Kvinner, fred og sikkerhet

I 2015 var det 15 år siden FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Resolusjonen har som utgangspunkt at krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter ulikt. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Den mest effektive måten å skape varig fred i etterkant av konflikt er å sørge for at fredsløsninger er inkluderende, og tar hensyn til hele befolkningens prioriteringer og behov. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Voldtekt og andre former for seksualisert vold i konflikt, overgrep som særlig rammer kvinner, har blitt trivialisert eller sett på som uunngåelige konsekvenser av krig og konflikt. Norge jobber for å endre dette, både i vår nasjonale og internasjonale innsats for å fremme fred og sikkerhet. 

FNs sikkerhetsråd har siden 2000 vedtatt åtte resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet (SR 1325182018881889196021062122 og 2242). Resolusjonene har som overordnet mål kvinners likestilte deltakelse og innflytelse i arbeidet med å forebygge, håndtere og løse konflikter. Det blir presentert en rekke konkrete verktøy for å sikre kvinners deltakelse.

Krig og konflikt rammer kvinner og menn forskjellig. Derfor skal kjønnsperspektivet integreres i all innsats knyttet til fred og sikkerhet, det vil si at kvinners og menns rettigheter, ulike makt, ressurser, behov og prioriteringer tas hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av programmer og tiltak.

Understreker krav på beskyttelse mot vold

Resolusjonene understreker at jenter, kvinner, gutter og menn har krav på å bli beskyttet mot voldtekt og annen seksualisert vold. Resolusjonene presiserer også at krigsrelaterte voldtekter er en trussel mot verdens fred og sikkerhet og kan utgjøre en krigsforbrytelse, en forbrytelse mot menneskeheten eller folkemord. De åpner også for listeføring av, og sanksjoner mot parter i krig som begår seksuelle overgrep mot sivile. 

”Regjeringen handlingsplan for gjennomføringen av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet” ble lansert i 2006 for å sikre at denne agendaen ble integrert i all utforming og gjennomføring av norsk politikk knyttet til fred og sikkerhet. Handlingsplanen ble styrket og oppdatert med ”Kvinner, fred og sikkerhet: Strategisk plan 2011-2013” som ble lansert i 2011.

I februar 2015 ble Norges tredje nasjonale handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet lansert. Siden resolusjonen ble vedtatt 15 år siden har vi sett en større forståelse for at kvinners deltakelse, rettigheter og behov er sentrale faktorer for internasjonal fred og sikkerhet. Likevel er gjennomføringen av resolusjonene fortsatt for svak og fremskrittene for skjøre. Den nye handlingsplanen legger et grunnlag for departementenes felles innsats for arbeidet med å gjennomføre ambisjonene i sikkerhetsrådsresolusjonene. Utenriksdepartementet har også utviklet en veileder for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet.

Sikkerhetsrådets resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet

Norsk gjennomføring

Til toppen