Serbia - frihandelsavtale

Undertegning: 17. desember 2009 i Genève
Ikrafttredelse: 1. juli 2011

Generelt om avtalen
Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia omfatter handel med industrivarer, herunder fisk og andre marine produkter, bearbeidede landbruksvarer, konkurransespørsmål og immaterielle rettigheter. Videre inneholder avtalen basisbestemmelser for investeringer, offentlige anskaffelser og tjenester.

Avtalen gir Norge forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Frihandelsavtalen innebærer at bedre vilkår for norsk eksport ved at Serbia fjerner all toll for industrivarer, senest 1. januar 2014. I frihandelsavtalens fortalebestemmelser bekrefter partene blant annet sitt engasjement og respekt for miljøhensyn, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter.

I tilknytning til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Serbia. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Industrivarer
EFTA-statene og Serbia har forpliktet seg til å avvikle all importtoll på industrivarer og avgifter med tilsvarende virkning. EFTA-statene avvikler all toll for industrivarer ved frihandelsavtalens ikrafttredelse. Serbia avvikler all toll ved avtalens ikrafttredelse, unntatt for sensitive varer som er gjenstand for gradvise tollreduksjoner. Listen over Serbias sensitive varer som er gjenstand for gradvise tollreduksjoner fremgår av vedlegg III i avtalen, og innebærer at Serbia eliminerer all toll senest 1. januar 2014.

Fisk og marine produkter
EFTA oppnådde et godt resultat for fisk og sjømat i frihandelsavtalen med Serbia og avtalen kan bidra til at Serbias betydning som marked for norsk fisk øker. I avtalens vedlegg II forplikter Serbia seg til å avskaffe i all toll for fisk og andre marine produkter, med opprinnelse i en EFTA-stat, senest 1. januar 2014. Unntak fra dette gjelder for karpefisk, der Serbia reduserer tollsatsen til 18 prosent fra 1. januar 2014.

Landbruksvarer
Frihandelsavtalen omfatter bearbeidede landbruksprodukter slik det fremgår av avtalens artikkel 6 b). Produktene som er dekket av avtalen er spesifisert i protokoll A. Protokoll A innebærer at EFTA-statene og Serbia gir tollkonsesjoner for bearbeidede landbruksvarer i henhold til varelistene i vedlegget. For Norges del omfatter dette blant annet frisk, tørket og hermetisert frukt og grønnsaker, fruktsafter, nøtter, mais, sukkerholdige produkter og matolje og matoljeprodukter. EFTA-statene skal gi Serbia de samme tollreduksjoner de har gitt EU, mens Serbia skal gi tollreduksjoner til EFTA-statene i henhold til tabell 2 i protokoll A. Norge viderefører dagens system med råvarepriskompensasjon overfor Serbia.

Handelen med ubearbeidede landbruksvarer er ikke regulert gjennom EFTA-samarbeidet. Det er derfor fremforhandlet bilaterale landbruksavtaler mellom Serbia og hver av EFTA-statene om handel med slike varer. De bilaterale landbruksavtalene er en integrert del av frihandelsområdet mellom EFTA-statene og Serbia. Landbruksavtalen mellom Norge og Serbia inneholder lister over tollkonsesjoner fra norsk og serbisk side. I samsvar med bestemmelsene i den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Serbia gjelder opprinnelsesreglene i frihandelsavtalen også for varene omfattet av den bilaterale landbruksavtalen. Den bilaterale landbruksavtalen inneholder en klausul som forplikter partene  til å søke å oppnå ytterligere tollreduksjoner for handelen med landbruksvarer.

Tjenester
Avtalen inneholder en utviklingsklausul for handel med tjenester. Dersom en part til  avtalen inngår en frihandelsavtale med et annet land som inneholder bestemmelser som gir bedre betingelser for handel med tjenester enn i avtalen mellom EFTA-statene og Serbia, skal det gis mulighet til å forhandle om tilsvarende behandling.

Investeringer
Partene skal søke å legge til rette for å skape stabile, rettferdige og transparente betingelser for investorer som ønsker å investere innenfor partenes territorium. Partene er enige om og ikke å oppmuntre til økte investeringer ved å lempe på standardene for helse, sikkerhet og miljø.

Beskyttelse av immaterielle rettigheter
Frihandelsavtalens bestemmelser om immaterielle rettigheter er nedfelt i avtalens kapittel 3 og reguleres av avtalens vedlegg VI. Bestemmelsene sikrer ikke-diskriminerende vilkår for beskyttelse av immaterielle rettigheter. Frihandelsavtalens bestemmelser om patenter tar utgangspunkt i beskyttelsesnivået i den Europeiske patentkonvensjonen. Frihandelsavtalen gir 25 års beskyttelse for design.

Konkurranse
Frihandelsavtalens bestemmelser om konkurranse er nedfelt i avtalens artikkel 19. Avtalen forplikter partene til å ha konkurranselovgivning som omfatter forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende markedsstilling, samt tilsyn med foretakssammenslutninger. EFTA-statene og Serbia har anledning til å bringe saker som angår konkurransekapittelets bestemmelser for Den blandede komité.

Offentlige anskaffelser
Partene forplikter seg til å gjøre sine lover og reguleringer om offentlige anskaffelser offentlig tilgjengelig. Dette gjelder også internasjonale avtaler som kan tenkes å påvirke innkjøpsmarkedene.

For å sikre EFTA-statene behandling på nivå med andre som inngår frihandelsavtaler med Serbia, har partene forpliktet seg til å starte forhandlinger med sikte på å gi samme vilkår som for andre handelspartnere dersom en av frihandelsavtalens parter krever det.

Betalinger og kapitalbevegelser
Frihandelsavtalens bestemmelser om betalinger og kapitalbevegelser er nedfelt i kapittel 5. Partene forplikter seg til å tillate at alle betalinger for løpende transaksjoner kan foretas i en fritt konvertibel valuta. Kapital til investeringer foretatt i selskaper som er opprettet i samsvar med partenes lovgivning, all avkastning av kapitalen og de beløp som er et resultat av avvikling av investeringer, skal være fritt overførbare.

Partene har anledning til å treffe restriktive tiltak med hensyn til løpende betalinger dersom dette er tvingende nødvendig. Slike tiltak skal være i samsvar med vilkårene fastsatt innenfor rammen av GATT og i artikkel VIII og XIV i Det internasjonale valutafondets vedtekter.

Artikkel 31 om avklarende merknader forutsetter blant annet at en investors rett til fritt å overføre beløp i forbindelse med sin investering ikke berører denne investors eventuelle skattemessige forpliktelser.

Institusjonelle bestemmelser
Frihandelsavtalens institusjonelle bestemmelser er nedfelt i avtalens kapittel 6. Det er bestemt at det skal nedsettes en blandet komité som har til oppgave å administrere og overvåke gjennomføringen av avtalen. Den blandende komité skal bestå av representanter fra hvert av EFTA-statene og Serbia og skal normalt møtes hvert annet år.

En av komiteens viktigste funksjoner er å treffe beslutninger om eventuelle endringer i avtalens vedlegg eller tillegg. Slike endringer vil normalt være av teknisk art, for eksempel som følge av endringer i det WTO-regelverket som avtalen bygger på.

Komiteen skal også vurdere om det er behov for å utvide avtalen og kan beslutte at det skal innledes forhandlinger på områder som ikke er dekket av avtalen, eller som komiteen er enig om å videreutvikle. Den blandede komité er konsultasjonsorgan i handelstvister. Hittil har det ikke vært handelstvister under en EFTA-frihandelsavtale.

Tvisteløsning
Avtalen inneholder prosedyrer for tvisteløsning vedrørende tvister om tolkningen av partenes rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen. Dette er aktuelt først i de tilfeller der spørsmålet ikke er løst gjennom konsultasjoner i Den blandede komité.

Lenke til EFTAs nettsider om Serbia.