Mexico - frihandelsavtale

Undertegning: 27. november 2000 i Mexico by
Ikrafttredelse: 1. juli 2001

Generelt om avtalen
EFTAs frihandelsavtale med Mexico er en omfattende avtale og omfatter i tillegg til handel med varer (industrivarer, fisk og marine produkter) også forpliktelser for handel med tjenester, investeringer, konkurranse, offentlige anskaffelser og immaterielle rettigheter. 

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Mexico. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Industrivarer
Frihandelsavtalen har eliminert toll for industrivarer. Toll på ca 50 prosent av industrivarer som eksporteres til Mexico opphørte ved avtalens ikrafttredelse. Resterende toll har blitt avviklet i henhold til handelsavtalens forpliktelser om gradvis tolleliminering. Mexico kan opprettholde enkelte import- og eksportrestriksjoner som beskrevet i vedlegg VI.

Fisk og marine produkter
Frihandelsavtalen eliminerer all toll for all norsk fiskeeksport. De viktigste norske fiskeproduktene som klippfisk og laks ble tollfrie ved avtalens ikrafttredelse. De øvrige tollsatsene for fisk er blitt eliminert senere i henhold til frihandelsavtalens forpliktelser om gradvis eliminering av toll for fisk (artikkel 4.1b og vedlegg III). 

Landbruksvarer
Handelen med bearbeidede og ubearbeidede landbruksvarer reguleres av den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Mexico. 

Vanligvis skiller EFTA mellom bestemmelser for ubearbeidede og bearbeidede landbruksvarer, men Mexico ønsket å forhandle landbruk som en samlet pakke. Derfor er både handelen med bearbeidede og ubearbeidede landbruksprodukter regulert gjennom bilaterale landbruksavtaler.

Mexico har gitt tollreduksjoner på landbruksvarer med opprinnelse i Norge som spesifisert i vedlegg I. Norge har gitt tollreduksjoner på landbruksvarer med opprinnelse i Mexico som spesifisert i vedlegg II.

Tjenester og investeringer
Markedsadgang, bestevilkårsbehandling og nasjonal behandling er de sentrale elementene i kapittelet om handel med tjenester (artikkel 19 til 50 samt vedlegg VIII til X). Partene forplikter seg til ikke å innføre strengere eller dårligere vilkår for hverandres tjenester eller tjenesteytere enn de som eksisterte da avtalen trådte i kraft.

I henhold til handelsavtalen skal det senest tre år etter at avtalen trådte i kraft treffes beslutning om at all gjenværende diskriminering på tjenestesektoren i det vesentlige skal avskaffes mellom partene. Slik beslutning er ikke truffet. Det pågår konsultasjoner med sikte på å oppdatere forpliktelsene om handel med tjenester.

Partene forpliktet seg til, senest tre år etter avtalen trådte i kraft, å gjennomgå den rettslige rammen for investeringer, i samsvar med sine forpliktelser i internasjonale investeringsavtaler. Det er ikke truffet beslutninger om utvidelse av avtalens bestemmelser om investeringer.

Konkurranse
Kapittelet om konkurranse behandler hovedsakelig samarbeid og konsultasjoner mellom partene. Konkurransekapittelet er basert på at hvert lands konkurranselovgivning legges til grunn. Partene skal påse at konkurransebegrensende oppførsel ikke begrenser fordelene oppnådd ved avtalen (artiklene 51-55 og vedlegg XI).

Offentlige anskaffelser
Avtalen innebærer forbud mot diskriminering på de områder og for de institusjoner som omfattes av avtalen (artiklene 56-68 og vedlegg XII til XX). 

Immaterielle rettigheter
Avtalen gir høye standarder for beskyttelse av immaterielle rettigheter, og dekker områder som patenter, varemerker og opphavsrett (artikkel 69 og vedlegg XXI).

Tvisteløsning
Avtalen innholder en tvisteløsningsmekanisme for tvister som ikke kan løses mellom partene i Den blandede komité (artiklene 71-78).

Konsultasjoner mellom partene (Den blandede komité)
Den blandede komité forvalter gjennomføringen av avtalen. Komiteen er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Mexico og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Den blandede komité beslutter blant annet endringer i artikler, nye tillegg til avtalen og endring/erstatning av vedlegg til avtalen. Den blandede komité skal også påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser.  

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Mexico relatert til gjennomføringen av handelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Mexico eller på annen måte er aktive i dette markedet, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt handelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Mexico. 

Lenke til EFTAs nettsider om Mexico.