Peru - frihandelsavtale

Undertegning av avtalen: 24. juni 2010 i Reykjavik og 14. juli 2010 i Lima
Ikrafttredelse: 1. juli 2012

Generelt om avtalen
Frihandelsavtalen med Peru er en omfattende avtale som omfatter handel med varer, handel med tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, offentlige anskaffelser, konkurranse, tvisteløsning og teknisk bistand.

I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Peru. Landbruksavtalen vil tre i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

Frihandelsavtalen sikrer at norske industrivarer og fisk kan eksporteres tollfritt inn i Peru. For de viktigste norske eksportvarene innrømmer Peru full eliminering av toll fra det tidspunktet frihandelsavtalen trer i kraft. Dette gjelder blant annet for de fiskeslagene Norge anser for viktigst, de fleste maskintyper og for kunstgjødsel. For sensitive industrivarer eliminerer Peru toll for industrivarer gradvis over en tidsperiode på maksimalt 9 år etter avtalens ikrafttredelse. I frihandelsavtalens fortalebestemmelser bekrefter partene blant annet sitt engasjement og respekt for miljø, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, herunder prinsippene i konvensjoner som partene har tiltrådt under Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Industrivarer
Frihandelsavtalen sikrer at norske industrivarer kan importeres tollfritt inn i Peru. Unntak gjelder kun for brukte klær og brukte bildekk.

Fisk og marine produkter
I avtalen har EFTA-statene og Peru forpliktet seg til å avskaffe toll på fisk og marine produkter fra avtalens ikrafttredelse, med visse unntak (se artikkel 2.6 og vedlegg IV). Sveits og Liechtenstein kan opprettholde importkontroll for fiskeavfall og fiskemel til dyrefor og fiskeoljer til menneskeføde.

Landbruksvarer
Handel med ubearbeidede landbruksvarer omfattes av den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Peru. De bilaterale landbruksavtalene utgjør, sammen med frihandelsavtalen, frihandelsområdet som etableres mellom EFTA-statene og Peru.

EFTA-statene og Peru gir tollkonsesjoner for bearbeidede landbruksvarer i henhold til avtalens kapittel 3 og vedlegg III. EFTA-statene har forpliktet seg til å ikke gi Peru dårligere behandling enn til EU for bearbeidede landbruksvarer, mens Peru innrømmer EFTA-statene eliminering av toll enten fra det tidspunkt avtalen trer i kraft eller gjennom gradvise tollreduksjoner. Peru har forbeholdt seg retten til unntak fra prinsippet om eliminering av toll for noen produkter.

Partene forplikter seg i avtalen til å avstå fra bruk av eksportsubsidier for både bearbeidede og ubearbeidede landbruksvarer.  

Tjenester
Avtalen inneholder en utviklingsklausul som forplikter partene til å starte forhandlinger om et kapittel om tjenester, inkludert internasjonale maritime tjenester, innen ett år etter avtalens ikrafttredelse.

Investeringer
Kapitlet om investeringer fastsetter forbud mot diskriminering (nasjonal behandling) for etableringer utenfor tjenestesektoren, med de forbehold som er tatt inn i reservasjonslistene i vedlegg XI. Partene forplikter seg til å tillate personer fra den andre parten, og nøkkelpersonell ansatt av en person fra den andre parten og deres ektefelle og barn, midlertidig tilgang til og opphold i sitt territorium innenfor rammen av sine lover og reguleringer. I kapitlet fastslås det at en part i utgangspunktet ikke skal anvende restriksjoner på løpende transaksjoner og kapitalbevegelser relatert til kommersiell tilstedeværelse som reguleres av kapitlet.

Immaterielle rettigheter
Forhandlingene med Peru ble ført i samsvar med prinsippet om at de fattigste landene ikke skal påtvinges forpliktelser som innskrenker deres handlingsrom etter TRIPS-avtalen når det gjelder patentbeskyttelse, beskyttelse av fortrolig testdata og plantesortsbeskyttelse.

Peru har en godt utviklet nasjonal lovgivning om immaterielle rettigheter og har allerede påtatt seg internasjonale forpliktelser som går ut over WTO-avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS). Avtalen gir på spesifikke områder bedre beskyttelse enn TRIPS-avtalen. I tillegg inneholder avtalen flere bestemmelser om håndheving av immaterielle rettigheter.  

Kapitlet inneholder bestemmelser om forholdet til konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) og urfolks og lokalsamfunns tradisjonelle kunnskap. Her gjentas prinsippet i CBD om at statene har suverene rettigheter over genetiske ressurser i eget territorium, og at det kan kreves samtykke for tilgang til slike ressurser. 

Offentlige anskaffelser
Peru er ikke tilsluttet WTOs plurilaterale avtale om offentlige anskaffelser (GPA), mens samtlige EFTA-stater er tilsluttet denne avtalen. Dette innebærer at Peru ikke hadde noen bindende forpliktelser for offentlige anskaffelser overfor EFTA-statene før handelsavtalen mellom EFTA-statene og Peru.

Frihandelsavtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser er basert på den reviderte WTO-avtaleteksten om offentlige anskaffelser fra 2006. Handelsavtalens regler gir garantier om åpenhet og reell konkurranse for offentlige anbudskonkurranser. EFTA-statene gir Peru de vilkår som EFTA-statene har i GPA-avtalen, mens Peru gir et parallelt forpliktelsesnivå til EFTA-statene, både med hensyn til hvilke institusjoner som er omfattet, terskelverdier og unntak.

Konkurranse
Bestemmelsene i konkurransekapitlet forplikter partene til å bruke sitt konkurranseregelverk for å forhindre samarbeid mellom foretak som begrenser konkurransen eller misbruker sin dominerende markedsposisjon. Partene er forpliktet til å håndheve sine konkurranseregler på en ikke-diskriminerende måte og i samsvar med prinsippene om åpenhet og rettssikkerhet i prosessen. Partene kan kreve konsultasjoner i Den blandede komité, men kapitlet om konkurranse er unntatt fra reglene om tvisteløsning.

Tvisteløsning
Avtalen inneholder en effektiv mekanisme for å løse tvister mellom partene til handelsavtalen. Tvisteløsningsbestemmelsene finnes i avtalens kapittel 12.

Konsultasjoner mellom partene
Den blandede komité er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Peru og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Komiteen skal forvalte gjennomføringen av avtalen og påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser. Partene møttes for første gang i Den blandede komité i april 2013. 

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Peru om gjennomføringen av handelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Peru, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt frihandelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Peru.

Lenke til EFTAs nettsider om Peru.