Kvinner, fred og sikkerhet

I 2000 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Resolusjonen har som utgangspunkt at krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter ulikt. Derfor må både kvinner og menn delta og ha innflytelse i freds- og sikkerhetsinnsats.

Den mest effektive måten å skape varig fred på er å sørge for at fredsløsninger er inkluderende, og tar hensyn til hele befolkningens prioriteringer og behov. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Krig og konflikt rammer kvinner og menn forskjellig. Derfor skal kjønnsperspektivet integreres i all innsats knyttet til fred og sikkerhet, det vil si at kvinners og menns rettigheter, ulike makt, ressurser, behov og prioriteringer tas hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av programmer og tiltak.

Voldtekt og andre former for seksualisert vold i konflikt, overgrep som særlig rammer kvinner, har blitt trivialisert eller sett på som uunngåelige konsekvenser av krig og konflikt. Norge jobber for å endre dette, både i vår nasjonale og internasjonale innsats for å fremme fred og sikkerhet. 

Siden 2000 har Sikkerhetsrådet vedtatt ni resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet.

I januar 2019 ble Norges fjerde nasjonale handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet lansert. Siden resolusjonen ble vedtatt har vi sett en større forståelse for at kvinners deltakelse, rettigheter og behov er sentrale faktorer for internasjonal fred og sikkerhet. Likevel er gjennomføringen av resolusjonene fortsatt for svak og fremskrittene for skjøre. Handlingsplanen legger et grunnlag for departementenes felles innsats for arbeidet med å gjennomføre ambisjonene i sikkerhetsrådsresolusjonene. Utenriksdepartementet har også utviklet en veileder for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet.

Konfliktrelatert seksualisert og kjønnsbasert vold

Resolusjonene understreker at jenter, kvinner, gutter og menn har krav på å bli beskyttet mot voldtekt og annen seksualisert vold. Resolusjonene presiserer også at krigsrelaterte voldtekter er en trussel mot verdens fred og sikkerhet og kan utgjøre en krigsforbrytelse, en forbrytelse mot menneskeheten eller folkemord. De åpner også for listeføring av, og sanksjoner mot parter i krig som begår seksuelle overgrep mot sivile.

Sikkerhetsrådets resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet

 

Sentrale partnere i sivilt samfunn og akademia