Israel - frihandelsavtale

Undertegning: 17. september 1992 i Genève
Ikrafttredelse: 1. januar 1993

Generelt om avtalen
Frihandelsavtalen mellom EFTA og Israel dekker handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer og fisk og marine produkter. All toll for industrivarer, inkludert fisk og marine produkter har etter en nedtrappingsperiode blitt avskaffet. I tillegg omfatter avtalen bestemmelser om konkurranseregler, beskyttelse av immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Israel. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Industrivarer
Det er nulltoll for alle industrivarer.

Fisk og marine produkter
Avtalen dekker all handel med fisk og marine produkter (artikkel 2c og vedlegg II). Etter tollnedtrappingsperioden som sluttet 31. desember 2003 har Israel og EFTA-statene hatt tollfrihet for all fiskeimport.

Landbruksvarer
Norge har forhandlet en bilateral landbruksavtale med Israel for handel med ubearbeidede landbruksprodukter. I landbruksavtalen tilstår Norge Israel tollreduksjoner på en rekke landbruksvarer som spesifisert i landbruksavtalens vedlegg I. 

Handel med bearbeidede landbruksvarer er regulert i protokoll A og tilhørende tabell IV inneholder lister forhandlet mellom Norge og Israel over bearbeidede landbruksprodukter som omfattes av avtalen. Avtalen åpner for bruk av råvarekompensasjon for varer oppført i tabell IV.

Tjenester og investeringer
Partene i avtalen erkjenner den økende betydningen av handel med tjenester og investeringer, og skal samarbeide for å gradvis og gjensidig åpne sine markeder for investeringer og handel med tjenester. Partene skal bestrebe seg på å gi hverandres tjenesteytere samme vilkår som nasjonale aktører eller andre utenlandske aktører.

Avtalen inneholder også en utviklingsklausul som åpner for å videreutvikle avtalen til å dekke områder som ikke er dekket av den opprinnelige avtalen. Utviklingen av avtalen vil skje i regi av Den blandede komité.

Konkurranse
Bestemmelsen om konkurranse behandler hovedsakelig samarbeid og utveksling av informasjon mellom partene i Den blandede komité. Formålet med samarbeidet er å unngå at fordelene oppnådd ved avtalen undergraves av konkurransehemmende tiltak.

Offentlige anskaffelser
Avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser slår fast at det med utgangspunkt i GATT-regelverket (nå WTO-regelverket) om offentlige anskaffelser skal gjennomføres en gradvis åpning av avtalepartenes markeder for offentlige innkjøp.

Norge og Israel er medlemmer av WTOs avtale om offentlige anskaffelser, GPA-avtalen. Dette er en plurilateral avtale som omfatter offentlige anskaffelser av varer og tjenester over visse terskelverdier. Avtalen gir norsk næringsliv adgang til å konkurrere om anbud i Israel og israelsk industri til å konkurrere om oppdrag.

Immaterielle rettigheter
Avtalen gir høye standarder for beskyttelse av immaterielle rettigheter, og dekker områder som patenter, varemerker og opphavsrett (artikkel 15 og vedlegg V). Partene forplikter seg i avtalen til å ta nødvendige skritt for å sikre effektiv beskyttelse av immaterielle rettigheter. Avtalen er basert på partenes løfte om gjensidig, ikke-diskriminerende behandling av hverandres borgere når det gjelder beskyttelse av immaterielle rettigheter.

Tvisteløsning
Avtalen inneholder en mekanisme for løsning av tvister mellom partene (artikkel 25 bis og vedlegg VIII). Tvisteløsningsmekanismen ble etablert ved beslutning i Den blandede komité i 1997, og sikrer effektiv avgjørelse av tvister mellom partene gjennom konsultasjoner og bindende voldgift i en ad hoc domstol.

Konsultasjoner mellom partene
Den blandede komité forvalter gjennomføringen av avtalen. Komiteen er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Israel og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Den blandede komité skal påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser. Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Israel relatert til gjennomføringen av frihandelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Israel eller på annen måte er aktive i dette markedet, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt frihandelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Israel. 

Lenke til EFTAs nettsider om Israel.