Nord-Makedonia - frihandelsavtale

Undertegning: 19. juni 2000 i Zürich
Ikrafttredelse: 1. mai 2002

Generelt om avtalen
Hovedformålet med avtalen mellom EFTA-statene og Makedonia er å stimulere til økt samhandel og økonomisk samarbeid mellom partene, og på den måten bidra til økt stabilitet på Balkan og økonomisk utvikling i Makedonia.

Avtalen omfatter med handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer samt fisk og fiskeriprodukter.  

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Makedonia. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Industrivarer
EFTA-statene og Makedonia avviklet all toll på import av industrivarer fra avtalens ikrafttredelse, med enkelte unntak for Nord-Makedonia, der tollen gradvis ble trappet ned over henholdsvis seks og ni år for enkelte industrivarer.

Fisk og marine produkter
EFTA-statene og Makedonia forpliktet seg til å avskaffe all toll på fisk og fiskeprodukter fra avtalens ikrafttredelse, med visse unntak for Nord-Makedonia. Syv år etter at avtalen trådte i kraft avskaffet Makedonia all toll på resternede fisk og fiskeprodukter.

Landbruksvarer
Handelen med ubearbeidede landbruksvarer er omhandlet i den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Makedonia. Landbruksavtalen inneholder tollreduksjoner fra norsk og nord-makedonsk side, samt opprinnelsesregler for handelen med landbruksvarer.

Handel med bearbeidede landbruksvarer er omhandlet i avtalens protokoll A, som innebærer at EFTA-statene og Nord-Makedonia gir tollkonsesjoner for bearbeidede landbruksprodukter i henhold til de nasjonale varelistene i protokollen.

Tjenester og investeringer
Tjenester og investeringer er ikke regulert i handelsavtalen, men partene erklærer at handel med tjenester og investeringer anses som viktige. Partene vil derfor søke en gradvis åpning av markedene for tjenester og investeringer som et ledd i sitt arbeide for å utvikle og utvide handelssamarbeidet. I Den blandede komité skal avtalepartene, i lys av relevant arbeid innenfor WTO og den europeiske integrasjonen, kunne drøfte muligheten for å utvide avtalen til å gjelde investeringer og handel med tjenester.

Konkurranse
I konkurransekapittelet er det en oversikt over hva slags atferd mellom bedrifter som anses som konkurransehemmende og dermed uforenlig med avtalen (artikkel 17). Eksempler på slik atferd er avtaler og samordning mellom foretak, hvis formålet eller virkningen er å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, eller utilbørlig utnyttelse av dominerende markedsposisjon. Disse bestemmelsene gjelder også virksomheten til offentlige foretak og foretak som er gitt særlige rettigheter, så lenge reglene ikke hindrer dem i å utføre de oppgaver de er tillagt. Dersom reglene ikke overholdes, kan det treffes beskyttelsestiltak basert på avtalens regler om dette.

Offentlige anskaffelser
Partene erklærer at de ser det som et vesentlig mål å åpne sine respektive markeder for offentlige innkjøp på grunnlag av likebehandling og gjensidighet (artikkel 15). For å oppnå dette skal partene innenfor Den blandede komité utarbeide regler med sikte på å sikre en slik markedsåpning. Disse reglene skal baseres på WTOs avtale om offentlige innkjøp, GPA-avtalen. Makedonia er per juni 2011 ikke medlem av GPA-avtalen.

Immaterielle rettigheter
Beskyttelse av immateriell eiendomsrett, herunder opphavsrettigheter og industrielle rettigheter, er omhandlet i avtalen (artikkel 16). Avtalen forplikter partene til å gi hverandres borgere minst like god behandling som de gir sine egne borgere og borgere fra noen annen stat. Fritak fra denne plikten må være i samsvar med relevante artikler i WTOs avtale om immaterielle rettigheter, TRIPS-avtalen. Partene er enige om å endre bestemmelsene om beskyttelse av industrielt rettsvern hvis de finner det nødvendig.

Avtalens vedlegg V lister de internasjonale avtaler partene forplikter seg til å følge på dette området, i tillegg til at det lister materielle standarder for hvilken beskyttelse som skal gis industrielle eiendomsrettigheter.

Tvisteløsning
Tvister mellom partene som ikke er løst gjennom samarbeid eller konsultasjon i Den blandede komité, kan legges frem for voldgiftsdomstolen av en stat som er part i tvisten (artikkel 31 og vedlegg VI). Voldgiftsdomstolen skal avgjøre tvisten i tråd med bestemmelsene i denne avtalen og gjeldende regler og prinsipper i folkeretten. Voldgiftsdomstolens kjennelse skal være endelig og bindende for statene som er part i tvisten.

Konsultasjoner mellom partene 
Den blandede komité forvalter gjennomføringen av avtalen (artiklene 29 og 30). Komiteen er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Makedonia og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Den blandede komité skal også påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser. 

Den blandede komité beslutter blant annet endringer i artikler, nye tillegg til avtalen og endring/erstatning av vedlegg.

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Makedonia relatert til gjennomføringen av handelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Makedonia eller på annen måte er aktive i dette markedet, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt handelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Makedonia.

Lenke til EFTAs nettsider om Nord-Makedonia.