Montenegro - frihandelsavtale

Undertegning av avtalen: 14. november 2011 i Genève
Ikrafttredelse: 1. november 2012

Generelt om avtalen
Frihandelsavtalen mellom EFTA og Montenegro omfatter handel med industrivarer, herunder fisk og andre marine produkter, bearbeidede landbruksvarer, bærekraftig utvikling, betalinger og kapitalbevegelser, konkurransespørsmål og immaterielle rettigheter. Videre inneholder avtalen overordnede bestemmelser om investeringer, offentlige anskaffelser og tjenester.

I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Montenegro. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

Avtalen gir Norge forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Montenegro skal fjerne all toll for industrivarer ved avtalens ikrafttredelse. Dette er første avtale som er fremforhandlet med et kapittel om handel og bærekraftig utvikling som er identisk med EFTAs modellkapittel. Kapitlet bidrar til en bevisstgjøring og aksept av at handel skal foregå på en måte som bidrar til bærekraftig utvikling.

Industrivarer
EFTA-statene og Montenegro avviklet all importtoll på industrivarer og avgifter med tilsvarende virkning fra avtalens ikrafttredelse.

Fisk og marine produkter
EFTA oppnådde et godt resultat for fisk og sjømat og avtalen kan bidra til at Montenegros betydning som marked for norsk fisk kan øke. Montenegro forpliktet seg til å avskaffe i hovedsak all toll på handel med fisk og andre marine produkter innen 1. januar 2018. Unntak fra prinsippet om nulltoll dreier seg om et fåtall produkter som var sensitive for Montenegro, som f.eks. regnbueørret.

Landbruksvarer
Handel med ubearbeidede landbruksvarer omfattes av den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Montenegro. De bilaterale landbruksavtalene utgjør, sammen med frihandelsavtalen, frihandelsområdet som etableres mellom EFTA-statene og Montenegro.

Frihandelsavtalen omfatter bearbeidede landbruksprodukter som spesifisert i vedlegg II. EFTA-statene skal gi Montenegro de samme tollreduksjoner de har gitt EU, mens Montenegro skal gi tollreduksjoner til EFTA-statene i henhold til tabell 2 i vedlegg II. Norge viderefører dagens system med råvarepriskompensasjon overfor Montenegro.

Tjenester
Avtalen inneholder en utviklingsklausul for tjenestehandel. Dersom en avtalepart inngår en frihandelsavtale med en tredjepart som inneholder bestemmelser som gir bedre betingelser for tjenestehandelen enn det partene til denne avtalen får, skal denne parten gis mulighet til å forhandle om tilsvarende behandling.

Investeringer
Partene skal legge til rette for å skape stabile, rettferdige og transparente betingelser for investorer som ønsker å investere innenfor partenes territorium. Partene er enige om ikke å oppmuntre til økte investeringer ved å lempe på standardene for helse, sikkerhet og miljø.

Immaterielle rettigheter
Avtalen gir høy beskyttelse av immaterielle rettigheter i tråd med norsk- og montenegrinsk lovgivning.

Forhandlingsresultatet innebærer på flere områder, som for eksempel patenter, industridesign og håndheving, et sterkere beskyttelsesnivå for immaterielle rettigheter enn det som følger av WTOs avtale om immaterielle rettigheter (TRIPS). Bestemmelsene om immaterielle rettigheter er nedfelt i vedlegg VI.

Offentlige anskaffelser
Partene forplikter seg til å gjøre sine lover og reguleringer om offentlige anskaffelser offentlig tilgjengelig. Dette gjelder også internasjonale avtaler som kan tenkes å påvirke innkjøpsmarkedene.

For å sikre EFTA-statene behandling på nivå med andre som inngår frihandelsavtaler med Montenegro, har partene forpliktet seg til å starte forhandlinger med sikte på å gi samme vilkår som for andre handelspartnere dersom en av frihandelsavtalens parter krever det.

Konkurranse
Avtalen fastsetter at konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling, som har som formål eller er egnet til å vri konkurransen og som kan påvirke samhandelen mellom avtalepartene, er i strid med avtalen.

Tvisteløsning
Avtalen inneholder bestemmelser om tvisteløsning ved tvister om tolkningen av partenes rettigheter og forpliktelser etter avtalen. Etter at tvistepartene har avholdt konsultasjoner er det gitt adgang til voldgift.

Konsultasjoner mellom partene
Den blandede komité er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Montenegro og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Komiteen skal forvalte gjennomføringen av avtalen og påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser.

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Montenegro om gjennomføringen av frihandelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Montenegro, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt frihandelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Montenegro.

Lenke til EFTAs nettsider om Montenegro.