desember 2018. Les hele avtaleteksten her.

  • 80 prosent av norske varer kan eksporteres tollfritt inn til Indonesia når avtalen trer i kraft. Det vil bli gradvis nedtrapping av toll for øvrige varer, som starter fra dag én, slik at om lag 99 prosent av norsk eksport får nulltoll 12 år etter avtalens ikrafttredelse.
  • Avtalens bestemmelser om ikke-tariffere handelshindre, inkludert veterinære- og plantesanitære tiltak, tekniske handelshindre, kvantitative restriksjoner, importlisensprosedyrer, handelsfasilitering og andre tollspørsmål, gir samlet sett økt forutsigbarhet for norsk eksport.
  • Avtalen gir forutsigbare rammevilkår for norske tjenesteytere og investorer med mulighet for majoritetseierskap i en rekke tjenestesektorer, inkludert for energirelaterte tjenester og telekommunikasjon. Det tillates 100 prosent eierskap for investeringer i sektorer som olje og gass og fiskeoppdrett.

Handel med varer og relaterte tema

Markedsadgang – Indonesias tollkonsesjoner

80 prosent av norske varer kan eksporteres tollfritt inn til Indonesia når avtalen trer i kraft. Det vil bli gradvis nedtrapping av toll for øvrige varer, som starter fra dag én, slik at om lag 99 prosent av norsk eksport får nulltoll 12 år etter avtalens ikrafttredelse.

Av Norges 20 største eksportprodukter får 16 nulltoll fra dag én etter avtalens ikrafttredelse, resten etter fem eller ni år. For handel med sjømat, vil de viktigste produktene få nulltoll senest 9 år etter ikrafttreden.

Eksempler på toll i Indonesia før og etter avtalens ikrafttredelse

Vare

Toll før avtalen

Toll under avtalen

Olje og gass

5 prosent på en rekke produkter

Tollfri adgang for alle produkter fra dag én etter avtalens ikrafttredelse

Gjødsel

5 prosent

Tollfri adgang fra dag én etter avtalens ikrafttredelse

Utstyr til boremaskiner/boremaskiner

5 prosent

Tollfri adgang fra dag én etter avtalens ikrafttredelse

Gassturbiner

5 prosent

Tollfri adgang fra dag én etter avtalens ikrafttredelse

Motorer

1,5 prosent

Tollfri adgang fra dag én etter avtalens ikrafttredelse

Andre type motorer

1,5 prosent

Tollfri adgang fra dag én etter avtalens ikrafttredelse

Kunstig grafitt – karbonholdig masse til fôring i ovner

1,5 prosent

Tollfri adgang fra dag én etter avtalens ikrafttredelse

Dumpere konstruert for bruk utenfor veinettet

5 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll 5 år etter avtalens ikrafttredelse

Rør av jern og stål

5 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll 5 år etter avtalens ikrafttredelse

Kompasser og instrumenter for navigering

1,5 prosent

Tollfri adgang fra dag én etter avtalens ikrafttredelse

Kjemiske stoffer: (grunnstoffer, uorganiske)

1,5 prosent

Tollfri adgang fra dag én etter avtalens ikrafttredelse

Verktøy til borerigger

1,5 prosent

Tollfri adgang fra dag én etter avtalens ikrafttredelse

Organiske kjemikalier

1,5 prosent

Tollfri adgang fra dag én etter avtalens ikrafttredelse

Elektriske motorer og generatorer

10 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll 9 år etter avtalens ikrafttredelse

Optiske fiberkabler

10-13 prosent på en rekke kabler

For enkelte produkter er det tollfri adgang fra dag én etter avtalens ikrafttredelse og for andre produkter er det gradvis nedtrapping, med nulltoll 9 år etter avtalens ikrafttredelse

Sukkervarer

15–20 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll etter hhv. 9 eller år etter avtalens ikrafttredelse

Sjokolade

15 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll etter hhv. 9 eller år etter avtalens ikrafttredelse

Bakervarer, inkl. knekkebrød

20 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll etter hhv. 9 eller år etter avtalens ikrafttredelse

Kosttilskudd

5 prosent

Tollfri adgang fra dag én etter avtalens ikrafttredelse

Vann

5–10 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll 5 år etter avtalens ikrafttredelse

Fôr til kjæledyr

5 prosent

Tollfri adgang fra dag én etter avtalens ikrafttredelse

Fryst makrell

5 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll 9 år etter avtalens ikrafttredelse

Fersk og fryst hel laks

5 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll 9 år etter avtalens ikrafttredelse

Fersk og fryst hel ørret

5 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll 9 år etter avtalens ikrafttredelse

Snøkrabbe

5 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll 12 år etter avtalens ikrafttredelse

Fersk filet av laks

10 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll 12 år etter avtalens ikrafttredelse

Sild

5 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll 12 år etter avtalens ikrafttredelse

Torsk

5 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll 12 år etter avtalens ikrafttredelse

Fiskeolje

5 prosent

Gradvis nedtrapping, nulltoll 12 år etter avtalens ikrafttredelse

Ikke-tariffære handelshindringer

Mange eksportører opplever til dels store utfordringer når de skal eksportere til Indonesia på grunn av svært byrdefylte og byråkratiske prosesser som involverer importlisenser og andre ikke-tariffære handelshindre. Dette blir av mange eksportører ofte nevnt som et større problem for eksporten enn toll. I bestemmelsene i frihandelsavtalen har de prosessuelle bestemmelsene rundt utstedelsen av importlisenser blitt tydeligere: det blir nå lettere og tydeligere når det er mulig for en økonomisk operatør å anke avgjørelser som er tatt, det er klargjort at både en anke og ev. avslag på anken skal begrunnes skriftlig. Det etableres også en forpliktelse om informasjonsutveksling om importlisensieringskrav og kontaktpunkter mellom partene for å lette kommunikasjon rundt disse spørsmålene. Partenes forpliktelser under WTO hva gjelder dette punktet tydeliggjøres også.

Når det gjelder kvantitative restriksjoner, der eksportører også opplever utfordringer i Indonesia, er det blitt etablert et krav om at partene som anvender disse skal ha som mål å avslutte disse innen det er gått tre år, og at anvendelsen av eventuelle restriksjoner skal være ikke-diskriminerende og ikke ha en handelshindrende effekt.

Opprinnelsesregler

Nedsatt toll for eksport av varer fra Norge til Indonesia, gis kun for varer som har norsk opprinnelse. Reglene for at en vare skal få norsk opprinnelse, fastsettes i avtalen. Det tjener norsk eksport å ha liberale opprinnelsesregler. Dette medfører at innsatsfaktorer fra andre land kan benyttes, men sluttproduktet anses likevel som norsk og vil kunne nyte godt av tollettelsene som følger av frihandelsavtalen.

CEPA fastsetter liberale listeregler for industrivarer og sjømat. Avtalen innebærer at norske produsenter kan benytte en betydelig grad av utenlandske innsatsvarer uten å miste tollpreferansene som følger av avtalen.

Generelt sikrer opprinnelsesreglene at norske eksportører får regler som ligner på de vi har i andre EFTA-avtaler. En av forskjellene, som fører til mer liberale regler, er at eksportører slipper å benytte opprinnelsessertifikater, som EUR.1. Eksportører trenger kun til å bruke opprinnelseserklæringer, som alle eksportører kan utstede uten verdigrenser, og godkjente eksportører slipper også å signere erklæringene.

Handelsfasilitering

Avtalen innebærer forbedringer i administrative prosedyrer for eksportører og importører som letter handel med varer gjennom handelsfasiliteringens prinsipper for åpenhet, forenkling, rettssikkerhet og samarbeid. Dette oppnås for eksempel gjennom partenes forpliktelse til å offentliggjøre relevante lover og forskrifter på internett, så langt som praktisk mulig på engelsk, samt å gi næringslivet mulighet for forhåndsuttalelser om emner som klassifisering, tollverdi og opprinnelsesregler. Videre kan det nevnes at partene ikke lengre kan kreve legalisering av kommersielle dokumenter i forbindelse med import.

SPS

Frihandelsavtalen inneholder forpliktelser som regulerer helse- og hygieniske forhold ved handel med sjømatvarer og landbruksvarer.

Generelt skal importkontrollen av matvarer, inkludert sjømat, være risikobasert, dvs. at alminnelige risikovurderinger knyttet til det enkelte produkts egenskaper skal legges til grunn, f.eks. at ferskt kjøtt og fisk i utgangspunktet representerer en større risiko enn bearbeidede varer. Avtalen fastslår at godkjennelse av bedrifter og produkter i eksportlandet skal baseres på revisjonskontroll av de respektive mattilsyn, og ikke være avhengig av individuell inspeksjon og kontroll av den enkelte bedrift og det enkelte produkt. 

Avtalen innebærer at det legges opp til effektiv grensekontroll for å sikre at varer ikke forringes på grensen og at de kommer raskt ut på markedet. Dette innebærer bl.a. at der det bare foretas stikkprøvekontroller uten konkrete mistanker om at det er noe i veien med varene, skal varer slippes ut på markedet før resultatet av analyser foreligger. Ved positive funn må imidlertid slike varer trekkes tilbake fra markedet.

Dersom det foreligger en mistanke om at et vareparti er i strid med importlandets regler og/eller representerer en helsemessig fare, kan dette partiet holdes tilbake for videre vurdering, og eventuelt destrueres eller returneres. Rettssikkerheten i slike tilfeller er ivaretatt ved klageordninger og muligheten for å foreta nye analyser.

I tillegg er det etablert en konsultasjonsmekanisme hvor partene kan ta opp forhold omkring gjennomføring av forpliktelsene etter avtalen, eller konkrete tilfeller som skaper problemer i handelen.

Handel med tjenester og investeringer

Avtalens bestemmelser om hhv. tjenester og investeringer gir mer klarhet og bedre rammevilkår for norske tjenesteytere og investorer.

Avtalen inneholder generelle regler som bl.a. sikrer tilgang til nødvendig informasjon, likebehandling av norske tjenesteytere og investorer, med mindre annet er fastsatt i avtalen, uhindret overføringer og betalinger mv. Videre inneholder avtalen sektorspesifikke regler for bl.a. finansielle tjenester, telekommunikasjon, midlertidige personbevegelser og godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Forpliktelsene gir bl.a. rett til rask saksbehandling av lisenssøknad og tillatelser, samt informasjon om saksgang for slike søknader, herunder behov for mer informasjon, notifikasjon når søknaden er ferdigbehandlet og begrunnelse dersom søknad avslås.

Markedsadgang - Indonesias forpliktelser - tjenester og investeringer

Indonesia har forpliktet seg til å garantere en viss eierskapsprosent ved etablering av norske tjenesteytere og investorer uavhengig av fremtidige regelverksendringer. Det tillates majoritetseierskap i en rekke tjenestesektorer, mens det åpnes for fullt norsk eierskap i flere investeringssektorer.

Eksempler på Indonesias forpliktelser

Tjenester- sektor

Eierskapsbegrensning

Arkitekttjenester

55 prosent

Ingeniørtjenester

51 prosent

Tjenester relatert til energidistribusjon

51 prosent

Konstruksjonstjenester

51 prosent

Mobiltelefonitjenester

67 prosent

Yrkesopplæring og arbeidstrening relatert til bl.a. ingeniørvirksomhet og tekniske næringer

67 prosent

Miljøtjenester

51 prosent

Transport av petroleum og naturgass

51 prosent

Investeringer - sektor

Eierskapsbegrensning

Olje og gass

Ingen begrensning

Fornybar energi, inkludert vannkraft

Ingen begrensning

Produksjon av gass og elektrisitet over 10 MW

95 prosent

Fiskeoppdrett til havs eller i vann

Ingen begrensning

Malingsproduksjon

Ingen begrensning

Skipsbygging

Ingen begrensning

Handel og bærekraftig utvikling

Avtalen inkluderer et kapitel som omhandler ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn. Avtalen binder partene til å søke å sikre at deres lovgivning bidrar til og oppmuntrer til et høyt beskyttelsesnivå for arbeidstakerrettigheter og miljø. Partene skal videre etterstrebe å ytterligere forbedret beskyttelsesnivået. Videre forplikter partene seg til å håndheve sin lovgivning innen miljø og arbeidsliv og til å ikke redusere nivået på sin miljø- og arbeidstakerbeskyttelse, med formål om å oppmuntre til handel eller investeringer fra en annen part. Videre inneholder kapittelet bestemmelser om bl.a. arbeidstakerrettigheter, bærekraftig forvaltning av skogressurser, fiskeri og havbruk samt vegetabilske oljer.

Immaterialrett

Avtalens bestemmelser om beskyttelse av immaterialrettigheter består av alminnelige regler om erverv, håndheving, nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling av slike rettigheter.

Avtalen har krav til nasjonal behandling på immaterialrettsområdet, og om bestevilkårsbehandling som innebærer at virksomheter i avtalepartene må gis like gode vilkår som nasjonale virksomheter og som andre utenlandske virksomheter.

Videre har avtalen bestemmelser med minimumskrav til vern for opphavsrettigheter, varemerker, design og patenter og geografiske betegnelser mv. I tillegg har avtalen bestemmelser med krav til mulighetene for håndheving av immaterialrettigheter, herunder om erstatning og straff, og om krav til tollmyndighetenes grensekontroll med varer som krenker immaterialrettigheter.

Avtalen vil gi en god beskyttelse for norsk næringsliv på det indonesiske markedet, samtidig som den ikke går utover det som allerede følger av indonesisk lovgivning når det gjelder immaterialrettigheter.

Rettslige og horisontale forpliktelser

Det er inntatt regler om åpenhet i frihandelsavtalen med Indonesia. Det vil si at partene forplikter seg til å kunngjøre eller på annen måte gjøre nye, nasjonale lover, forskrifter, rettsavgjørelser og forvaltningsavgjørelser som kan påvirke samarbeidet under frihandelsavtalen, offentlig tilgjengelig. Dette innebærer også at partene må svare på spørsmål og, ved forespørsel, utlevere informasjon om slikt regelverk. Dette vil gi norske vare- og tjenestetilbydere, som ønsker å drive handel i og med Indonesia, bedre anledning til å få oversikt over gjeldende rammebetingelser, samt skape større forutsigbarhet for deres virksomhet. På denne måten vil det også være lettere å kontrollere at partene oppfyller sine forpliktelser etter avtalen.

Under avtalen etableres også en blandet komité bestående av representanter fra hver av partene, som har til oppgave å administrere og overvåke gjennomføringen av avtalen. Videre åpner avtalen for en tvisteløsningsmekanisme der partene ved avtalebrudd skal kunne søke konsultasjoner og eventuelt be om at det oppnevnes et voldgiftspanel for å avgjøre tvistespørsmål under avtalen. Etableringen av blandet komité og tvisteløsningsmekanismen er viktige virkemidler, som skal sørge for at partene overholder sine forpliktelser etter avtalen samt sikre raske og effektive løsninger ved avtalebrudd.

Dette sikrer tryggere rammer og bidrar til større forutsigbarhet for norske vare- og tjenestetilbydere som ønsker å drive næringsvirksomhet i eller handle med Indonesia.

Lenke til EFTA nettsider om Indonesia.