Årsmøte i IMF og møte i IMFC – oktober 2010

Den 8. oktober avholdt Det internasjonale valutafondet (IMF) og Verdensbanken sitt felles årsmøte i Washington, DC. Dagen etter holdt Den internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC) sitt halvårlige møte. IMFC fastsetter de overordnede politiske retningslinjene for virksomheten til IMF og har medlemmer på minister- eller sentralbanksjefnivå.

Finansminister Sigbjørn Johnsen representerte den nordisk-baltiske valgkretsen i IMFC. I sitt innlegg understreket Johnsen at det er viktig at diskusjoner og vedtak om globale forhold finner sted i multilaterale fora der alle land er representert. IMFC bør være den viktigste arenaen for diskusjoner og vedtak om globale økonomiske og finansielle forhold.  Den nordisk-baltiske valgkretsen ønsker et sterkt, effektivt og relevant IMF. Styresettreformen vil, sammen med en betydelig økning i kvotene og et utvidet overvåkningsmandat, bidra til dette. Kvotene i IMF bør baseres på objektive økonomiske og finansielle kriterier tilpasset IMFs mandat, slik at de over tid blant annet gjenspeiler medlemslandenes relative vekt i verdensøkonomien. Valgkretsen ønsker bedre representasjon for framvoksende økonomier og lavinntektsland. Et styre med 24 representanter, balanserer etter valgkretsens mening hensynene til effektivitet, inkludering og legitimitet på en god måte.

I sin omtale av de globale økonomiske utsiktene pekte valgkretsen på at det fremdeles er store utfordringer knyttet til behovet for å stabilisere og redusere statsgjelden i mange land, bedre reguleringene av finansmarkedene og reduksjon av arbeidsledigheten. Det er viktig at IMF har presise og fleksible låneordninger som kan hjelpe medlemslandene til å møte kriser, og valgkretsen støtter arbeidet med å utvikle en mer regelstyrt tilnærming til kriser av systemisk karakter.

Det ble i tillegg til IMFC også avholdt et felles årsmøte for IMF og Verdensbanken. Sentralbanksjef Svein Gjedrem holdt innlegg på vegne av den nordisk-baltiske valgkretsen i IMF.

__________________

Les mer:

Til toppen