Libanon - frihandelsavtale

Undertegning: 24. juni 2004 i Montreux
Ikrafttredelse: 1. januar 2007

Generelt om avtalen
Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Libanon omfatter handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer, fisk og andre marine produkter. Avtalen vil på sikt føre til frihandel for alle industrivarer og fisk. Avtalen fastslår at partene har til hensikt på et senere tidspunkt å utvide avtalen til å omfatte investeringer, handel med tjenester og offentlige anskaffelser.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Libanon. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.   

Handelen mellom Norge og Libanon er beskjeden, men har økt siden avtalens ikrafttredelse. De viktigste eksportproduktene til Libanon er maskiner og fisk og sjømat. Frihandelsavtalen med Libanon legger til rette for norsk fiskeeksport og vil kunne bidra til at Libanon vokser som marked for norsk sjømat.

EFTA støtter opp om samarbeidet mellom EU og middelhavslandene, den såkalte Barcelona-prosessen, for å sikre politisk stabilitet og økonomisk utvikling i regionen. En hovedmålsetning med det økonomiske samarbeidet er å skape et frihandelsområde, Euro-Med, bestående av EU, EFTA og middelhavslandene. På bakgrunn av dette forhandlet EFTA en rekke frihandelsavtaler med middelhavsland, som Libanon. 

Industrivarer
EFTA-statene avviklet all importtoll på industrivarer fra avtalens ikrafttredelse. Libanon avviklet toll på mange industriprodukter ved avtalens ikrafttredelse, mens resten av industrivarene ble tollfrie fra 1. mars 2015. 

Fisk og marine produkter
Frihandelsavtalen medførte at Libanon ved avtalens ikrafttredelse eliminierte all importtoll for fiskeprodukter fra Norge, med unntak for røkelaks. Tollen for røkelaks ble gradvis redusert og siden 1. mars 2015 har røkelaks vært tollfritt.

Landbruksvarer
Avtalepartene har under visse forutsetninger forpliktet seg til å ikke gi hverandre en dårligere behandling når det gjelder handel med bearbeidede landbruksvarer enn den behandling som tilstås EU.

Den bilaterale landbruksavtalen mellom Libanon og Norge inneholder lister over tollkonsesjoner fra norsk og libanesisk side for ubearbeide landbruksprodukter, samt opprinnelsesregler for handelen med landbruksvarer.

I avtalen er det en klausul som forplikter partene til å videreføre innsatsen for å øke liberaliseringen av handelen med landbruksvarer, men det er presisert at dette arbeidet skal gjøres innenfor rammen av de respektive lands landbrukspolitikk.

Tjenester og investeringer
I avtalen slår partene fast at de vil samarbeide for å fremme investeringer og for å oppnå gradvis liberalisering og gjensidig markedsadgang for handel med tjenester (artiklene 25 og 26).

Konkurranse
I konkurransekapittelet er det en oversikt over hvilke typer avtaler og adferd mellom bedrifter som anses uforenlige med avtalen (artikkel 17). Utnyttelse av dominerende stilling i markedet er også omfattet av avtalen.

Offentlige anskaffelser
Gjennom avtalen forplikter partene til gjensidig og gradvis å liberalisere markedet for offentlige anskaffelser. Den blandede komité er forumet for samarbeidet (artikkel 28).

Immaterielle rettigheter
Avtalen gir høye standarder for beskyttelse av immaterielle rettigheter, og dekker områder som patenter, varemerker, geografiske betegnelser, design og opphavsrett (artikkel 24 og vedlegg V). Partene forplikter seg til å gi hverandres borgere minst like god behandling som sine egne borgere og borgere fra en hvilken som helst annen stat.

Tvisteløsning
Avtalen innholder en tvisteløsningsmekanisme for tvister som ikke kan løses mellom partene i Den blandede komité (artikkel 34).

Konsultasjoner mellom partene (Den blandede komité)
Den blandede komité forvalter gjennomføringen av avtalen (artiklene 30 til 33). Komiteen er sammensatt av representanter for EFTA-landene og Libanon og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Den blandede komité beslutter blant annet endringer i artikler, nye tillegg til avtalen og endring/erstatning av vedlegg til avtalen. Den blandede komité skal også påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser.  

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Libanon relatert til gjennomføringen av handelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Libanon eller på annen måte er aktive i dette markedet, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt handelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Libanon. 

Lenke til EFTAs nettsider om Libanon.